Regulamin konkursu „Tworzenie prac wytwórczych z materiałów recyklingowych”

 

Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych powiatu mławskiego

Temat: „Tworzenie prac wytwórczych z materiałów recyklingowych”

Cele konkursu:

 • popularyzacja idei recyklingu,
 • poszerzanie świadomości ekologicznej uczniów i promowanie postawy proekologicznej,
 • promocja ochrony środowiska,
 • wyrabianie w uczniach nawyku ponownego używania materiałów i produktów,
 • pozyskanie oryginalnych prac wytwórczych promujących recykling,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów;

Termin złożenia prac u organizatora do 31.05.2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu 11.06. 2014 r.

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu mławskiego.
 2. Format prac i technika ich wykonania dowolna.
 3. Praca powinna być podpisana tj. zawierać dane autora pracy - imię i nazwisko, szkołę oraz klasę, a także dopisek „Praca z materiałów recyklingowych”. Uczestnicy dostarczają ją do siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Mławie lub do biblioteki szkolnej.
 4. Kryteria oceny: kreatywność, staranność wykonania, sposób doboru i wykorzystania materiałów recyklingowych.
 5. Oceny prac dokona powołane przez organizatora Jury.
 6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez organizatora. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone    w trakcie rozstrzygnięcia konkursu, zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Mławie www.bpmlawa.edu.pl w zakładce konkursy, a także na łamach prasy lokalnej.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora konkursu, tj. w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Mławie (Mława, ul. Sądowa 3A).
 8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania prac do własnych celów.
 9. Rodzice uczestników wypełniają oświadczenie o wyrażeniu zgody na wzięcie przez dziecko udziału w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Dz. U. 1997, nr 133, poz. 833, z późn. zm.) w celach związanych z konkursem.

Opracowała: Anna Wesołowska

Copyright