REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MŁAWA BEZ BARIER”

 

Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Mławie

Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu mławskiego


Temat: Międzyszkolny konkurs fotograficzny „Mława bez barier”


Cele konkursu:

 • wyszukiwanie na terenie Mławy miejsc „przyjaznych” osobom niepełnosprawnym tj. takich, w których zniwelowano lub zupełnie zlikwidowano tzw. bariery w społecznym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych (architektoniczne, techniczne, dotyczące komunikacji interpersonalnej itp.) i zatrzymywanie ich „w kadrze”,
 • propagowanie sztuki fotografowania będącej jedną z form artystycznego wyrazu,
 • zachęcanie do „nowego” spojrzenia na miejsca powszechnie znane;
 • promowanie młodych talentów,
 • rozwijanie w młodych ludziach wrażliwości na odmienność drugiego człowieka jaką jest niepełnosprawność,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów;


Termin złożenia prac u organizatora do 31.05.2015 r.

Ogłoszenie wyników 12.06.2015 r.


Warunki uczestnictwa:

 • Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z hasłem „Mława bez barier”. Uczestnicy mają za zadanie wyszukać i wykonać fotografie miejsc „przyjaznych” osobom niepełnosprawnym, czyli takich, które są pozbawione barier dla społecznego funkcjonowania tych ludzi.
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu mławskiego. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo prawnych opiekunów. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Zdjęcia powinny zostać wykonane na terenie miasta Mławy.
 • Technika wykonania fotografii jest dowolna.
 • Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 18x24 cm.
 • Fotografie powinny posiadać jednego autora.
 • Zdjęcie powinno być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.
 • Jeden uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 2 fotografie.
 • W sytuacji, kiedy na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik dostarczając fotografię zapewnia, że osoba której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatna publikację tegoż wizerunku.
 • Wywołane fotografie należy dostarczyć do siedziby organizatora tj. do Biblioteki Pedagogicznej w Mławie (ul Sądowa 3a).
 • Prace konkursowe należy opisać podając hasło konkursu „Mława bez barier”, tytuł zdjęcia, miejsce wykonania fotografii, imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz szkołę.
 • Prace konkursowe nie będą zwracane.
 • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki www.bpmlawa.edu.pl w zakładce konkursy.
 • Finał konkursu międzyszkolnego odbędzie się w siedzibie organizatora konkursu.
 • Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne fotografii, sposób interpretacji i zgodność z tematyką konkursu oraz pomysłowość.
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez organizatora. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki www.bpmlawa.edu.pl oraz w prasie lokalnej.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania zdjęć biorących udział w konkursie do własnych celów.


Opracowała: Anna Wesołowska

Copyright