Załącznik 1

.......................................

(Miejscowość i data)

..........................................................

          (Imię i nazwisko)

.........................................................

                (Adres)

OŚWIADCZENIE

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, w tym na ich publikację na stronie internetowej biblioteki oraz w lokalnych mediach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

.............................................

                                                                                                                                 (Czytelny podpis)


 

Załącznik 2

.......................................

(Miejscowość i data)

..........................................................

          (Imię i nazwisko)

.........................................................

              (Adres)

OŚWIADCZENIE

            Wyrażam zgodę na udział w konkursie na recenzję ulubionej książki ph. "Książka, którą warto przeczytać" ..................................................................................................................................

                                                               (Imię i nazwisko dziecka)

oraz przetwarzanie jej/ jego* danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, w tym na ich publikację na stronie internetowej biblioteki oraz w lokalnych mediach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

.............................................

                                                                                                        (Czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

 

* niepotrzebne skreślić

Copyright