Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

„Bohaterowie i miejsca pamięci narodowej w Mławie”

  1. Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………….....................................................
  2. Data urodzenia: ……………………………………………………..............................................................................
  3. Klasa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  4. Nazwa i adres szkoły, która zgłasza autora wraz z numerem telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  5. Imię i nazwisko nauczyciela bibliotekarza szkolnego: ………………………………………………………………………. Znam i akceptuję zapisy regulaminu w/w konkursu.

 „Wyrażam zgodę na ewentualne wykorzystanie pracy autorstwa ………………………………………………………

i wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na publikację zdjęcia z wizerunkiem autora w Internecie, w lokalnej prasie, na stronach internetowych www.bpmlawa.edu.pl, https://pl-pl.facebook.com/Biblioteka-Pedagogiczna-w-Ciechanowie-Filia-w-M%C5%82awie-1714586848864876/ oraz w innych formach działań Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Mławie.

.................................................................................................................................

(miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)*

 

 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora Konkursu „Bohaterowie i miejsca pamięci narodowej w Mławie” w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.

Poprzez wysłanie pracy na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa

majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z póź. zmianami”. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody.

………………………………………………………………………………………………………………..

 Miejscowość, data podpis rodzica/opiekuna prawnego*

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem danych osobowych uczestnika konkursu ph. „Bohaterowie i miejsca pamięci narodowej w Mławie” jest Biblioteka Pedagogiczna          w Ciechanowie Filia w Mławie, ul. Sądowa 3a.

Inspektorem danych  w ww. bibliotece jest Pani Aleksandra Węsek–Jankowska, tel. 23 672-35-81,       e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem  w konkursie „Bohaterowie i miejsca pamięci narodowej w Mławie”.

Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do realizacji zadania tj. zgłoszenia udziału w konkursie.

Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany; nie będzie stosowane profilowanie. Karty zgłoszenia z danymi osobowymi wszystkich uczestników konkursu będą przechowywane do finału konkursu.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/ Panu również prawo do złożenia skargi  w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 Zapoznałem się

………………………………………………..…………………………………………..

 (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

Copyright