13 lutego 2015 r. w Mławie w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli odbyła się konferencja „Szkoła bez dyskryminacji-bezpieczna szkoła”. Konferencje pod patronatem Starosty Powiatu Mławskiego- Włodzimierza Wojnarowskiego zorganizował PODN w Mławie przy współpracy Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie. Naszą bibliotekę reprezentowała Agata Mierzwa i Anna Wesołowska.

Po przywitaniu gości przez organizatorów konferencji i władze miasta rozpoczęła się sesja panelowa. Prof. Małgorzata Fuszara- Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania przeprowadziła wykład na temat nierówności płci w różnych sferach życia publicznego. Zwróciła też uwagę na kwestię mniejszości : narodowych, wyznaniowych, orientacji seksualnej (LGBT) oraz problem wyeliminowania dyskryminacji.

Marta Rawłuszko z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej zaprezentowała wyniki badań na temat dyskryminacji w szkole. Badania miały pokazać jak wygląda dyskryminacja w szkole widziana ze strony ucznia jak i nauczyciela. Przesłankami dyskryminacji jest: status ekonomiczny, płeć, orientacja seksualna, niepełnosprawność, wyznanie inne niż katolickie czy inny kolor skóry.

Prowadząca przedstawiła także działania antydyskryminacyjne jakie prowadzi szkoła poprzez zainteresowanych tym problemem nauczycieli czy instytucje.

Kolejny punkt konferencji stanowiła prezentacja Teresy Szopińskiej- Grodzkiej                         z Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedstawiła w niej rządowy program na lata 2014-16 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, który jest kontynuacją programu za lata 2008-2013 o tej samej nazwie. Program może stanowić narzędzie w zakresie przeciwdziałania agresji i dyskryminacji. Jest on wpisany w kierunki polityki oświatowej państwa, skierowany do organów prowadzących szkoły i placówki oraz dyrektorów tychże szkół i placówek. Celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.  

Ostatni element konferencji stanowiły warsztaty „Bezpieczna szkoła-jak ją budować?” Warsztaty w trzech grupach prowadzili:

Daniel Bartosiewicz- Przeciwdziałanie mowie nienawiści,

Ewelina Nehring-Rychlińska- przeciwdziałanie agresji w szkole oraz

Hanna Kasztelan –Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Copyright