Sześciolatek w szkole

  

Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009. 

Książka zawiera kompleksowe ujęcie edukacji sześciolatka w nowych warunkach. Opisano w niej: dziecko sześcioletnie w Polsce i na świecie, charakterystykę i diagnozę rozwoju dzieci sześcioletnich, formy i obszary ich aktywności, zaburzenia rozwojowe dzieci, a także nowatorskie tendencje w edukacji. Publikacja przeznaczona przede wszystkim dla nauczycieli, rodziców i studentów kierunków pedagogicznych. 

 

 

 

Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2009. 

Książka ma na celu zaprezentowanie diagnozy jako priorytetu w procesie kształcenia i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jej autorki przedstawiły czytelnikom w sposób przystępny i klarowny wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą problematyki diagnozy dziecka. Omówiły one: współczesne problemy edukacji dziecka, uwarunkowania rozwoju w okresie dzieciństwa, diagnozę w edukacji przedszkolnej, metody i sposoby diagnozowania wykorzystywane w praktyce oraz metody diagnozowania środowiska dziecka.

 

 

Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara Wilgocka-Okoń. - Warszawa : "Żak", 2003. 

Autorka sugeruje przeprowadzenie badań nad dziećmi, które mają rozpoczynać naukę w szkole bądź w „zerówce” w przedszkolu. Jej zdaniem powodzenie dziecka w pierwszych latach nauki zależy w dużej mierze od tego,  w jaki sposób nauczycielowi uda się nawiązać  do posiadanych przez dziecko doświadczeń poznawczo-społecznych oraz od tego, na ile jest on świadomy odmienności tego rodzaju doświadczeń w powierzonej mu do prowadzenia zajęć klasie szkolnej. Jej zdaniem znajomość poszczególnych uczniów umożliwi indywidualizację ćwiczeń z niektórymi z nich z zakresie nauki pisania, czytania i matematyki. Stąd też wynikła wspomniana wcześniej sugestia przeprowadzenia badań, a w książce znalazł się test „dojrzałości szkolnej” umożliwiający ich realizację. 

 

Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej / Dorota Klus-Stańska, Marzenna Nowicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. 

Publikacja z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i związanych z nią metodyk. Jest to książka o charakterze krytycznym, zawierająca szczegółową analizę kształcenia na poziomie wczesnoszkolnym. Jest ona bezpośrednim odniesieniem do praktyki szkolnej i zawiera liczne zaczerpnięte z niej przykłady. Składa się z dziewięciu rozdziałów: Czy szkoła rzeczywiście uczy czytać?, Pisać czy przepisywać na zajęciach szkolnych, Mówić czy zaniemówić – skutki komunikacji w klasie szkolnej, Analfabetyzm matematyczny – nieuświadomiony obszar niekompetencji uczniów, Problemy z problemami na lekcjach matematyki, Przeliczać czy myśleć na matematyce, Integracja treści – między naiwnością pedagogiczną a urzędniczym posłuszeństwem, Asocjacje słowne – korelacja – integracja, czyli od chaosu do rozwoju wiedzy ucznia, W obronie nauczycieli. Książka adresowana do nauczycieli wczesnej edukacji, studentów tego kierunku oraz nauczyciel akademickich zajmujących się zawodowo przygotowaniem nauczycieli do przyszłej pracy. 

 

Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka / Halina Sowińska, Renata Michalak (red.). - Kraków : "Impuls", 2004. 

Celem publikacji jest zaprezentowanie znaczenia, jakie w procesie rozwoju dziecka odgrywa obniżenie wieku szkolnego oraz funkcji szkoły i przedszkola w pracy z sześciolatkiem. Książka składa się z czterech części. W pierwszej z nich skupiono się na kontrowersjach wokół edukacji elementarnej. Część druga opisuje procesy rozwojowe dziecka zachodzące na przełomie szóstego i siódmego roku życia. Część trzecia z kolei poświęcona została strategii aktywizującej nauczania w edukacji zintegrowanej najmłodszych uczniów. Ostatnia czwarta część pracy to natomiast opis projektowania zajęć dla najmłodszych uczniów.

 

 

Nigdy nie jest za wcześnie - rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004.

Książka stanowi zbiór tekstów, autorstwa zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów, oscylujących wokół tematu rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Składa się ona z trzech rozdziałów, są to: potrzeby małych dzieci, standardy jakości w pracy z nimi oraz nie tylko przedszkole – różne formy wczesnej edukacji. Ostatni rozdział książki przedstawia: standardy edukacji w wybranych krajach europejskich, alternatywne formy edukacji i przedszkolnej oraz krótką charakterystykę Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. 

 

 

Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003.

Książka stanowi rodzaj poradnika metodycznego wspomagającego pracę nauczycieli przedszkoli, zerówek i klas pierwszych, poświęconego usprawnianiu tych funkcji poznawczych, które odgrywają istotną rolę w procesie nauki czytania i pisania. Zdaniem autorki rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, a także umiejętności manualnych dzieci na wczesnym etapie edukacji przełoży się na ich dobre funkcjonowanie jako uczniów i uchroni przed trudnościami, z jakimi związana jest dysleksja. B. Zakrzewska ukierunkowuje pracę z dziećmi, prezentuje uwarunkowania pomyślnej nauki czytania i pisania, udziela odpowiedzi na pytanie dlaczego inteligentne dziecko może słabo czytać i podkreśla potrzebę systematycznej pracy. Książka zawiera opis sprawdzonych metod i modeli ćwiczeń zarówno na materialne literowym, jak i nieliterowym, stosowanych adekwatnie do potrzeb i możliwości danego dziecka. 

 

Przedszkolaki : co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien / Monika Biała ; [il. Sabina Bauman, Janusz Obłucki]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008. 

Książka zawiera opis najbardziej typowych trudności w wychowywaniu dziecka, jakie mogą się pojawić w przedziale wiekowym 3-7 lat. Opisuje także w jaki sposób można sobie z nimi poradzić oraz jak wyłapać moment, kiedy należy udać się po pomoc do specjalisty. Publikacja składa się z ośmiu rozdziałów, tj.: Rodzina z dzieckiem w wieku przedszkolnym, Jak pomóc dziecku w prawidłowym rozwoju. Koncepcja E. Eriksona, Zabawa, Prawidłowy rozwój i sygnały niepokojące, Problemy dotyczące funkcjonowania dziecka, Jak przygotować dziecko do pójścia do szkoły?, Pomoc psychologiczna, Dlaczego ważne jest, aby dziecko uczęszczało do przedszkola? 

Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.

Książka prezentuje kierunki i wybrane sposoby wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem działań edukacyjnych i terapeutycznych prowadzonych na gruncie przedszkola, szkoły, rodziny, jak również zakładów leczniczych. Autorami zamieszczonych w niej tekstów są nauczyciele akademiccy, nauczyciele praktycy oraz lekarze. Publikacja składa się z czterech części. Pierwsza opisuje wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Druga – kompetencje i działania pedagogiczne nauczyciela. Trzecia - kierunki i metody oddziaływań edukacyjnych. Część czwarta prezentuje natomiast zagadnienia z historii wychowania dziecka.

 

Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. 

Publikacja stanowi nowatorskie podejście do zagadnień z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej. Książka jest podręcznikiem dla studentów nauczania zintegrowanego, pedagogiki wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej. Zakres zawartych w niej treści jest zgodny z programem realizowanym w ramach przedmiotów głównych i kierunkowych obowiązkowych dla wymienionych wczesnej specjalności pedagogicznych. Książka składa się z trzech części. Pierwsza z nich poświęcona została zmienność myślenia o dziecku i nauczycielu klas początkowych. Część druga to zagadnienia socjalizacji, wychowania i tożsamości dziecka. Trzecia to natomiast kształcenie, wiedza i dziecięce dociekania.

Opisy prezentowanych publikacji opracowano na podstawie zasobów Internetu.

(a.w.)

 

 

 

Copyright