MUZYKOTERAPIA

 

Muzykoterapia : podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii w profilaktyce stresu / Małgorzata Kronenberger. - Szczecin : Mediatour, cop. 2003.

 

Pierwsza książka z dwuczęściowego cyklu łączącego problematykę muzykoterapii i profilaktyki stresu. Opisano w niej: historię muzykoterapii, jej rodzaje, sposób działania muzyki, oddziaływanie muzyki na człowieka, stres, działania antystresowe, relaksację, rytmiczność natury, muzykorelaksację, świadomość ciała, oddech, rozluźnienie ciała, treningi relaksacyjne, niedoruchliwość mięśniową, taniec, zastosowanie muzykoterapii w zaburzeniach snu, wykorzystanie słowa i barwy w relaksacji, koncentrację. Książka zawiera także liczne przykłady utworów muzycznych, które mogą być wykorzystywane dla potrzeb relaksacji. Publikacja przeznaczona dla muzykoterapeutów, ale też innych osób zainteresowanych tą problematyką.

 

 

Muzykoterapia dziecięca : zbiór rozpraw z psychologii muzycznej dziecka i muzykoterapii dziecięcej / Kinga Lewandowska. - Wyd. 2 poszerz. - Gdańsk : [nakł. autora], 2001.

 

Książka składa się z czterech rozdziałów poprzedzonych przedmową. Są to: podstawy teoretyczne rozwoju zdolności muzycznych i wychowania muzycznego, podstawy teoretyczne muzykoterapii dziecięcej, profilaktyka i terapia muzyczna wśród dzieci, kształcenie muzykoterapeutów. Autorka opisuje w niej szereg technik muzykoterapeutycznych, które zostały przez nią sprawdzone w systemie edukacji nauczycieli, w trakcie zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także wśród pielęgniarek, opiekunów osób chorych i nauczycieli. Treści zawarte w publikacji adresowane są dla studentów psychologii, pedagogiki, słuchaczy Studium Terapii Zajęciowej, a także nauczycieli i wychowawców.

 

Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji / Wita Szulc. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.

 

Autorka wskazuje i komentuje obszary, z którymi do tej pory muzykoterapia nie była kojarzona jak np.: pomoc ofiarom wojen czy też traktowanych marginalnie jak np.: promocja zdrowia czy wielokulturowość. Autorka prezentuje refleksję teoretyczną nad istotą, funkcjami i metodologią badań naukowych w muzykoterapii. Książka składa się z następujących rozdziałów: muzykoterapia jako nauka, zdrowie i jakość życia jako obszary oddziaływania muzykoterapii, muzyka w medycynie czyli muzykoterapia medyczna, muzykoterapia wobec konfliktów współczesnego świata, muzykoterapia jako profesja.

 

 

Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce / Aldona Gąsienica-Szostak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003.

 

Autorka prezentuje rolę terapii muzycznej w rehabilitacji ogólnej, jako rodzaj uzupełnienia kompleksowego usprawniania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, np. z wadami wzroku i niesprawnym narządem ruchu. Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej opisano rehabilitację i muzykoterapię w procesie leczenia ortopedycznego i okulistycznego dzieci i młodzieży oraz zespoloną rehabilitację i muzykoterapię jako kompleksową terapię dzieci i młodzieży na oddziałach ortopedii i okulistyki w lecznictwie zamkniętym. Część druga to ćwiczenia rehabilitacyjne, profilaktyczne i usprawniające na oddziale ortopedii i okulistyki z wykorzystaniem metody muzykoterapii. W części trzeciej zaprezentowano natomiast dokumentację rysunkową i fotograficzną do ćwiczeń rehabilitacyjnych i usprawniających przy muzyce. Książka przeznaczona dla lekarzy, rehabilitantów, instruktorów rytmiki, absolwentów pedagogiki specjalnej i studentów muzykoterapii.

 

 

Muzykoterapia : wykorzystywanie technik aktywnych i receptywnych w profilaktyce stresu / Małgorzata Kronenberger. - Łódź : Global Enterprises, 2004.

 

Autorka przedstawia podstawowe zasady realizacji działań mających na celu niwelowanie skutków stresu oraz liczne przykłady ćwiczeń stwarzających możliwość podejmowania działań o charakterze profilaktycznym i relaksacyjnym. Książka prezentuje: muzykoterapię w profilaktyce stresu, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia napięcia i rozluźnienia, elementy masażu, treningi relaksacyjne, trening ciała, muzykoterapię przed snem, terapię śmiechem, koncentrację, afirmacje, wykorzystanie barw, i wizualizacje. Publikacja przeznaczona dla szerokiego grona czytelników, z uwagi na szerokie spektrum możliwości zastosowania form muzykoterapii w problemach samopoczucia, którego przyczyną jest stres. Książka zawiera bogato ilustrowany materiał praktyczny, tj. ponad 260 ćwiczeń i około 50 propozycji relaksacji połączonych z wizualizacjami.

 

Terapia dźwiękiem / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007.

 

Publikacja wzbogaca wiedzę z zakresu różnych aspektów wykorzystania dźwięku w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, z osobami zdrowymi, jak i chorymi. Autorzy zawartych w publikacji artykułów reprezentują ważne ośrodki naukowo-dydaktyczne zarówno w Polsce jak też poza jej granicami i skupiają się na wieloaspektowości znaczenia terapii dźwiękowej. Książka prezentuje koncepcje i opisy doświadczeń samych autorów, będących profesjonalnymi terapeutami, którzy poszukują nowych, coraz doskonalszych form i metod pracy. Propozycje zawarte w książce nie tylko pokazują wybrane aspekty pracy z dźwiękiem, ale też podkreślają jego znaczenie, a w licznych przypadkach są wiedzą wyjściową przydatną przy opracowaniu własnych koncepcji pracy lub też wskazówką do szukania nowatorskich, twórczych rozwiązań. Publikacja adresowana do terapeutów, nauczycieli, rodziców, studentów, profesjonalistów, ale też osób poszukujących terapii we własnym zakresie.

 

Muzyczna zabawa / Mirosław Zalewski. - Rzeszów : Wydaw. Oświatowe Fosze, 2008.

Autor korzystając z własnego doświadczenia zawodowego prezentuje: wspomaganie rozwoju dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i mózgowym porażeniem dziecięcym w ramach terapii grupowej, wspomaganie rozwoju mowy dzieci przedszkolnych w formie zajęć ortofoniczno-muzycznych (terapia śpiewem) oraz repertuar piosenek i propozycji aktywności. Publikacja przeznaczona dla rodziców, pedagogów, logopedów i innych terapeutów. Do książki dołączona jest płyta CD z piosenkami zawartymi w części praktycznej publikacji.

 

 

Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością / Agnieszka Ewa Jarkowska. - Tychy : "Maternus Media", cop. 2004.

 

Autorki w oparciu o personalistyczną wizję człowieka prezentują warunki i potrzeby rozwojowe dzieci z niepełnosprawnością. Omawiają też zagadnienie muzyki jako środka oddziaływania oraz jej walorów terapeutycznych zwłaszcza w odniesieniu do dzieci. Autorki starają się też wykazać zależność między wielopłaszczyznowym oddziaływaniem muzyki ,a drogą rozwoju osobowego dziecka z niepełnosprawnością. Publikacja składa się z czterech rozdziałów poprzedzonych wstępem. Są to: rozwój osobowy dziecka z niepełnosprawnością, muzyka jako środek oddziaływania, wartość wychowawcza muzyki w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością (na przykładzie działania muzykoterapii), scenariusze zajęć.

 

Niepełnosprawni w świecie muzyki / Ewelina Jutrzyna. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2007.

Materiał zawarty w niniejszej publikacji jest efektem badań naukowych i doświadczeń praktycznych. Czytelnik znajdzie w niej informacje pomocne w rozwiązywaniu problemów, jakie wiążą się z pracą z dziećmi niepełnosprawnymi oraz inspiracje do podejmowania refleksji nad kwestią wykorzystywania muzyki w dziedzinie pedagogiki specjalnej. Książka składa się z trzech rozdziałów. Są to: z zagadnień uczestnictwa niepełnosprawnych w kulturze, muzyka źródłem terapii, wielowymiarowy charakter działań muzycznych: egzemplifikacje dla praktyki pedagogiki specjalnej. Publikacja adresowana przede wszystkim do osób pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, a zatem do rodziców, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, psychologów i wolontariuszy, ale także do studentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej, wychowania muzycznego, psychologii, muzykoterapii i innych pokrewnych kierunków.

Opisy prezentowanych publikacji opracowano na podstawie zasobów Internetu.

(a.w.)

Copyright