Metoda projektów

 

O metodzie projektów : z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia / Mirosław S. Szymański. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Żak", 2010.

 

            Publikacja przybliża czytelnikom metodę projektów. Książka składa się z trzech rozdziałów: z historii metody projektów, z teorii metody projektów, z praktyki metody projektów. Autor rozpoczyna od prezentacji genezy i rozwoju tej metody, omawia definicje, cechy konstytutywne, fazy realizacji i jej plastyczność, by na koniec przedstawić pięć przykładowych projektów zrealizowanych w różnego typu niemieckich szkołach średnich – obrazujących możliwość zastosowania tej metody.

 

 

 

Projekt edukacyjny : materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych / Jacek Królikowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2001.

 

            Publikacja J. Królikowskiego podzielona została na trzy części. Pierwszą z nich stanowi wstęp, w którym opisano: pracę w zespole międzyprzedmiotowym, planowanie projektu, jego realizację i ewaluację. Część druga „Co to jest projekt?” prezentuje: projekt jako metodę nauczania, relację projekt-program szkoły i szkolny program nauczania oraz projekt jako sposób realizacji programu nauczania. Trzecia i zarazem ostatnia część pracy „Jak przygotować projekt?” przedstawia czytelnikom procedurę konstrukcji projektu. Książka może stanowić inspirację do wdrażania metody projektu w praktyce szkolnej.

 

 

Jak wdrażać metodę projektów? : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.

 

            Poradnik umożliwiający skuteczne wdrażanie metody projektów do praktyki szkolnej. Autorki opisują techniki kształtowania umiejętności ponadzawodowych uczniów. Przedstawiają kwestie kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów, modeli i technik rozwiązywania problemów, pracy w grupie, a także liczne porady praktyczne odnośnie wdrażania metody na etapie przygotowania projektu oraz jego wykonania i oceny. Książka adresowana przede wszystkim do nauczycieli gimnazjum i szkół średnich. Zawiera przykłady dotyczące opracowania kontraktu, konspektu projektu, arkusze oceny pracy uczniów oraz przykłady konkretnych projektów realizowanych przez uczniów na różnych poziomach edukacyjnych i dotyczących różnorodnej problematyki.

 

Uczenie metodą projektów / pod red. Bogusławy D. Gołębniak. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.

 

            Publikacja składa się z trzech części. Pierwsza z nich nosi tytuł: refleksyjny nauczyciel w zmieniającej się szkole. Druga to: projektowanie jako opracowanie programu. Trzecia to natomiast: przykłady autorskich projektów edukacyjnych (do nauczania zintegrowanego, starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych). Książka adresowana do nauczycieli, edukatorów i nauczycieli akademickich będących pracownikami kierunków nauczycielskich. Przewodnik prezentuje pracę metodą projektów w realizacji uczenia się całościowego, czyli ukierunkowanego na kształtowanie całej osobowości ucznia (rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny). W książce pokazano możliwość stosowania i rozwijania metody projektów niezależnie od treści przedmiotowych, podkreślając czynności projektowania nauczania i angażowania wszystkich uczestników procesu edukacji, a zatem zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Publikacja może stanowić inspirację do ujmowania własnej aktywności podejmowanej na gruncie klasy szkolnej w kategoriach autorskiego projektu edukacyjnego.

 

Metoda projektów i jej egzemplikacja w praktyce : w poszukiwaniu strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły / Krystyna Chałas. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2000.

Autorka przedstawia metodę projektów, która jest jedną z metod aktywizujących, czyli metod angażujących aktywność własną uczniów. Stanowi ona sposób wychowania poprzez realizację zadań wymagających umiejętności, odpowiedzialności i samodzielności. Autorka poza wiedzą teoretyczną prezentuje przykłady wdrożonych już projektów z zakresu: historii, wychowania obywatelskiego, ekologii i przyrody, języka polskiego, technik, geografii, informatyki, wychowania oraz ich efekty wychowawczo-dydaktyczne. Książka składa się z trzech rozdziałów: podstawy teoretyczne metody projektów, wieloaspektowe walory edukacyjne metody projektów, metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce.

 

Opisy prezentowanych publikacji opracowano na podstawie zasobów Internetu.

(a.w.)

Copyright