ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej ustala na kolejne lata szkolne hasła, które mają zwrócić uwagę na szczególnie istotne kwestie i zmotywować szkoły do pracy w określonym kierunku. Priorytetem w bieżącym roku szkolnym będzie szkolnictwo zawodowe. Rok szkolny 2014/2015 został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej Joannę Kluzik-Rostkowską Rokiem Szkoły Zawodowców.

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatnymi publikacjami KOWEZIU na stronie http://new.koweziu.edu.pl/oraz z raportem „Stan Szkolnictwa zawodowego w Polsce”, opracowanym w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”. Informacje o kształceniu zawodowym i poradnictwie edukacyjno-zawodowym dostępne są również na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Kształcenie zawodowe.

Polecamy nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom oświaty przykładowe publikacje dotyczące problematyki szkolnictwa zawodowego znajdujące się w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Mławie.

 

Aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Natalia Bednarczyk-Jama. -  Warszawa : IBE, 2008

 

Na tle analizy rynku pracy, systemu edukacji, teoretycznych podstaw aspiracji, określono zmiany i zróżnicowanie aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ich uwarunkowania środowiskowe i pedagogiczne. Uzasadniono aktualność i celowość rozwiązania problemów: wyrównywania szans, przeciwdziałania marginalizacji, głównie w środowiskach wiejskich i małych miast oraz poprawy jakości kształcenia i doradztwa zawodowego, a także odbudowy prestiżu zasadniczych szkół zawodowych.

 
Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej / red. nauk. Barbara Baraniak. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007

 

Celem prezentowanej pracy jest ukazanie nowych problemów, istotnych teorii pedagogiki pracy. Mogą one pomóc pedagogom i psychologom szkolnym, nauczycielom szkół zawodowych oraz personelowi poradni wychowawczo-zawodowych w upowszechnianiu idei poradnictwa zawodowego oraz organizowaniu pracy dydaktyczno - wychowawczej, optymalizującej przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który stwarza lepsze szanse na rynku pracy.

 
Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju : dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / Vicki Lundine i Catherine Smith ; słowo wstępne Jo-Anne Seip ;  [tł. Olga Frączak-Faure]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, cop. 2008

 

Autorki poradnika zajmują się problematyką kształcenia i doradztwa zawodowego osób dotkniętych autyzmem w Kanadzie. Vicki Lundine i Catherine Smith opracowały program program doradztwa zawodowego zaplanowany na kilka lat, którego celem jest przygotowanie autystycznej młodzieży do wejścia na rynek pracy. Program rozwija ich umiejętności, pomaga określić cechy charakteru, zainteresowania i wybrać odpowiedni dla siebie zawód. Duża część poradnika poświęcona została praktycznym umiejętnościom poruszania się na rynku pracy, tzn. stworzeniu życiorysu, poszukiwaniom ogłoszeń o pracę i prezentacji przed pracodawcą. Ta część opisuje realia anglosaskiego rynku pracy, ale fragmenty dotyczące tworzenia życiorysu i opisywaniu swoich dobrych cech będą przydatne również dla szukających pracy w Polsce.

 

Jakość ustawicznej edukacji zawodowej / pod red. Henryka Bednarczyka, Arkadego Shklyara. -  Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 2006

 

Prezentowana książka jest rezultatem kilku lat pracy międzynarodowego zespołu autorów z Polski, Białorusi i Rosji. W książce przedstawione zostały takie zagadnienia jak: systemy kształcenia, klasyfikacje zawodów i standardy kwalifikacji zawodowych, teoretyczne aspekty jakości, technologie informacyjne w doskonaleniu zarządzania jakością, praktyka zarządzania jakością kształcenia. Zwrócono uwagę na konieczność kształtowania sieciowych kompetencji uczniów szkół zawodowych oraz przedstawiono zwięzłą koncepcję modelowania treści kształcenia, jako jednego ze sposobów podwyższenia jakości kształcenia. Nie pominięto zadań nauczyciela w procesie dydaktycznym  i kształtowaniu jakości kształcenia. Przedstawiono przykłady edukacji na odległość, e-learningu i informatycznego wspomagania kształcenia.

 


Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych : wyzwania, szanse, zagrożenia / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007

 

Przedstawione w publikacji problemy dotyczą szeroko rozumianej edukacji zawodowej w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych dokonujących się w Polsce. Ilustruje ważne, podstawowe i aktualne dla pedagogiki pracy kwestie notowane w naszym kraju, w lokalnej a także szerszej-europejskiej oraz globalnej skali. Wyodrębnić można pięć zakresów prezentowanej problematyki: ogólne teoretyczne problemy, nawiązujące do historii bądź do współczesności oraz rysujących się prognoz; problemy rynku pracy w nawiązaniu do kształcenia zawodowego; zagadnienia gospodarki w powiązaniu z procesem kształcenia; wstępna orientacja zawodowa a także zawodoznawstwo; zagadnienia aktywizacji zawodowej.

 Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska,  Anna Wawrzonek. - Warszawa : Difin, 2012

Książka jest adresowana do tych, którzy chcą wspierać uczniów szkół zawodowych w projektowaniu dalszych ścieżek edukacyjnych i zawodowych. Jej celem jest wspieranie doradców, nauczycieli i wychowawców w projektowaniu takich propozycji doradczych, które w możliwie największym stopniu będą dotykać specyficznych zadań, problemów i wyzwań, z którymi spotykają się uczniowie przygotowujący się do profesjonalnego funkcjonowania na rynku pracy.
Podręcznik składa się z dwóch części. Pierwsza stanowi teoretyczne wprowadzenie do doradztwa zawodowego realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych – technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Druga część zawiera propozycję rozwiązań metodycznych – konspektów i kart pracy.

 

 

Instytucjonalne doradztwo zawodowe : diagnoza i model optymalizacyjny / Aneta Strużyna. - Poznań : Oficyna Wydawnicza Garmond, 2005

 

Książka jest skierowana do wszystkich praktyków i teoretyków zainteresowanych funkcjonowaniem instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym i personalnym, do decydentów w sferze edukacji, przedsiębiorczości i rynku pracy oraz do osób zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym.

Część pierwsza to przegląd instytucji doradztwa zawodowego w różnych krajach. W części drugiej zaprezentowano wyniki prac badawczych prowadzonych na poziomie dwóch regionów Polski skrajnie zróżnicowanych pod względem poziomu bezrobocia. Na podstawie tych badań wskazano obszary, w których mogłyby być dokonane zmiany w celu optymalizacji i udoskonalenia systemu doradztwa zawodowego w Polsce.

 

Opisy prezentowanych publikacji opracowano na podstawie zasobów internetu.

(B.T.)

 

Copyright