Pedagogika wczesnej edukacji

 

Pedagogika wczesnoszkolna. T. 1, Wobec zmieniających się kontekstów społecznych / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Kopaczyńska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.

            Na publikację składają się teksty specjalistów z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, badających problematykę dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Publikacja omawia zarówno kwestie teoretyczne, jak i rozwiązania praktyczne w tym zakresie. Podzielono ją na trzy części. Są to: pedagogika wczesnoszkolna w poszukiwaniu własnej drogi, inspiracje współczesnej pedagogiki wczesnoszkolnej oraz szkoła i edukacja wczesnoszkolna w badaniach. Książka adresowana głównie do studentów oraz nauczycieli akademickich pedagogiki wczesnoszkolnej.

                                                                                                                                 

 

Pedagogika wczesnoszkolna. T. 2, Uczeń i nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społecznej / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Kopaczyńska, Mirosława Nyczaj-Drąg. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.

            Książka omawia kwestie szeroko rozumianych procesów rozwoju i uczenia się dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a także roli nauczyciela na pierwszym etapie kształcenia, analizowanych w kontekście przemian społeczno-kulturowych. Podobnie jak pierwszy tom również drugi podzielony został na trzy cześci: rozwijanie aktywności poznawczej uczniów, kierunki rozwijania teorii i praktyki w edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Autorzy publikacji zwracają uwagę czytelnika na konieczność zmian i reform na etapie pedagogiki wczesnoszkolnej, które powinny przybrać taki kierunek, aby proces edukacji był dla dzieci, jaki i uczących ich nauczycieli ciekawą przygodą.

                                                                                                                                

 

Pedagogika wczesnej edukacji : dyskursy, problemy, otwarcia / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Dorota Bronk, Anna Malenda. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2011.

    Obszerna publikacja poruszająca liczne zagadnienia z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, będąca dziełem zbiorowym, 43 pedagogów, działających z Zespole Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, kierowanego od kilku lat przez profesor Dorotę Klus-Stańską. Książka składa się z czterech części. Są to: kondycja teoretyczna i badawcza, dyskursy i kontrowersje, wśród metod i badań, ku nowym rozwiązaniom – propozycje i bariery. Publikacja prezentuje zagadnienia z zakresu: historii, stanu obecnego, jak również perspektyw na przyszłość i kierunków rozwoju pedagogiki wczesnej edukacji.

 

 

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku / red. nauk. Eugeniusz Bielicki, Mieczysław Ciosek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.

            Książka oscyluje wokół problematyki związanej z procesami nauczania i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Podzielono ją na pięć cześci. Sa to: wokół teorii nauczania i wychowania najmłodszych, o rozwoju sfery poznawczej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, kształtowanie cech osobowości najmłodszych dzieci, wizerunek nauczyciela i wychowawcy przyszłego czasu oraz przeszkody na drodze ku doskonałości. Publikacja adresowana przede wszystkim do nauczycieli i wychowawców zainteresowanych teorią i praktyką procesu kształcenia i wychowania dzieci przedszkolnych i będących na pierwszym etapie kształcenia.

 

 

Modernizowanie edukacji wczesnoszkolnej : wybrane próby / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004.

            Publikacja przeznaczona dla studentów pedagogiki wczesnoszkolnej, przedszkolnej, nauczycieli akademickich i wszystkich nauczycieli wykazujących dbałość zarówno o rozwój uczniów, jak i własnego warsztatu zawodowego. Przeprowadzono w niej analizę możliwości modernizowania edukacji wczesnoszkolnej w pięciu sferach tj. - twórczej aktywności językowej i artystycznej, metod i środków wspomagajacych wypowiedzi pisemne uczniów, podmiotowych spotkań z przyrodą i matematyką, optymalnego procesu wychowania moralno-społecznego oraz poznawania uczniów przez nauczycieli. Artykuły zawarte w książce odnoszą się do zagadnień empirycznych, których podstawę stanowią wcześniejsze rozważania teoretyczne. Zawieraja one konkretne wnioski i polecenia dla praktyki pedagogicznej. Część artykułów dodatkowo posiada autorskie scenariusze zajęć dla pierwszego etapu ksztalcenia.

 

Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych : między uprzedmiotowieniem a podmiotowością / Józefa Bałachowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2009.

            Publikacja skupia się na zagadnieniu celów edukacji dziecka oraz odpowiedzi na pytanie o to w jaki sposób w procesie edukcji zejść z drogi przedmiotowego kierowania jego rozowjem na rzecz upodmiotowienia ucznia. Książka składa się z siedmiu rozdziałów. Sa to: podmiotowość człowieka a wyzwania współczesności, podmiotowość jako kategoria analityczna i kreatywna we współczesnej humanistyce, kontekst edukacyjny rozwoju podmiotowego dziecka, kategoria podmiotowości w praktyce edukacyjnej klas poczatkowych, podmiotowość dziecka w teorii indywidualnej nauczycieli klas początkowych, kształtowanie doświadczeń podmiotowych dzieci na zajęciach w badanych klasach oraz style działań edukacyjnych nauczycieli a szkolne doświadczenia uczniów.

 

Opisy prezentowanych publikacji opracowano na podstawie zasobów internetu.

(a.w.)

Copyright