JAK UCZYĆ LEPIEJ? – PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

 

Jak uczyć, żeby nauczyć / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008.

 

Publikacja stanowi rodzaj poradnika prezentującego, w jaki sposób wykorzystać aktualną wiedzę na temat funkcjonowania pamięci do tego, by poprawić efektywność kształcenia. Autorzy w przystępny dla odbiorców sposób omawiają 13 zasad skutecznego nauczania, opracowanych na podstawie wyników badań nad pamięcią. Opisywane zasady poparte są licznymi przykładami. Czytelnicy znajdą w tej pozycji gotowe do wykorzystania wskazówki oraz propozycje konkretnych metod poprawiających skuteczność nauczania. Autorom publikacji udało się połączyć wiedzę psychologiczną z praktyką szkolną.

 

 

 

Poznanie przez działanie : gry i zabawy wspomagające rozwój dziecka / Ewa Minor, Marcin Minor. - Warszawa : "Difin", 2009.

 

Publikacja adresowana do rodziców, opiekunów, a także osób zajmujących się zawodowo rozwojem dzieci tj. nauczycieli, terapeutów i animatorów. Stanowi ona bogaty zbiór zabaw – zarówno tych znanych, jak też autorskich propozycji, które autorzy stosowali, a przez to sprawdzili je w praktyce. E. i M. Minor wskazują czytelnikom, w jaki sposób bawić się z dzieckiem, aby je poznawać i wspierać w harmonijnym rozwoju, a także jak pomóc w tych rodzajach aktywności, które przysparzają dziecku trudności. Propozycje zabaw i ćwiczeń podzielone zostały z uwzględnieniem przestrzeni, dynamiki i możliwości technicznych. Zawarte w książce propozycje gier i zabaw wspomagających rozwój dziecka przeznaczone są dla dzieci od lat dwóch, aż po osoby dorosłe.

 

 

Jak uczyć lepiej? czyli Refleksyjny praktyk w działaniu / Małgorzata Taraszkiewicz. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwa CODN - Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2002.

 

            Na scenie szkolnej uczeń znajduje się ponad tysiąc godzin w roku (przez lata nauki liczba ta wzrasta do...!) Z powodu regularności oddziaływań i specyficznego charakteru tychże (bycia poddawanym nieustającej ocenie) zachowania wychowawców i nauczycieli skierowane do uczniów niosą ogromny ładunek informacji jak są (i mogą być) traktowani, jakie znaczenie mają oni sami i ich świat!

            Ucząc mnie traktujesz mnie w określony sposób! Ale czy pamiętasz, że każdy jest dojrzały na swoim etapie, że każdy ma pełną wiedzę o świecie (na swoim poziomie)? Każdy człowiek odgrywający pewną rolę w życiu dziecka, staje się odpowiedzialny za jego funkcjonowanie. Edukacja dziecka zależy więc także od twojej hojności. Pomyśl o tym!

Fragment wstępu

 

Inspiracje, pomysły : książka pomocnicza dla twórczego nauczyciela / Alicja Badowska [et al.]. - Wrocław : "Siedmioróg", 2002.

 

Książka ta z powodzeniem posłuży nauczycielowi gimnazjum i liceum. Zawiera przykłady zarówno różnego typu zajęć fakultatywnych, wychowawczych, blokowych, pozalekcyjnych, jak i atrakcyjnych lekcji polskiego skorelowanych z plastyką, muzyką i filozofią. Pomysły metodyczne, będące efektem wieloletniej pracy autorek książki z młodzieżą, mogą zaowocować ciekawymi zajęciami zainspirowanymi lekturą, malarstwem, czy teatrem, a także skłonić do wypróbowania takich metod, jak symulacja, burza mózgów, plakat podsumowujący semestr, dyskusja punktowana czy warsztat twórczy. Autorki pokazują, jak można przez zabawę, działanie, poznawanie i kreacyjność pobudzić ucznia do przeżycia, poszukiwania, twórczości.

Z okładki książki

 

Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy ; [tł. Krzysztof Kruszewski]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002.

 

Publikacja stanowi rodzaj praktycznego przewodnika po strategiach motywacyjnych. Autor w przystępnej formie prezentuje zasady, sposoby i strategie motywowania uczniów do nauki. Wskazuje jak w praktyce można wykorzystać motywację wewnętrzną uczniów, jak też nagrody zewnętrzne. W książce stara się odpowiedzieć na pytania nurtujące wielu nauczycieli m.in. w jaki sposób pracować nad motywacją każdego ucznia w klasie oraz nabywaniem przez niego zaufania do siebie jako osoby uczącej się. J. Brophy pokazuje jak dopasować strategie motywacyjne uwzględniając różnice indywidualne i grupowe oraz tzw. „trudne” przypadki. Podpowiada też gdzie umieszczać je podczas planowania zajęć edukacyjnych, aranżacji grup i przestrzeni czy też wyborze stylu nauczania i oceny. Publikacja przeznaczona przede wszystkim dla studentów pedagogiki, kierunków nauczycielskich, praktykujących nauczycieli oraz rodziców zaangażowanych w proces kształcenia.

 

Umiejętności terapeutyczne nauczyciela / Gail King ; przekł. Jolanta Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.

 

G. King w swojej publikacji omówiła najistotniejsze zagadnienia z zakresu praktycznej pedagogiki terapeutycznej. Przedstawiła też problemy, jakie w swojej pracy może spotkać nauczyciel, oraz sposoby ich możliwych rozwiązań. Autorka jasno określiła też kompetencje nauczyciela w zakresie doradzania uczniom i zaakcentowała etyczny wymiar relacji nauczyciel- potrzebujący uczeń. Książka składa się z pięciu rozdziałów, są to: praca z uczniami gimnazjów i szkół średnich, umiejętne słuchanie, umiejętne reagowanie, o korzystaniu z umiejętności terapeutycznych i o tym, co z tego wynika, oraz o tym, jak uczniowie przedstawiają swoje sprawy.

 

 

Motywacja do nauki / Martin V. Covington, Karen Manheim Teel ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.

 

Czy oceny szkolne motywują, czy raczej demotywują uczniów do wytężonej pracy? Czy ocenianie nie jest jedynie środkiem pozwalającym na zaprowadzenie dyscypliny w zespole klasowym? Odpowiedzi na te i inne pytania próbują znaleźć autorzy książki, wskazując jednocześnie, jakich metod i technik użyć, by zmotywować dzieci i młodzież do nauki i rozwoju ich indywidualnego potencjału. Publikacja podzielona została na trzy części określone mianem celów. Cel 1 to: negatywne skutki wyścigu umiejętności. Cel 2 to: czynności pobudzające pozytywną motywację do uczenia się. Cel 3 to natomiast przezwyciężanie przeszkód na drodze ku zmianom. Książka zawiera tez słowniczek podstawowych pojęć.

 

Opisy prezentowanych publikacji opracowano na podstawie zasobów Internetu.

(a.w.)

Copyright