ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW

 

Histerie matematyczne : gry i zabawy z matematyką / Ian Stewart; tł. Paweł Strzelecki. Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2004.

      Czy szachownicę bez dwóch pól można przykryć kostkami domina? Czy wielościan sklejony ze sztywnego kartonu będzie sztywny? Dlaczego grzanki spadają masłem w dół? Czy rozcinając kulę na części można uzyskać dwie kule o tym samym promieniu? Co kupować grając, w Monopol ? Jak coś ujawnić, nie ujawniając niczego? Ilu robotników budowało piramidy? Czy można mieć pewność zwycięstwa w grze i nie wiedzieć, jak je odnieść? Czy w Sali pełnej luster może istnieć punkt, nieoświetlony przez płomień zapałki? Na te i wiele innych pytań odpowiada z brytyjskim poczuciem humoru Ian Stewart, pokazując, że od zwykłej codzienności do poważnej – i jednocześnie przyjemnej! – matematyki jest znacznie bliżej, niż się wielu osobom wydaje. Matematyka nie jest bowiem ani dziedziną martwą, ani ostatecznym narzędziem do oceny zdolności uczniów. Jest za to, i  nikt nie zdoła tego podważyć, niedostrzegalnym szkieletem naszej cywilizacji.

 

Z okładki książki

 

Kształtowanie wartości dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych / Joanna Kandzia. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

       Książka jest adresowana do słuchaczy kierunków pedagogicznych i nauczycielskich szkół wyższych oraz nauczycieli praktyków. W publikacji omówiono takie tematy, jak:

-zastosowanie technik multimedialnych w edukacji matematycznej,

-kształtowanie postaw twórczych, wartości dydaktycznych i wychowawczych na lekcjach matematyki,

-możliwości i zagrożenia cyberprzestrzeni.

       Poruszone zagadnienia ilustrują sens wykorzystania mediów cyfrowych w procesie kształcenia młodzieży, skorelowanego z ideą szkoły platońskiej – szkoła musi uczyć prawdy, wychowywać dla dobra i kształtować do tworzenia piękna.

                                                                                          Z okładki książki

 

 

Aktywne metody w kształceniu matematycznym / Zdzisław Kierstein. - Wyd. 2. - Opole : Wydawnictwo NOWIK, 2006.

       Metody aktywne to takie sposoby działania, które pozwalają uczniowi rozwijać intuicję, nowe pomysły, wyrabiać umiejętność komunikowania się i sztukę dyskutowania. Nową wiedzę i umiejętności uczeń powinien przyswoić sobie nie tylko indywidualnie, ale i zespołowo. Współczesna szkoła powinna przygotować ucznia do tego rodzaju pracy przez przykłady i wskazówki związane z umiejętnością organizowania warsztatu pracy, planowania czasu pracy i metod uczenia się, zarówno w szkole, jak i poza nią.

I o tym jest ta książka przygotowana przez doświadczonego nauczyciela i dydaktyka.

 

                                                                                                                             Z okładki książki

 

Paluszkowa tabliczka mnożenia / Rościsław Andrzejczak. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015.

 

       Czasami do nauki nie wystarcza tylko dobra pamięć. Trzeba zobaczyć, dotknąć, narysować, aby zapamiętać. Przedstawione w książce sposoby nauki tabliczki mnożenia nie tylko uatrakcyjnią tradycyjny sposób jej nauczania, ale przede wszystkim znacznie ułatwią jej zapamiętanie osobom, które do tej pory miały z tym poważne problemy.

       Publikacja skierowana jest do osób mających trudności w uczeniu się matematyki, a szczególnie w zapamiętaniu tabliczki mnożenia, oraz do uczniów ze zdiagnozowaną dyskalkulią lub będących w grupie ryzyka dyskalkulii.

 

Z okładki książki

 

 Z matematyką za pan brat / Ryszard Jajte, Włodzimierz Krysicki. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2001.

 

       Czy można zakwaterować nieskończoną liczbę turystów w jednym hotelu? W czym ułamek chiński przypomina ułamek babiloński? Czym różnią się liczby trójkątne od wielokątnych? Kto jest wynalazcą zera?

Jeśli interesujesz się matematyką, a jeszcze nie znasz odpowiedzi na te pytania, trafiłeś na właściwe źródło. Autorzy tej publikacji, dwaj profesorzy matematyki, zapraszają cię w podróż po krainie matematyki. Razem z nimi:

  • poszerzysz swoją wiedzę o historii matematyki,
  • poznasz tajniki teorii gier,
  • … a może nawet rozwiążesz jeden z odwiecznych matematycznych paradoksów!?

 

Z okładki książki

 

Jak inspirować myślenie matematyczne ucznia w szkole podstawowej / Katarzyna Makowska. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009.

 

       …) niniejsza praca pełni funkcję przewodnika dla nauczycieli, który pomaga w konstruowaniu i tworzeniu zbioru pytań umożliwiających uczniom funkcjonowanie na różnych poziomach intelektualnych (nie tylko zmuszających do odtwarzania pamięciowego, ale także zachęcających do analizowania, dokonywania syntezy, oceniania i tworzenia) (…).

 

Ze wstępu

 

Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów / Dorota Klus-Stańska, Alina Kalinowska, przy współpr. Adama Stańskiego. Warszawa : "Żak", 2004.

 

       Cóż nowego wnosi książka „Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów? Przede wszystkim to, że dobra pedagogika, dobre nauczanie wiążą się z wprowadzaniem dziecka w sytuacje, w których może ono samo z sobą eksperymentować, wypróbować pomysły, stawiać pytania i szukać na nie odpowiedzi. Myślenie matematyczne wiążą Autorki z samodzielną analizą treści i trudności matematycznych, jej identyfikacji i świadomej samodzielnej kontroli, jak również wyboru strategii jej rozwiązywania oraz pooszukiwania problemów. W tym wyraża się aktywna rola, jaką uczniowie odkrywają w procesie uczenia się. W takim nauczaniu w grę wchodzi nie tyle uczenie operacji czy struktur niezbędnych do logicznego myślenia, co stawianie ucznia w sytuacji, w której dzięki aktywności własnej sam tworzy struktury i szuka rozwiązań.

 

Z recenzji Profesor dr hab. Barbary Wilgockiej-Okoń

 

Matematyczna edukacja wczesnoszkolna : teoria i praktyka / Zbigniew Semadeni, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Gustaw Treliński, Beata Bugajska-Jaszczołt, Monika Czajkowska. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2015.

       (…) Niniejsza książka kierowana jest do studentów – przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, do czynnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, do nauczycieli akademickich i osób zajmujących się naukowo edukacją matematyczną oraz do wszystkich tych, którzy są zainteresowani kształceniem matematycznym w klasach początkowych szkoły podstawowej, w szczególności do rodziców uczniów zatroskanych o edukację swych dzieci. Oddając ją Czytelnikom, nie chcemy dostarczyć gotowych koncepcji lekcji szkolnych czy scenariuszy zajęć. Mamy jednak nadzieję, że książka ta da nauczycielom solidną podbudowę teoretyczną i skłoni ich do refleksji nad własną pracą i nad koncepcją edukacji matematycznej w klasach I-III, do krytycznej analizy rozwiązań proponowanych w różnych podręcznikach i materiałach metodycznych oraz będzie pomocna przy planowaniu pracy dydaktycznej. Ułatwi dobór zadań i stwarzanie takich sytuacji dydaktycznych, które pozwolą na wypracowanie nowego stylu edukacji matematycznej i nowej jakości kształcenia (…).

Ze wstępu

 

Klubik Małego Matematyka : rozwijanie aktywności matematycznych uczniów I etapu edukacyjnego / Bożena Rożek, Elżbieta Urbańska.  Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.

 

       Klubik Małego Matematyka to poradnik przeznaczony dla nauczycieli, którzy chcą wspomóc matematyczny rozwój uczniów I etapu edukacyjnego. Celem poradnika jest więc przekazanie nauczycielom uczącym w klasach I-III szczegółowych pomysłów, wskazówek i sugestii do pozalekcyjnej pracy z uczniami chętnymi i zainteresowanymi matematyką. (…) Ważne jest, by uczniowie biorący udział w zajęciach Klubiku…, rekrutowali się z uczniów, którzy są chętni, odczuwają radość tworzenia, są zainteresowani liczbami, geometrycznym światem i matematycznymi zależnościami.

Ze wstępu

 

Pozwólmy dzieciom myśleć! : o umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów / Mirosław Dąbrowski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2008.

       W niniejszym opracowaniu chcemy zaprezentować wyniki badań i przykłady uczniowskich rozumowań w zakresie kilku podstawowych dla I etapu kształcenia umiejętności matematycznych, np. umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych czy wykonywania obliczeń złożonych.

Analiza tych wyników jest dobrą okazją do refleksji nad stanem polskiej edukacji początkowej oraz panującymi w szkole stereotypami edukacyjnymi.

Mamy nadzieję, że zarówno przedstawione wyniki, jak i towarzyszący im bogaty komentarz metodyczny, zachęcą nauczycieli klas 1-3, oraz nauczycieli matematyki klas 4-6, do refleksji także nad doskonaleniem własnego warsztatu zawodowego.

 

Z wprowadzenia

 

Matematyka od przedszkola : metody i zasady wprowadzania pojęć matematycznych. Przygotowanie do rozumienia liczb i posługiwania się nimi / Małgorzata Skura, Michał Lisicki. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. 

       Książka jest prezentacją pomysłu i opartej na nim koncepcji organizowania małym dzieciom edukacji matematycznej na przykładzie jednego z najbardziej podstawowych i zarazem abstrakcyjnych pojęć matematycznych jakim jest liczba. Przedszkole to optymalny czas, by edukację matematyczną rozpoczynać, i nie trudność treści jest największą w tym przeszkodą. Ważne jest przyjęcie kilku ważnych założeń. (…) uczenie się matematyki przez małe dziecko jest ściśle związane z tym, co dziecko w danym momencie interesuje, co powoduje, że jest w stanie na czymś dłużej skoncentrować swoją uwagę. Już od przedszkola powinno być powiązane z rozwijaniem pewnych postaw i nawyków pracy. To pomoże dziecku zdobyć zaufanie do własnych możliwości, do skutecznego rozwiązania problemów, do tego by być pomysłowym i wytrwałym.

 

Ze wstępu

 

Matematyczny Brzdąc / Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych ; projekt okładki i opracowanie graficzne polskiego wydania: Marek Zwierzyński. Toruń : Wydawnictwo Aksjomat, 2008.

       (…) Czytelniku, korzystając z naszych propozycji, otworzysz bramy królestwa zwanego matematyką – ujrzysz barwną tęczę tej ścisłej nauki. Nasze książki, przygotowujące do konkursów matematycznych, są bardzo popularne wśród dzieci i młodzieży. Pomagają uczniom, pragnącym uczyć się nietradycyjnie, tym, którzy chcą wiedzieć więcej i mają odwagę rozwijać umiejętność myślenia logicznego.

 

Z okładki książki

 

Magiczne liczenie : suma, wielokrotność, tabliczka mnożenia / Tł. Michał Brodacki. Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2016.

       Z tą książką liczenie w pamięci stanie się wspaniałą zabawą! Znajdziesz tu mnóstwo ciekawych zadań matematycznych. Wysil szare komórki, rozwiąż równania i sprawdź wynik za pomocą magicznej lupy dołączonej do książki.

 

                                                                                                                             Z okładki książki

 

Krzyżówki i łamigłówki matematyczne / Jadwiga Rzeźnik. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2003.

(…) Krzyżówki wzbogacają słownictwo matematyczne, zapoznają z nowymi pojęciami, podają równoważne definicje terminów, uczą posługiwania się encyklopediami matematycznymi, doskonalą umiejętność czytania poleceń ze zrozumieniem, ale przede wszystkim gwarantują doskonałą rozrywkę.

Każdy, kto sięgnie po tę książkę, będzie miał okazję przekonać się, że matematyka to nie tylko trudne zadania, „suche” liczby i abstrakcyjne figury, ale również znakomita zabawa i pasjonująca przygoda.

 

Z okładki książki

 

Aby polubić matematykę : zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki / Alicja Małasiewicz. Gdańsk :  Wydawnictwo Harmonia, 2015.

       W niniejszej pracy przedstawiłam do wyboru wiele ćwiczeń usprawniających pamięć, operacje pamięciowe, spostrzeganie oraz orientację przestrzenną. Zanim terapeuta lub nauczyciel skorzysta z tego materiału, powinien uzupełnić swój warsztat pracy. Do wykonania niektórych ćwiczeń potrzebne będą klocki logiczne, karty do ćwiczeń, plansze lub inne pomoce niezbędne w pracy z dzieckiem mającymi trudności w uczeniu się matematyki.

Prezentowana tu publikacja może być inspiracją do tworzenia podobnych lub zupełnie nowych ćwiczeń. Pracując z dzieckiem, należy pamiętać, co oczywiste, o odpowiedniej atmosferze, o dostosowaniu tempa pracy do możliwości dziecka oraz jego stanu emocjonalnego. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, można się spodziewać, że działania terapeutyczne przyniosą oczekiwane efekty, a dziecko zyska tak potrzebne poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie w rozwiązywaniu problemów matematycznych.

Ze wstępu

 

Odlotowa matematyka. Cz. 1, Zadania dla najmłodszych olimpijczyków uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów / Henryk Pawłowski, Wojciech Tomalczyk. Cz. 2, Ciekawostki Mądralińskiej / Zdzisław Głowacki. Gdynia ; Toruń : Oficyna Wydawnicza "Tutor", 2015.

       Książka, którą trzymacie w ręku to Odlotowa matematyka. Składa się ona z dwóch części. Pierwsza to zbiór zadań skierowany głównie do uczniów szkół podstawowych. Ale nie tylko do nich. Zawarte w nim ciekawe zadania mogą zainteresować także starszą młodzież oraz nauczycieli i rodziców. Umieszczone w nim łamigłówki i żarty matematyczne na pewno będą dobrą umysłową rozrywką, a dla dorosłych także przypomnieniem beztroskich szkolnych lat. (…) W drugiej części znajdziecie bogactwo ciekawostek o matematykach i matematyce. Jest to nauka, która towarzyszy człowiekowi od początków jego historii (…).

 

Z przedmowy

Opracowała: Anna Wesołowska

 

 

Copyright