Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

 

Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i  technologicznych /  redakcja naukowa Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek. Wydanie 2.  Kraków :  Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016

     Książka pod redakcją Agnieszki Ogonowskiej i Grzegorza Ptaszka bardzo aktualnie i wyjątkowo szybko reaguje na nowe trendy uwarunkowane nie tylko współczesnymi procesami społecznymi  i kulturowymi, ale także technologicznymi, które odzwierciedlają się w sferze mediów i współczesnej komunikacji medialnej. […] Publikacja zawiera nowe i inspirujące uwagi, spostrzeżenia, analizy, studia przypadku oraz znaczące wnioski badawcze, które są wzbogacając i inspirujące nie tylko dla teorii i praktyki edukacji medialnej, ale również dla pokrewnych dziedzin.

Z recenzji prof. Kataríny Fichnovej (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze)

 

 

 

 

Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa / redakcja naukowa Marek Górka. Warszawa : Difin, 2017

      Doświadczenie autorów publikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa umożliwia perspektywiczne spojrzenie z różnych stron na temat cyberprzestrzeni i czyhających tam niebezpieczeństw dla człowieka. Wielość poruszonych tematów pozwala poznać i zrozumieć współczesne i przyszłe wyzwania w tej dziedzinie. Książka wskazuje, że zarówno poszczególne rządy uzbrojone w najnowocześniejsza technologię, jak i specjalistów z cyberbezpieczeństwa, są tak samo podatne na zagrożenia i bezbronne jak zwykli użytkownicy.

Fragment wstępu

 

 

 

 

 

Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej /  pod redakcją Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018

     Niniejszy tom – pod redakcją Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej – stanowi kolejną próbę ujęcia problematyki relacji triady ontyczno-relacyjnej: „Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja”, w kontekście opisu coraz bardziej ważkiego i rzutkiego pod względem społecznym zagadnienia: Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej. Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwszą, pod tytułem Przestrzeń wirtualna w perspektywie pedagogicznej, poświęcono edukacyjnym aspektom cyberprzestrzeni. Swoje analizy prezentują w niej zarówno wybitni naukowcy, od wielu lat specjalizujący się w badaniu różnorodnych zjawisk edukacyjnych w cyberprzestrzeni, jak i debiutujący, młodzi badacz. Druga część publikacji, zatytułowana "Indywidualny i społeczny wymiar zagrożeń przestrzeni wirtualnej", stanowi refleksję na temat społeczno-edukacyjnych uwarunkowań funkcjonowania młodego pokolenia w świecie wirtualnym.                                                              

Fragment wstępu

 

Media społecznościowe w szkole / Anna Borkowska, Marta Witkowska. Warszawa : NASK Państwowy Instytut Badawczy, 2017

  Edukacja XXI wieku szybkim krokiem zmierza ku integracji tradycyjnego sposobu nauczania z nowymi technologiami. Lekcje z wykorzystaniem multimedialnych rzutników, tablic interaktywnych i platform e-learningowych prowadzi już większość szkół na świecie. Tradycyjnym formom komunikacji z uczniami i nauczycielami coraz częściej towarzyszą narzędzia oparte na nowoczesnych technologiach - korzystamy z e-dzienników i poczty elektronicznej[…] W poradniku chcemy przyjrzeć się mediom społecznościowym w edukacji, wspólnie poszukać korzyści, jakie mogą one wnieść do nowoczesnego nauczani  i zastanowić się, jak radzić sobie z wyzwaniami, które przed nami stawiają.

Fragment wstępu

 

 

 

Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwedzik ; redakcja naukowa: Sylwester Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko, KajaKasprzak, Adam Szwedzik, Agnieszka Taper ; [tłumaczenie: Angelika Konieczna].
 Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA J-R ;  Milanówek : Oficyna Wydawnicza von Velke, 2017.

  Monografia wieloautorska "Cyfrowe dzieci" pokazuje szeroki wachlarz obrazów dzieci, społeczeństwa i edukacji wraz z próbą ich przeanalizowania z różnych perspektyw teoretycznych i empirycznych. W publikacji podkreślane są globalne i lokalne oblicza rozwoju dziecka, jego relacji z otoczeniem społecznym (swoistej przestrzeni edukacyjnej), jak również współczesne przemiany teorii i praktyki edukacyjnej (w poszczególnych rozdziałach prezentowana jest edukacja jako dziedzina zabezpieczania potrzeb społeczeństwa - jako całości, oraz jako sfera zaspakajania specyficznych potrzeb indywidualnych). Można odnieść wrażenie, że szczególnym zamiarem i istotną perspektywą teoretyczno-empiryczną (uwidaczniająca się również w układzie książki) jest ta, którą określić można jako społeczno-aksjologiczną. Autorzy, oprócz głęboko i poprawnie metodologicznie poczynionych analiz, przybliżają treści o charakterze refleksyjno-przeglądowo-opisowym, jak  i takie, które mają służyć rozwojowi teorii - zwłaszcza z obszaru pedagogiki społecznej.

dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski

 

 

Facebook w szkolnej ławce : media społecznościowe a edukacja polonistyczna  / Agnieszka Kulig-Kozłowska.  Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas,  2017

 

  Czytelnicy dowiedzą się z książki Agnieszki Kulig, jak w sposób autentycznie kształcący, przy tym zaś atrakcyjny i angażujący uczniów, wykorzystać w procesie dydaktycznym platformy edukacyjne, rozmaite witryny internetowe, w końcu portale społecznościowe. Autorka nie poprzestaje na przekonywaniu polonistów do korzystania z multimediów czy na ogólnych wskazówkach, lecz przede wszystkim prezentuje konkretne propozycje działań dydaktycznych z wykorzystaniem technologii cyfrowej. Atutem publikacji jest świeże, ciekawe ujęcie zjawisk pozornie znanych, jednak traktowanych przez rzesze polonistów w sposób lekceważący czy wręcz wrogi”.

– Witold Bobiński

 

 

 

 

Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach / Howard Pitler, Elizabeth R. Hubbell, Matt Kuhn ; przeł. Patrycja Szmyd.
Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015

 

  Poradnik wykorzystywania TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w codziennej pracy nauczyciela – do udzielania informacji zwrotnej i formułowania celów lekcji, a także inicjowania współpracy, przygotowywania podsumowań czy zadawania pracy domowej. Autorzy przedstawiają i omawiają programy służące do tworzenia dokumentów, multimediów i baz danych, wspierających przeprowadzanie burz mózgów i zabaw ruchowych, a także platformy edukacyjne.

Fragment wstępu

 

Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : %b aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska.  Warszawa : Difin, 2014

 

 Najnowsze media cyfrowe i interaktywne technologie informacyjno-komunikacyjne, tworzące cyberprzestrzeń oraz świat wirtualny stwarzają wiele możliwości, ale także zagrożeń dla najmłodszego pokolenia[…]. Prezentowana monografia jest pracą interdyscyplinarną łączącą wiedzę pedagogiczną, psychologiczną oraz społeczną. Książka podejmuje w swych treściach nowy obszar, w dużej mierze nierozpoznany na gruncie środowiska oświatowo-wychowawczego.  W szczególności rodzice i nauczyciele nie mają świadomości bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni. Nie potrafią diagnozować różnorodnych zagrożeń tam występujących i im przeciwstawiać. W publikacji przedstawione zostały przyczyny, objawy oraz skutki zagrożeń cyberprzestrzeni dla dzieci i młodzieży. Omówiono działania edukacyjne i profilaktyczne w środowiskach oświatowo-wychowawczych w tym obszarze.

Fragment wstępu

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.                                                                                  

Opisy prezentowanych publikacji opracowano na podstawie zasobów internetu.

Opracowała Bogumiła Tańska

 

 

Copyright