Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna :  scenariusze zajęć / pod red. Violetty Florkiewicz. Łódź :  Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2012

Podstawowym celem niniejszej książki pod redakcją Violetty Florkiewicz jest próba wytyczenia kierunku pracy z dziećmi wykazującymi różnorodne dysfunkcje rozwojowe. Drugim celem jest pomoc w realizowaniu procesu terapeutycznego, którym objęci są uczniowie z wyżej wymienionymi zaburzeniami. Główny nacisk położony jest tutaj na te rodzaje zaburzeń, które szczególnie negatywnie wpływają na proces nabywania umiejętności szkolnych przez dziecko: opóźnienia i zaburzenia percepcji wzrokowej oraz słuchowej, opóźnienia i zaburzenia mowy, deficyt uwagi powiązany z nadmierną ruchliwością, zaburzenia procesu lateralizacji, deficyt pamięciowy

 

 

 

 

Terapia pedagogiczna :  scenariusze zajęć : poradnik dla terapeuty i nauczyciela /  Anna Radwańska. - Warszawa :  Difin, 2018

Książkę napisana została z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Można w niej znaleźć programy rewalidacji, które pomogą w codziennych obowiązkach oraz scenariusze zajęć z opracowanymi kartami pracy gotowymi do wykorzystania podczas terapii z podziałem na zaburzone funkcje:Książkę napisana została z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Można w niej znaleźć programy rewalidacji, które pomogą w codziennych obowiązkach oraz scenariusze zajęć z opracowanymi kartami pracy gotowymi do wykorzystania podczas terapii z podziałem na zaburzone funkcje:
- wzrokową,
- słuchowo-językową,
- koordynację wzrokowo-ruchową
oraz dla uczniów z innymi zaburzeniami m.in. zespół Aspergera, zespół Downa, afazja, autyzm, upośledzenie w stopniu lekkim, z niedosłuchem.
W poradniku zamieszczone są wzory opinii wydawanej dla rodziców, zespołu orzekającego oraz wzór karty zajęć rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych.

 

 

Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Kraków : "Impuls", 2007

Prezentowany tom poświęcony został tym rodzajom zaburzeń rozwoju psychoruchowego dzieci, które leżą u podłoża ich trudności w uczeniu. Autorki wyczerpująco przedstawiają nie tylko najczęściej występujące objawy częściowych zaburzeń rozwoju, między innymi: percepcji słuchowej, artykulacji, spostrzeżeń wzrokowych, rozwoju ruchowego, lateralizacji, orientacji przestrzennej, ale także omawiają konsekwencje tych zaburzeń w procesie uczenia się, którymi są dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz specyficzne problemy w uczeniu się matematyki. Wczesne, bo już na etapie przedszkola, podjęcie czynności zmierzających do wykrycia zaburzeń rozwojowych i rozpoczęcie pracy korekcyjno-kompensacyjnej, stanowi jeden z istotnych czynników decydujących o przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki oraz ich dalszej karierze szkolnej i zawodowej. Dlatego publikacja ta skierowana jest nie tylko do obecnych i przyszłych pedagogów-terapeutów, ale także do rodziców i nauczycieli w przedszkolach oraz szkołach wszystkich szczebli

 

 

 

 

 

Terapia pedagogiczna. T. 2,  Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Kraków : "Impuls", 2007

Książka pt. „Terapia Pedagogiczna” stanowi przegląd wybranych metod stosowanych w terapii pedagogicznej oraz zawiera obszerny materiał metodyczny mogący wzbogacić warsztat pracy terapeutycznej z dziećmi. Znalazły się tutaj rozprawy na temat muzykoterapii i treningu relaksacyjnego, metody Ruchu Rozwijającego, kinezjologii edukacyjnej oraz terapii dzieci z zaburzoną neurodynamiką przez kontakt ze zwierzętami i wiele innych. Scenariusze zajęć zaś zostały opracowane z myślą o pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, z zaburzeniami lateralizacji oraz koordynacji ruchowej. Przedstawiono ponadto propozycje zajęć z dziećmi mającymi trudności z ortografią. Do każdego scenariusza zajęć opracowano pomoce, a w propozycjach zajęć podano przykład ich wykorzystania. Książka adresowana jest do pedagogów-terapeutów, rodziców nauczycieli w przedszkolach i szkołach wszystkich szczebli, a także studentów kierunków nauczycielskich.

 

 

 

 

Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu : terapia pedagogiczna / Halina Pętlewska. - Kraków : "Impuls", 2003

Publikacja ta stanowi cenne źródło informacji teoretycznej i praktycznej dla nauczycieli i rodziców, którzy, na co dzień mają problemy z dziećmi dyslektycznymi i nie Publikacja ta stanowi cenne źródło informacji teoretycznej i praktycznej dla nauczycieli i rodziców, którzy, na co dzień mają problemy z dziećmi dyslektycznymi i nie wiedzą jak im pomóc. Porusza problematykę dysleksji w odniesieniu do ogółu zaburzeń związanych z czytaniem i pisaniem (dysortografia, dysgrafia, aleksja). Pokazuje wczesne symptomy zapowiadające późniejsze kłopoty w czytaniu, jak zaburzenia rozwoju mowy małego dziecka i nietypową lateralizację tzn. przewagę stronną ciała. Przedstawia poszczególne etapy rozwoju czytania, umiejętność rozumienia tekstu. A przede wszystkim odpowiada na pytanie jak konkretnie pomóc dziecku dyslektycznemu?

 

 

 

 

 

Terapia dziecka z wadą wymowy / Hanna Rodak. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,  2002

Czwarte wydanie książki poświęconej praktycznym aspektom terapii dziecka z wadami wymowy, przeznaczonej dla logopedów, lekarzy foniatrów i audiologów. Książka zawiera omówienie celów terapii zaburzeń mowy, metod badania artykulacji oraz rodzajów dyslalii i sposobów terapii w przypadku: sygmatyzmu, rotacyzmu, dyslalii całkowitej. Nauczyciele i rodzice dzieci z wadami wymowy także znajdą w niej informacje, w jaki sposób praktycznie utrwalać prawidłową wymowę dziecka. Do tego celu posłużą im zestawy wyrazów do ćwiczeń logopedycznych w przypadku dyslalii wielorakiej oraz w przypadkach uszkodzeń narządów słuchu.

 

 

 

 

 

 

Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty :  konteksty teoretyczne i praktyka / pod redakcją naukową Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej i Barbary Skałbani. -  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017

Diagnoza i terapia są ważnym tematem w dyskursie pomagania, wspierania rozwoju, zwłaszcza w odniesieniu do logopedii, pedagogiki czy psychologii. Podjęte w książce dyskursy są udziałem osób tworzących naukę, ale też praktyków, co stanowi o wartości i zróżnicowaniu treściowym publikacji.
Struktura książki obejmuje dwie części, które odnoszą się do zapowiedzi w tytule. Pierwsza z nich dotyczy diagnozy i terapii w ujęciu logopedycznym, psychologicznym i medycznym, druga zaś podejmuje problematykę diagnozy i terapii w ujęciu edukacyjnym, pedagogicznym i społecznym. Obie perspektywy łączą się w działaniu pomocowym, jednak ich konteksty teoretyczne wyjaśniające mechanizm trudności czy zaburzeń pozostają odrębne, autonomiczne, co jest przedmiotem dyskursu podjętego w gronie logopedów. Pytanie o synergię versus rozdzielność dyscyplin (subdyscyplin) naukowych zajmujących się tematyką diagnozy i terapii pozostaje otwarte i stanowi inspirację do dalszych poszukiwań.

 

 

 

 

Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu : wybrane zagadnienia / Barbara Skałbania, Teresa Lewandowska-Kidoń. - Kraków : Impuls, 2019

Struktura książki obejmuje dziewięć rozdziałów. Rozdział pierwszy jest wprowadzeniem czytelnika w obszar zagadnień związanych z terapią pedagogiczną,  w którym podejmowane są próby wyjaśnienia podstawowych terminów i ich różnicowania, lokowania terapii w obszarze pedagogiki oraz pokazania relacji między terapią a wychowaniem. W tej części publikacji zdefiniowano terapię pedagogiczną  w odniesieniu do pracy nauczyciela, a także zawarto przegląd opracowań z zakresu podjętej problematyki w ujęciu chronologicznym.Rozdział drugi poświęcony jest charakterystyce trudności w uczeniu się rozumianych jako przedmiot oddziaływań terapeuty. Autorki ukazują szerokie spektrum ich definiowania i rozumienia, porządkują znaczenie i stosowanie pojęć tematycznych, ze szczególnym wyjaśnieniem specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. W tym miejscu podjęto analizę trudności w zachowaniu współwystępujących z dysleksją rozwojową, np. ADHD. Związek między problemami w uczeniu się a tymi zachowaniami wskazuje potrzebę podejmowania kompleksowych, holistycznych działań terapeutycznych, w których łączą się i przenikają cztery tory działań: psychoterapeutyczny, psychokorekcyjny, psychodydaktyczny i ogólnorozwojowy.Skuteczność tego rodzaju pracy jest możliwa pod warunkiem współdziałania nauczyciela terapeuty z rodzicami ucznia, o czym traktuje jeden z podrozdziałów...

 

 

 

Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce / red. nauk. Antoni Balejko, Monika Zińczuk . - Białystok :  Wydawnictwo "Logopeda Radzi", 2006

Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce.
Redaktorzy naukowi dr Antoni Balejko i Monika Zińczuk przedstawiają ciekawe wypowiedzi wykładowców, absolwentów i studentów Podyplomowego Studium Terapii Pedagogicznej Uniwersytetu w Białymstoku. Czytelnik znajdzie tu między innymi wypowiedzi dotyczące diagnozy i terapii pedagogicznej. dzieciach nadpobudliwych psychoruchowo (ADHD). O autodiagnozie i autoterapii pedagogicznej. O integrowaniu wiedzy w terapii pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

Opisy prezentowanych publikacji opracowano na podstawie zasobów internetu.

Oprac. Bogumiła Pawłowska

 

 

 

 

 

Copyright