E-LEARNING

E-learning dla nauczycieli / Stanisław Szabłowski.  Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2009

E-learning jako wyzwanie cywilizacji informacyjnej jest obiektem licznych badań naukowych. W szybkim tempie się upowszechnia i jak sądzą eksperci, pedagogika XXI wieku musi na to wyzwanie odpowiedzieć. To nowoczesne podejście do procesu kształcenia zyskuje coraz większą popularność w Polsce i na świecie. Książka w zamyśle autora jest przewodnikiem po e-learningu dla nauczycieli, ma charakter praktyczny, a rozważania teoretyczne zostały w niej ograniczone do niezbędnego minimum.

Fragment wstępu

 

 

 

 

E-learning :  nauka na odległość / Alan Clarke ; tł. z jęz. ang. Michał Klebanowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2007

Rosnące zainteresowanie nowymi formami edukacji, wykorzystującymi do przekazywania i pozyskiwania wiedzy nowoczesne, elektroniczne środki techniczne, skłoniło nas do wydania niniejszej publikacji napisanej przez Alana Clarke'a, doświadczonego specjalistę z brytyjskiego Narodowego Instytutu NIACE.Autor, prowadząc badania i wdrożenia wielu systemów, pełni jednocześnie funkcję nauczyciela (tutora) w Open University, wzbogacającą jego wiedzę w bezpośrednich kontaktach z uczestnikami tej formy kształcenia. Jest autorem licznych opracowań dotyczących edukacji online, dzieląc się z Czytelnikami praktycznymi doświadczeniami, ułatwiającymi podjęcie i kontynuację nauki w tej formie.

Fragment wstępu

 

 

 

E-learning : tajniki edukacji na odległość / Marlena Plebańska.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011

Kształcenie na odległość, nazywane potocznie e-learningiem, znajduje obecnie zastosowanie niemal w każdej dziedzinie życia społecznego, biznesu, polityki oraz indywidualnych ludzi. Książka ta ma na celu zapoznanie       z rozległą tematyką e-learnigu oraz całym spektrum procesów edukacyjnych, w których e-learning może być wykorzystywany. Jest efektem 12. lat doświadczeń autorki płynących zarówno z praktyki wdrażania systemów    e-nauczania, jak i pracy naukowo-dydaktycznej. Poza wiedzą teoretyczną książka zawiera wiele przykładów zastosowania przedstawianych rozwiązań w praktyce, problemów do przemyślenia oraz ćwiczeń pozwalających dostosować nabytą wiedzę do potrzeb Czytelnika. Autorka prezentuje m.in.: narzędzia, formy oraz tryby kształcenia na odległość,  przegląd narzędzi technologicznych, za pomocą których nauczanie na odległość może być realizowane, metody i usługi wsparcia procesu e-edukacji, metody pomiaru efektywności oraz rentowności e-nauczania.

Fragment wstępu

 

 

 

Edukacja informatyczna nauczycieli u progu e-Edukacji / Elżbieta Grzejszczyk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2007

Włączenie Polski do Unii Europejskiej wymusza standaryzację działań w wielu obszarach życia społecznego, kulturowego, naukowego oraz edukacyjnego. Także dynamiczny rozwój technologii komputerowych, zwłaszcza w obszarze komunikacji interpersonalnej, jest inspiratorem rozwoju wielu dziedzin życia w tym także intensywnego rozwoju e-edukacji. Nauczanie za pomocą technologii komputerowych ma już swoją historię. O doniosłej roli komputera jako jednego z najlepszych środków audiowizualnych w procesie kształcenia nie wypada ponownie mówić. Należy jednakże zwrócić uwagę na fakt, że komputer jako odtwarzacz edukacyjnych filmów video czy też jako sterowany projektor slajdów, w połączeniu z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie grafiki komputerowej, animacji obrazu czy też rozpoznawania dźwięku, stanowi nieprzebrane wprost źródło dla twórczości dydaktycznej.

Fragment opisu

 

 

Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia. Wyd. 2.
Warszawa : WSP ZNP ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005

Książka podejmuje zagadnienia dotyczące pedagogicznej użyteczności technologii informacyjnej. Zapełnia ona lukę w zakresie literatury przedmiotu do zajęć z technologii informacyjnej, edukacji informatycznej i medialnej, technologii kształcenia itp. na nauczycielskich i pedagogicznych kierunkach studiów. Adresatem prezentowanej pracy są słuchacze szkół wyższych, specjalności pedagogicznych i nauczycielskich, a także akademiccy nauczyciele pedagogiki, którym książka ta sugeruje kierunki namysłu naukowego i dobór materiału pożądanego w zawodowym kształceniu nauczycieli.

Fragment opisu

 

 

 

 

Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym / red. Maciej Tanaś ; [aut. Józef Bednarek et al.].
Warszawa : Wydawnictwo MIKOM, 2005

Edukacja informatyczna jest kluczem do rozwoju gospodarczego i społecznego. W świecie, w którym twórczość i wiedza informatyczna odgrywają coraz większą rolę, prawo do edukacji informatycznej jest niczym innym, jak prawem do aktywnego i twórczego życia. O owo prawo apelują pedagodzy, zwłaszcza ci, którzy przedmiotem badań uczynili technologię kształcenia, edukację informatyczną i medialną.

Fragment opisu

 

 

 

 

 

Kształcenie na odległość w praktyce edukacyjnej / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Bronisława Siemienieckiego. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009

E-edukacja zakreśla coraz szersze kręgi w kształceniu, dokształcaniu oraz samokształceniu na wszystkich etapach rozwoju człowieka. Nieuchronnie zbliża się czas, w którym będzie stanowiła integralną część każdego systemu kształcenia. Spowodowane jest to wieloma czynnikami szybko dokonujących się zmian społeczno-ekonomicznych takich jak procesy globalizacyjne, tworzenie się społeczeństwa wiedzy czy potrzeba   permanentności uczenia się przez całe życie. Współczesne technologie informacyjno-komunikacyjne znacznie przybliżają moment powszechnego wykorzystywania w edukacji kształcenia na odległość[…].  Książka składa się z czterech części, które poświęcone zostały wykorzystaniu e-learningu w uczelni wyższej i edukacji powszechnej, problemom oceny kształcenia na odległość oraz wykorzystaniu narzędzi informatycznych w e-edukacji.

Fragment wstępu

 

 

Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym / pod red. Stanisława Juszczyka.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003

Przedstawione w pracy zbiorczej artykuły stanowią wybrane i wnikliwie zrecenzowane wystąpienia uczestników XX Sekcji o nazwie Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, obradującej na IV Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym w Olsztynie we wrześniu 2001 r.[…] W ogólności zaprezentowane w Sekcji XX prace można podzielić na: teoretyczne i empiryczne. W przedstawionych koncepcjach pedagogikę medialną postrzega się jako naukę interdyscyplinarną o kontrolowanym i intencjonalnym oddziaływaniu i wykorzystaniu mediów w rolach dydaktycznych i wychowawczych. Dyskusja prowadzona w przedstawionych pracach pozwoliła na sformułowanie zasad właściwego wykorzystania złożonych mediów elektronicznych we wspomaganiu procesu kształcenia, właściwego korzystania z mass mediów w czasie wolnym oraz zwrócenia uwagi na potrzebę konstruowania przez pedagogów programów profilaktyczno-wychowawczych oraz programu pedagogizacji rodziców, mających na celu ochronę dzieci przed negatywnym wpływem mediów. 

Fragment opisu

 

 

Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. T. 1 / red. nauk. Bronisław Siemieniecki.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,  2007

Podręcznik wprowadza w podstawowe pojęcia i koncepcje związane ze środkami przekazu, komunikacją społeczną i społeczeństwem informacyjnym. Wskazuje zadania mediów w edukacji, a także funkcje i obszary badawcze pedagogiki mediów. Przybliża rolę radia, filmu i telewizji w wychowaniu i patologii. Ponadto autorzy omawiają zmiany w modelach nauczania oraz znaczenie technologii informacyjnej w procesie kształcenia, dokształcania i samokształcenia, w diagnostyce i terapii pedagogicznej, zarządzaniu edukacją, badaniach nauczycielskich, szkolnictwie zawodowym oraz edukacji na odległość. Publikacja porusza też zagadnienia metodyki kształcenia edukacji medialnej i technologii informacyjnej.

Fragment opisu

 

 

 

Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. T. 2 / red. nauk. Bronisław Siemieniecki.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

Omawia zagadnienia związane z zastosowaniem technologii informacyjnej w: diagnozowaniu i terapii pedagogicznej, procesie rewalidacji, resocjalizacji, kształceniu, dokształcaniu i samokształceniu Przybliża różne aspekty metodyki kształcenia w zakresie edukacji medialnej i informatycznej Podejmuje problemy wykorzystania technologii informacyjnej do edukacji na odległość, kształcenia nauczycieli do prowadzenia przedmiotu informatyka oraz edukacji czytelniczej i medialnej w szkole.

Fragment opisu

 

 

 

 

Multimedia w kształceniu / Józef Bednarek. Wydanie 1 - 4 dodruk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

Książka wypełnia swoistą lukę pomiędzy tradycyjną dydaktyką, stającą się coraz bardziej innowacyjną i multimedialną (technologia kształcenia) a dynamicznie rozwijającą się informatyką i jej zastosowaniami w edukacji. Powstała na zapotrzebowanie środowiska akademickiego, zwłaszcza uczelni humanistycznych (pedagogicznych) i informatycznych. Jest adresowana do nauczycieli wszystkich przedmiotów i pedagogów, a także innych osób przygotowujących i organizujących tradycyjne kształcenie, jak i edukację na odległość, w której korzysta się z najnowszych rozwiązań technologicznych. Adresatami jej mogą być także osoby doskonalące swoje kwalifikacje ogólne i specjalistyczne z wykorzystaniem najnowszych aplikacji multimedialnych. Jest ona kierowana także do uczniów (studentów) i dorosłych (rodziców), wzbogacających swą wiedzę o najnowszych elektronicznych źródłach informacyjnych, jak również poszukujących informacji przydatnych nie tylko w szkole (uczelni), ale również w pracy zawodowej i wypoczynku.

Fragment opisu

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.                                                                                  

Opisy prezentowanych publikacji opracowano na podstawie zasobów Internetu.

Opracowała Bogumiła Tańska

 

Copyright