REHABILITACJA

Terapia zajęciowa w dysfunkcjach narządu ruchu / redakcja naukowa Aneta Bac. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018.

Dysfunkcje narządu ruchu są najczęstszą grupą schorzeń wśród pacjentów. Aby skutecznie im pomóc, należy sięgać po zróżnicowane środki terapeutyczne. Jedną z metod, która stanowi niezbędny element właściwie prowadzonej rehabilitacji oraz potrafi znacząco podnieść jakość życia osoby chorej - nawet w sytuacji, gdy walczy ona z chorobą postępującą i niewyleczalną - jest terapia zajęciowa.

Podręcznik ten jest kolejną pozycją z serii „Terapia zajęciowa”, tak jak poprzednie, opracowaną przez praktyków i zarazem nauczycieli akademickich.

Bogato ilustrowana publikacja (ponad 160 rycin):

- kompleksowo przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty pracy terapeuty zajęciowego z pacjentem z dysfunkcją narządu ruchu,

-pokazuje możliwości i sposoby pracy m.in. w przypadkach dysfunkcji pochodzenia neurologicznego, ortopedycznego, reumatologicznego i urazowego,

- zawiera krótką charakterystykę wybranych schorzeń narządu ruchu oraz opis towarzyszących im typowych objawów, mających znaczący wpływ na obniżanie funkcjonalności pacjentów,

- omawia sposoby przemieszczania się chorych z dysfunkcjami narządu ruchu z uwzględnieniem podstawowej wiedzy z zakresu protetyki i ortotyki,

- przedstawia studia przypadków ilustrujące postępowanie terapeuty zajęciowego oraz zastosowanych przez niego rozwiązań terapeutycznych,

- zawiera treści zgodne ze standardami szkolenia i pracy terapeuty zajęciowego w krajach Unii Europejskiej.

Podręcznik polecany osobom kształcącym się na kierunkach terapia zajęciowa oraz fizjoterapia. Będzie również pomocny dla aktywnych zawodowo terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów i rehabilitantów.

Z okładki książki

 

Terapia zajęciowa w rehabilitacji medycznej : podręcznik dla studentów i terapeutów / Jerzy Rottermund, Janusz Nowotny. Wydanie II, poszerzone / redakcja Jerzy Rottermund. [Bielsko-Biała] : α-Medica Press, copyright 2016.

"Książka przeznaczona jest dla studentów i terapeutów zainteresowanych problematyką terapii zajęciowej jako składowej rehabilitacji medycznej. Z uwagi na to, że w gronie odbiorców mogą znaleźć się też osoby o wykształceniu innym niż medyczne, Autorzy przybliżyli najpierw zagadnienia medyczne niepełnosprawności oraz problematykę rehabilitacji medycznej, a w niej fizjoterapii, natomiast w osobnym rozdziale przedstawili podstawy kliniczne terapii zajęciowej.

Zasadniczą część opracowania poświęcono terapii zajęciowej. Najpierw przedstawiono ogólną metodykę terapii zajęciowej, a następnie szczegółowo opisano najważniejsze jej działy, z rozbiciem na ergoterapię i arteterapię. W opisach tych zwrócono uwagę na walory terapeutyczne każdego rodzaju zajęć i pokazano możliwości wykorzystania ich w rehabilitacji osób z różnymi dysfunkcjami. Szczególnie wyeksponowano to w odniesieniu do usprawniania ręki, stwarzającego możliwość poprawy w sferze funkcjonalnej, zwłaszcza w zakresie wykonywania czynności życia codziennego, mającego istotne znaczenie dla uzyskania niezbędnej samodzielności chorego. Pokazano również wartość psychoterapeutyczną i socjoterapeutyczną terapii zajęciowej.

Książka wypełnia lukę na polskim rynku wydawniczym i jest godna polecenia nie tylko terapeutom, ale i pozostałym członkom zespołów rehabilitacyjnych.”

prof. nadzw. dr hab. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska

Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacja medyczna

 

Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce / Aldona Gąsienica-Szostak. Warszawa :  Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003.

Autorka przedstawia rolę terapii muzycznej w rehabilitacji ogólnej jako uzupełnienie kompleksowego usprawniania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, np. z wadami wzroku i niepełnosprawnym narządem ruchu, po operacjach ortopedycznych. Książka zawiera nowatorską propozycję autorki kompleksowej rehabilitacji, w której m.in. lekarz, rehabilitant, psycholog i muzykoterapeuta integrują swoje działania w ramach specjalistycznego leczenia dzieci kalekich.

Na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji podczas zajęć z dziećmi autorka proponuje kilkadziesiąt różnych ćwiczeń ruchowych, wykonywanych z udziałem muzyki i rekwizytów, np. obręczy, wstążek. Ćwiczenia te nie tylko usprawniają fizycznie, lecz także pomagają przełamać opory psychiczne, motywując niesprawne dzieci do czynnego uczestnictwa w zajęciach oraz uczą pracy w grupie. Uzupełnieniem książki jest bogaty materiał ilustracyjny. Publikacja jest przeznaczona dla lekarzy rehabilitantów, instruktorów rytmiki, absolwentów pedagogiki specjalnej oraz studentów muzykoterapii.

Z okładki książki

 

 

 

Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym : z doświadczeń Przedszkola Specjalnego nr 249 w Warszawie : przykładowe scenariusze zajęć / pod red. Ewy Marii Kuleszy. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005.

„Materiał zawarty w książce ma bogatą podbudowę empiryczną, wynika bowiem z doświadczeń nauczycieli-pedagogów specjalnych oraz specjalistów zatrudnionych w Przedszkolu Specjalnym nr 249 (psychologa, logopedy, rehabilitanta, muzykoterapeuty). Treść publikacji wzbogacono o rehabilitację prowadzoną poza terenem specjalnej placówki przedszkolnej, a mianowicie psychologiczną pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego i hipoterapię. (…) Publikacja skierowana do osób, które zajmują się organizacją pomocy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, a zwłaszcza do osób zainteresowanych przebiegiem procesu rehabilitacji. (…).”

Ze wstępu autorstwa Ewy M. Kuleszy

 

 

 

 

Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak, Zdzisława Bartkowicza ; [aut. Janusz Kirenko et al.]. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.

Zamieszczone w publikacji opracowania dotyczą teoretycznych i praktycznych problemów wsparcia społecznego w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i resocjalizacji nieprzystosowanych społecznie. Podejmują zagadnienia wspierania osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w kontekście sieci i natężenia wsparcia, a także w kontekście analizy i oceny uwarunkowań oraz jakości formalnych i nieformalnych jego systemów. Ukazują interdyscyplinarność, wieloaspektowość i złożoność problematyki wsparcia w procesie rehabilitacji i resocjalizacji. Łączy je wszystkie wielka troska o właściwą organizację i prowadzenie działań wspierających realizację zadań pedagogiki specjalnej, a tym samym przyczyniających się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Adresatem książki są przede wszystkim studenci pedagogiki i psychologii, zwłaszcza studenci pedagogiki specjalnej. Kierowana jest ona również do czynnych pedagogów, psychologów, a także do rodziców i opiekunów osób potrzebujących oddziaływań rehabilitacyjnych lub resocjalizacyjnych.

Z okładki książki

 

 

 

Psychologia rehabilitacji /  Stanisław Kowalik. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007.

Niniejszy podręcznik jest pierwszym, tak obszernym i dogłębnym polskim dziełem w tej dziedzinie. Autor przedstawia problem niepełnosprawności i rehabilitacji w powiązaniu z różnymi dziedzinami psychologii - ogólnej, społecznej, rozwojowej, klinicznej. W nowatorski sposób łączy podstawy teoretyczne z praktyką usprawniania osób wymagających rehabilitacji.

Z okładki książki

 

 

 

 

 

 

Niepełnosprawność i zachowania pomocowe w procesie rehabilitacji : analiza jakości pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym / Grzegorz Bręczewski. Warszawa : Difin, 2018.

Celem publikacji jest pokazanie różnorodnych możliwości działań w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz scharakteryzowanie podejmowanych zachowań pomocowych o charakterze psychologicznym przez osoby z personelu medycznego. Monografia prezentuje również oryginalny projekt empiryczny weryfikujący stan świadomości personelu medycznego w kwestii niepełnosprawności oraz pomocy udzielanej pacjentom wraz z wynikającymi z tego wnioskami dla praktyki społecznej oraz badań naukowych.

Podstawową grupą odbiorców są osoby uczestniczące na różnych poziomach w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych: personel medyczny – w szczególności fizjoterapeuci, osoby uczestniczące w rehabilitacji społecznej oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzący badania i zajęcia z zakresu szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Z okładki książki

 

 

 

 

Podstawowe problemy rehabilitacji i etyka / Grażyna Cywińska-Wasilewska ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2004.

„W książce podane są podstawowe wiadomości z zakresu współczesnej rehabilitacji oraz podstawowe problemy bioetyki, z jakimi w codziennej pracy zawodowej może spotkać się fizjoterapeuta w swoich kontaktach z pacjentami.

Szczególne miejsce w swej pracy poświęca Autorka tym, z którymi najczęściej pracują fizjoterapeuci, to znaczy niepełnosprawnym. Temat ten potraktowała bardzo wyczerpująco i wszechstronnie, a co szczególnie należy podkreślić ujmując zagadnienie współcześnie i przedstawiając stosunek partnerski do pacjenta niepełnosprawnego. (...)

Autorka podaje krótki zarys historii etyki, omawia podstawowe pojęcia bioetyki, te które interesują fizjoterapeutę i wymagają znajomości przy podejmowaniu słusznych decyzji terapeutycznych czy zajmowania stanowiska w rozmowach z pacjentem na tematy bioetyczne. (...)

Omawiana książka p. Grażyny Cywińskiej-Wasilewskiej jest godną polecenia lekturą dla studentów fizjoterapii i wszystkich zainteresowanych leczeniem osób niepełnosprawnych.

Z recenzji księdza prof. dr hab. Krzysztofa Szczygła

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

 

Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.

Praca z osobami z autyzmem wymaga od profesjonalistów nie tylko dużej wiedzy, ale także gotowości do ciągłego poszukiwania nowych informacji i podejmowania prób ich wykorzystania we własnych działaniach. Nie istnieją bowiem gotowe programy edukacyjne ani terapeutyczne, które można by zastosować czy choćby zmodyfikować, uwzględniając potrzeby osób, z którymi się pracuje. (…) Niniejsza praca stanowi kontynuację zbioru „Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane zagadnienia” opublikowanego w 2003 roku w Wydawnictwie Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Adresatem tej publikacji, podobnie jak poprzednio, są przede wszystkim studenci psychologii i pedagogiki, a także osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z autyzmem. Może się ona okazać przydatna także rodzicom osób z autyzmem.

Fragment wstępu

 

 

Oprac. Anna Wesołowska

 

 

Copyright