SOCJOTERAPIA

Socjoterapia młodzieży / Barbara Jankowiak, Emilia Soroko. - Wydanie pierwsze. - Warszawa :  Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

„Książka Socjoterapia młodzieży. Studium psychologiczno-pedagogiczne to kompendium wiedzy na temat tej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanej do młodzieży z grup ryzyka. Autorki rozumieją socjoterapię jako grupową pomoc polegającą na intencjonalnym uruchamianiu czynników pomocowych, które występują między członkami grupy, w relacji z socjoterapeutą i w procesie grupowym. Celem tego oddziaływania jest uaktywnienie potencjału rozwojowego, zapobieganie kształtowaniu się zaburzeń i problemów zdrowotnych oraz zmiana trajektorii rozwoju i wzmocnienie mechanizmów zdrowia i/lub osłabienie patomechanizmu utrzymującego problemy psychospołeczne.

Czytelnik znajdzie tu:

• Charakterystykę adolescencji jako okresu przejścia między dzieciństwem a dorosłością oraz określenie zadań rozwojowych młodzieży.

• Opis socjoterapii jako szczególnej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, lokującej się między modelami zdrowia i zaburzeń.

• Informacje na temat diagnozowania w socjoterapii jako wieloaspektowego i celowego procesu zbierania informacji, stawiania hipotez diagnostycznych oraz ich weryfikacji.

• Analizę socjoterapii jako sposobu pomagania w drodze uruchamiania procesu grupowego i aktywowania czynników pomocowych.

• Wiedzę na temat pożądanych cech socjoterapeuty: kompetencji psychologiczno-pedagogicznych, diagnostycznych, pomocy grupowej, pracy pomocowej z młodzieżą, autoedukacyjnych i moralnych, a także tożsamości zawodowej socjoterapeuty”.

Z okładki książki

 

Zabawa sztuką : socjoterapeutyczne wsparcie dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych w przedszkolu / Mirosław Kisiel, Magdalena Zrałek-Wolny. Wydanie pierwsze. Warszawa : Difin, 2019.

„Książka porusza istotny problem wychowawczy, jakim jest wsparcie dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych. Prowadzona pod tym kątem obserwacja środowiska przedszkolnego wskazuje, że należy opracować system oddziaływania terapeutycznego, włączającego do działań zarówno jednostki z zaburzeniami, jak i całą grupę przedszkolną, w której funkcjonuje dziecko. Pojawienie się w grupie przedszkolnej dziecka przejawiającego zachowanie agresywne i nadpobudliwe czy też dziecka nieśmiałego, wycofanego wywołuje poczucie bezradności i niepewności u nauczyciela i grupy rówieśniczej. Zaburzona zostaje cała struktura społeczna grupy.

Ten właśnie problem skłonił autorów do zastanowienia się, jak pomóc dzieciom nieśmiałym i nadpobudliwym w przedszkolu oraz w jaki sposób włączyć w relacje naprawcze grupę rówieśniczą, której są one członkami. Propozycją rozwiązania tego typu trudnej sytuacji było opracowanie systemu oddziaływania terapeutycznego, w który włączona została grupa rówieśnicza (przedszkolna) oraz zaangażowany, aktywny zespół specjalistów. Takie możliwości daje nauczycielom socjoterapia wsparta przez wybrane obszary sztuki. Muzyka, drama, plastyka, taniec, teatr są dla dziecka na tyle atrakcyjnym i zarazem silnie angażującym bodźcem, że użycie ich w procesie wsparcia stało się zabiegiem oczywistym i skutecznym”.

Z okładki książki

 

 

Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej /  Aneta Paszkiewicz. Warszawa : Difin, 2017.

„Socjoterapia w coraz szerszym zakresie zaczyna być wykorzystywana w szkołach, placówkach zajmujących się pracą z młodzieżą niedostosowaną społecznie, zagrożoną uzależnieniami. Socjoterapia polega przede wszystkim na wykorzystaniu terapeutycznego wpływu grupy oraz należy uznać ją za formę pomocy jak najbardziej pożądaną i wskazaną. Opracowanie będzie pomocne nauczycielom i wychowawcom, studentom pedagogiki, psychologii i kierunków nauczycielskich. Dostarczy wskazówek, jak prowadzić działania o charakterze wychowawczym z osobą niedostosowaną społecznie, z uwzględnieniem wymogu jej podmiotowego traktowania w grupie socjoterapeutycznej”.

Z okładki książki

 

 

 

 

 

Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym / Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

„Publikacja powstała z myślą o potrzebach tych pedagogów (nauczycieli, wychowawców, opiekunów), którzy borykają się z rozmaitymi trudnościami w relacjach z podopiecznymi i w socjoterapii szukają inspiracji do swojej pracy wychowawczej. Książka zawiera propozycje pracy z dzieckiem, jednak należy pamiętać, że podstawowym warunkiem projektowania zajęć socjoterapeutycznych jest diagnoza dziecka oraz wnikliwa analiza warunków jego życia (tj. kontekstu zaburzonych zachowań). W pierwszej części opracowania zamieszczono opis najważniejszych sposobów postępowania diagnostycznego, uwzględniającego indywidualne konteksty życia dziecka i jego problemy. Natomiast w części drugiej znajdują się scenariusze zajęć socjoterapeutycznych do pracy z dziećmi agresywnymi, przeznaczone dla dwóch grup wiekowych uczniów (6–9-letnich oraz 10–12-latków). Proponowane bloki zajęć inspirowane są wieloletnimi doświadczeniami dydaktycznymi i terapeutycznymi autorek w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Z okładki książki

 

 

 

 

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej : teoria i praktyka / red. nauk. Barbara Jankowiak. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013.

„Przedkładana czytelnikowi książka zawiera różnorodne opracowania: od zagadnień ogólnych do szczegółowych, od analiz stricte teoretycznych do praktycznego zastosowania wybranych metod i technik w pracy socjoterapeutycznej. Prezentowane rozważania mogą stanowić istotny wkład do pedagogicznego oraz interdyscyplinarnego dyskursu wokół problematyki pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wydaje się, że prezentowane artykuły odzwierciedlają drogę refleksyjnego praktyka od poznania ogólnych paradygmatów i krytycznej oceny wyzwań współczesności poprzez różnorodność strategii, metod i technik pracy z drugim człowiekiem, po podjęcie własnej twórczej aktywności edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej”.

Fragment Wprowadzenia

 

 

 

 

Socjoterapia w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2007.

„Niniejsza publikacja jest bardzo skrótową i zwartą prezentacją podstawowych zagadnień związanych z socjoterapią. Ich pełne rozwinięcie czytelnik może znaleźć w dostępnej w języku polskim literaturze uzupełniającej, zamieszczonej na końcu książki (zaznaczono książki i artykuły o charakterze podstawowym z zakresu różnego rodzaju terapii, jak i pozycje zawierające zestawy przydatnych ćwiczeń, zabaw interakcyjnych i technik). Autor żywi nadzieję, że prezentowany przewodnik stanie się pomocą wprowadzającą w problematykę socjoterapii.

Fragment Wprowadzenia

 

 

 

 

 

 

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć / pod redakcją naukową Ewy Grudziewskiej. Warszawa : Difin, 2015.

„(…) Niniejsza publikacja wypełnia lukę na rynku wydawniczym w odniesieniu do propozycji gotowych programów zajęć socjoterapeutycznych. Problematyka podjęta przez poszczególne Autorki z pewnością jest aktualna i potrzebna, ponieważ może przyczynić się do wzbogacenia warsztatu pracy pedagogów, psychologów, nauczycieli i terapeutów w oddziaływaniach o charakterze terapeutyczno-wychowawczym.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedź między innymi na następujące pytania: Jak radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w toku pracy z grupą socjoterapeutyczną? Jakie są podstawowe zasady zawierania kontraktu z grupą, aby stał on się skutecznym narzędziem pracy socjoterapeuty?”

Z okładki książki

 

 

 

 

 

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 2 / pod red. nauk. Ewy Grudziewskiej. Warszawa : Difin, 2016.

„Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Część 2” zawiera dwa teksty teoretyczne odnoszące się do znaczenia diagnozy i ewaluacji w projektowaniu oddziaływań o charakterze socjoterapeutycznym. Ponadto zostały zamieszczone tu trzy programy socjoterapeutyczne przeznaczone do pracy z dziećmi i młodzieżą na różnych etapach kształcenia. Programy zajęć socjoterapeutycznych mogą być inspiracją w pracy nauczycieli, pedagogów, psychologów i innych osób zainteresowanych tą tematyką”.

Z okładki książki

 

 

 

 

Diagnoza w socjoterapii / redakcja naukowa Ewa Grudziewska. Warszawa : Difin, 2017.

„Diagnoza w socjoterapii” ma na celu wzbogacenie warsztatu diagnostycznego wszystkich osób, które zawodowo zajmują się socjoterapią, a także nauczycieli i wychowawców na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz studentów, którzy wiążą swoją zawodową przyszłość z pracą o charakterze wychowawczo-terapeutycznym. Publikacja zawiera propozycje konkretnych narzędzi diagnostycznych, które można wykorzystać w trakcie procesu diagnostycznego dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, a także w diagnozie kompetencji osoby socjoterapeuty.

Z okładki książki

 

 

 

 

 

Socjoterapia dzieci i młodzieży : diagnoza i metody pracy / redakcja naukowa Agnieszka Lasota i Jan L. Franczyk. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2015.

„Książka zawiera 14 rozdziałów, których autorzy podejmują problematykę ważną w sensie poznawczym, ale przede wszystkim o dużym znaczeniu praktycznym w działalności socjoterapeutycznej wśród dzieci i młodzieży. Poddane analizie problemy są bardzo aktualne, ponieważ znaczna jest skala zjawisk patologicznych, zaburzeń zachowania, zaburzeń rozwojowych. Wiele dzieci i nastolatków ma różne problemy w funkcjonowaniu, co w kontekście malejącego wpływu rodziny i szkoły, wręcz kryzysu rodziny, skutkuje brakiem wsparcia dla dzieci. (…) Powoduje to nawarstwienie się problemów do skali, w której niezbędna jest pomoc specjalistyczna i podjęcie działań skierowanych na zmianę zachowań bądź terapię zaburzeń”.

Fragment recenzji dr hab. Ireny Pufal-Struzik, prof. UJK

 

 

 

 

 

Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1998.

„Socjoterapia to książka niezwykle ciekawa i kształcąca oraz cenna i potrzebna nie tylko zawodowym psycho i socjoterapeutom, ale także opiekunom, nauczycielom, wychowawcom dzieci i młodzieży, a nawet pracującym z dorosłymi – w tak wielu różnorodnych placówkach terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, a nawet penitencjarnych(…).

Fragment recenzji dr Wandy Kaczyńskiej

 

 

 

 

 

oprac. A. Wesołowska

Copyright