Aksamitowski Andrzej : Mława 1939. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Alma Press, 2008

 

Almanach Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej / red. Stanisław Jędrzejewski, Artur Dębski. Mława : Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, 2004

 

Barański Józef : Działalność Józefa Piłsudskiego w okresie zaborów i pierwszej wojny. Ciechanów: WOM, 1992

 

Bartold Robert : Przewodnik po ziemi ciechanowskiej. Ciechanów : Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, 1974

 

Bąk Ewa, Biskup Urszula, Friedel Hanna : Mazowsze moja mała Ojczyzna : edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie. Mława : Bruk, 2001

 

Bernaś Franciszek, Mikulska-Bernaś Julitta : Najazd. Warszawa : LSW, 1964

 

Bystrzycki Piotr : Działdowszczyzna w latach II Rzeczypospolitej : życie społeczno-polityczne. Olsztyn : OBN, 1997

 

Ciechanoviana : katalog zbiorów regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie. Ciechanów : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1990

 

Ciechanów  w okresie władzy ludowej. Ciechanów : Wydaw. Stacji Naukowej MOBN, 1970

 

Darmochwał Tomasz : Północne Podlasie wschodnie Mazowsze : przewodnik. Warszawa : Agencja TD, 2003

 

Dobrowolska Zofia : Stefan Władysław Gołębiowski : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Ciechanów : Wojewódzka Biblioteka Publiczna , 1990

 

Dworakowski Stanisław : kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią. Cz. 1, Zwyczaje doroczne i gospodarcze. Warszawa : PWN, 1964

 

Dymek Benon : Mazowieckie rodziny : z dziejów walki w szeregach PPR. Warszawa : Wydaw. MON, 1977

 

Dymek Benon : Walki rewolucyjne na Mazowszu w latach 1917-1921. Warszawa : Warszawski Komitet Wojewódzki PZPR, 1967

 

Działdowo : z dziejów miasta i powiatu / red. Wanda Korycka. Olsztyn : Pojezierze, 1966

 

Dzieje Mazowsza i Warszawy : wybór źródeł / red. Sabina Srebrna. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973

 

Dziedzictwo kulturowe w edukacji młodzieży / red. Grażyna Szaraniec, Stanisław Wrzeszcz. Warszawa : Mazowieckie Towarzystwo Kultury, 1997

 

Edukacja kulturalna młodzieży / red. Krystyna Wolska, Stanisław Wrzeszcz. Warszawa : Mazowieckie Towarzystwo Kultury, 1993

 

Fijałkowski Tadeusz : Pod kryptonimem „Wkra”. Wrocław : LSW, 1971

 

Folklor śpiewny osobliwy ziemi ciechanowskiej / zebr. i oprac. Tadeusz Kiszczak. Warszawa :  Wydaw. MOBN, 1970

 

Folklor śpiewny osobliwy ziemi ciechanowskiej. Cz. 2 / zebr. i oprac. Tadeusz Kiszczak. Warszawa : Wydaw. MOBN, 1971

 

Frelek Ryszard : Sprawa polska 1944 ; Poczdam 1945. Warszawa : Książka i Wiedza, 1986

 

Gamdzyk-Kalińska Halina : Dialog  z ciszą. Mława : Związek Twórców Ziemi Zakrzeńskiej, 2006

Gieysztorowi Irena, Zahorski Andrzej, Łukasiewicz Juliusz : Cztery wieki Mazowsza : szkice z dziejów 1526-1914. Warszawa : Arkady , 1964

 

Grabowiecki Ryszard, Chrabąszcz Roman : Zasady rozwoju regionu warszawskiego do roku 1985. Cz. 1. Podstawowe elementy ogólnego planu regionalnego m. st. Warszawy i województwa warszawskiego. Warszawa : b.w., 1968

 

Grabowiecki Ryszard, Chrabąszcz Roman : Zasady rozwoju regionu warszawskiego do roku 1985. Cz. 2. Ogólny plan regionalny : część opisowa. Warszawa : b.w., 1968

 

Grabowiecki Ryszard, Chrabąszcz Roman : Zasady rozwoju regionu warszawskiego do roku 1985. Cz. 3 Ogólny plan regionalny : część tabelaryczna. Warszawa : b.w., 1968

 

Grzybowski Michał M. : Duchowieństwo diecezji płockiej w walce o wolność narodu i Kościoła po roku 1863. Ciechanów : WOM, 1992

 

Juszkiewicz Ryszard : Bitwa pod Mławą 1939. Warszawa :  Wydaw. KiW, 1979

 

Juszkiewicz Ryszard, Urbaniak Ryszard : Dowódcy polskiego września (katalog wystaw). Ciechanów : Muzeum Okręgowe, 1989

 

Juszkiewicz Ryszard, Urbaniak Andrzej : Dowódcy polskiego Września 1939 r. (katalog wystawy). Ciechanów : Muzeum Okręgowe, 1989

 

Juszkiewicz Ryszard : Działania militarne na Mazowszu Północnym i w korytarzu pomorskim: 1920 rok. Warszawa : Agencja Wydaw. Mako Press sp. z o.o , 1997

 

Juszkiewicz Ryszard : Ks. kan. hon. Ignacy Krajewski. Ciechanów : b.w., 1998

 

Juszkiewicz Ryszard : Losy Żydów mławskich w okresie II wojny światowej. Mława : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, 1994

 

Juszkiewicz Ryszard : Mława – jej dzieje : (lata 1914 – 1939).T. 3: Cz. 3. Mława : Stacja Naukowa , 2004

 

Juszkiewicz Ryszard : Obrona Pułtuska i 13 pułku piechoty w wojnie 1939 roku. Mława : b.w., 1994

 

Juszkiewicz Ryszard : Po wielu latach…( w 65-tą rocznicę Września). Mława: Stacja Naukowa im. ST. Herbsta, 2004

 

Juszkiewicz Ryszard : Powstanie Styczniowe na Północnym Mazowszu. Warszawa : Mako,1992

 

Juszkiewicz Ryszard : Pozycja mławska (Wrzesień 1939). Mława : Stacja Naukowa im. ST. Herbsta, 2008

 

Juszkiewicz Ryszard : Walki o przedmieścia : Różan, Pułtusk, Płock 1939. Warszawa : Wydaw. MAKO , 1992

 

Juszkiewicz Ryszard : Wrzesień 1939 roku na Mazowszu Północnym. Mława : Stacja Naukowa im. ST. Herbsta

 

Juszkiewicz Ryszard : Wzywam Was do apelu… Warszawa : Wydaw. MAKAO, 1995

Juszkiewicz : Ziemia Mławska w latach 1945-1953: ( walka o wolność i suwerenność). Mława : Stacja Naukowa im. ST. Herbsta, 2002

 

Kazimierska Zofia : Pani na Zulinku : rzecz o Zuzannie Morawskiej. Mława : Stacja Naukowa, 2002

 

Kazimierski Józef : Mława-jej dzieje. T. 1. Do  1863 roku. Mława : Stacja Naukowa im. ST Herbsta , 2004

 

Kociszewski Aleksander : Ciechanów i okolice. Warszawa : Wydaw. Sport i Turystyka, 1980

 

Kociszewski Aleksander : Regionalizm mazowiecki. Ciechanów : Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury i in., 1993

 

Kozłowski Ryszard : Generał Władysław Anders – żołnierz i polityk. Ciechanów : WOM, 1992

 

Kozłowski Ryszard : Naczelne organy władzy ustawodawcze – wykonawcze – kontrolne w latach 1944-1989. Ciechanów : WOM, 1990

 

Kozłowski Ryszard : Zarys dziejów Stronnictwa Pracy ( 1937-1959 ). Ciechanów : WOM, 1991

 

Krzemiński Ireneusz , Śpiewak Paweł : Druga rewolucja w małym mieście : zmiana ustrojowa w oczach mieszkańców Mławy i Szreńska. Warszawa : Oficyna Naukowa, 2001

 

Libicki Piotr : Dwory i pałace wiejski na Mazowszu : (obecne województwo mazowieckie). Poznań : Dom wydawniczy Rebis, 2009

 

Listy do nieba : antologia poetów mławskich / aut. Marta Lipowska et.al. Mława : Związek Twórców Ziemi Zakrzeńskiej , 2003

Lustracje województwa mazowieckiego XVII wieku. Cz. : 1 1617-1620. Wrocław i in. : ZNiO, 1968

 

Lustracje województwa mazowieckiego . Cz. 2 : 1565. Warszawa : PWN, 1968

 

Malanowski Jan : Stosunki klasowe i różnice społeczne w mieście. Warszawa : PWN, 1967

 

Malesa Andrzej Krzysztof : Smak miłości. Mława : Związek Twórców Ziemi Zakrzeńskiej, 2008

 

Marcinkiewicz Henryk : Lot ku gwiazdom. Mława : Związek Twórców Ziemi Zakrzeńskiej, 2008

 

Mazowsze : krajobraz i architektura / red. Nauk. Stefan Muszyński. Warszawa : Arkady, 1971

 

Millenium Ciechanowa : materiały z sesji naukowo-popularnej w dniach 11 i 12 grudnia 1965 roku. Ciechanów : Stacja Nauk. MOBN, 1969

 

Mława : album wydany z okazji jubileuszu 575 – lecia nadania praw miejskich. Mława : Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, 2004

 

Młynarski Teodor L. : Nad Łydynią. Ciechanów : Pięć Rzek, 1961

 

Monografia Państwowego Liceum Pedagogicznego w Mławie. Mława : b.w.,1985

 

Nasza mała poezja  / red. Renata Przybyłowska Mława :  P&P, 2007

 

Odgłosy Rewolucji Październikowej na Mazowszu i Podlasiu / przew. Kom. Red. Stanisław Herbst. Warszawa : Książka i Wiedza, 1970

 

Okno na świat : antologia pisarzy mławskich. Mława : Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, 2001

 

Ostatnim partyzantom Ziemi Mławskiej. / red. Stanisław Świercz, Grażyna Świercz-Błaszczyk. Mława : b.w., 2005

 

Panasiuk Andrzej M. : Wojciech Piechowski – życie i twórczość. Mława : Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, 2006

 

Powierski Jan : Mazowsze a Prusy w XIII wieku : wybór tekstów źródłowych. Z. 1 : miejsce Mazowsza w stosunkach polsko – radzieckich w 1 ćwierci XIII w. Ciechanów : CDN, 1990

 

Powstanie Styczniowe w powiecie mławskim / pod red. Ryszarda Juszkiewicza. Warszawa : MOBN:TPZM,

 

Puciata Olgierd : Mazowsze : krajobraz i architektura. Warszawa : Arkady , 1964

 

Pułtusk : studia i materiały z dziejów miasta i regionu. T. 1. / red. Jerzy Antoniewicz i in. Warszawa : Książka i Wiedza, 1969

 

Reduta pod Mławą. Warszawa : Wydaw. Sport i Turystyka , 1967

 

Rewolucja 1905-1907 na Mazowszu i Podlasiu. Warszawa : Książka i Wiedza, 1968

 

Rocznik Mazowiecki  T. 1.  / red. Anna Balasiński. Warszawa : Książka i Wiedza, 1967

 

Rocznik Mazowiecki . T. 2. 1969 / red. Anna Balasiński. Warszawa : Książka i Wiedza, 1969

 

Rocznik Mazowiecki. T. 3. 1970 / red. Anna Balasiński. Warszawa : Książka i Wiedza,1970

 

Rocznik Mazowiecki. T.4. 1972 / red. Anna Balasiński. Warszawa : Książka i Wiedza, 1972

 

Rocznik Mazowiecki. T. 5. 1974 / red. Zofia Polubcie. Warszawa : Książka i Wiedza, 1974

 

Rocznik Mazowiecki. T.6. 1976 / red. Anna Balasiński. Warszawa : Książka i Wiedza, 1976

 

Rocznik Mazowiecki. T. 7. 1979 / red. Ryszard Murawski. Warszawa : Książka i Wiedza, 1979

 

Rocznik Mazowiecki. T. 8.1984 / red. Adam Puławski. Warszawa : Książka i Wiedza, 1984

 

Rocznik Mazowiecki. T. 9. 1987 / red. Adam Puławski. Warszawa : Książka i Wiedza, 1987

 

Rocznik Warszawski. T. 1. 1960 / red. Barbara Grochulska, Stanisław Herbst. Warszawa : PIW, 1961

 

Rocznik Warszawski. T. 3. 1962 / red. Barbara Grochulska, Stanisław Herbst. Warszawa : PIW, 1963

 

Rocznik Warszawski. T. 4. 1963 / red. Barbara Grochulska, Stanisław Herbst. Warszawa : PIW, 1965

 

Rocznik Warszawski. T.5. 1964 / red. Barbara Grochulska, Stanisław Herbst. Warszawa : PIW, 1966

 

Rocznik Warszawski. T. 6. 1967 / red. Barbara Grochulska, Stanisław Herbst. Warszawa : PIW, 1967

 

Ruch ludowy na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu / red. Ewa Frydrychiewicz. Warszawa : LSW, 1975

 

Rychcik Wojciech : Nie na ostatnią chwilę. Mława : Związek Twórców Ziemi Zakrzeńskiej, 2008

 

Rzeżbiona sercem : antologia poetów mławskich. Mława : Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, 2000

 

Saysse-Tobiczyk Kazimierz : Na Mazowszu. Warszawa : Nasza Księgarnia, 1964

 

Skrok Zdzisław : Na tropach archeologicznych tajemnic Mazowsza. Warszawa : Iskry, 1980

 

Smoliński Wojciech : Z dziejów Mławy i regionu w latach 1918-1939 : materiały pomocnicze do nauki historii regionalnej. Ciechanów : WOM, 1991

 

Sobczak Kazimierz : Operacja mazowiecko-mazurska 1944-1945. Warszawa : Wydaw. MON, 1967

 

Sobol Bogdan : Sejm i sejmiki ziemskie na Mazowszu książęcym. Warszawa : PWN, 1968

 

Stabach Kamila : Listy niewyspane. Mława : Związek Twórców Ziemi Zakrzeńskiej, 2007

 

Strajk nauczycielski w roku 1937 w Warszawie i powiatach byłego okręgu warszawskiego ZNP / red. Stanisław Czajkowski. Warszawa : Wydaw. ZNP, 1979

 

Studia i materiały do dziejów Ziemi Zawkrzeńskiej. T. 1 / red. Jerzy Antoniewicz. Warszawa : PWN, 1971

 

Studia i materiały do dziejów Ziemi Zawkrzeńskiej. T. 2 / red. wyd. Kazimierz Tański. Mława : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, 1996

 

Studia i materiały z dziejów Ziemi Zawkrzeńskiej. T. 3. Mława : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, 1996

 

Studia i materiały do dziejów Ziemi Zawkrzeńskiej. T. 4. Mława : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, 1999

 

Szczepański Janusz : Wojna  1920 na Mazowszu i Podlasiu. Warszawa, Pułtusk : Libertas, 1995

 

Szymańska Anna : Znamiona słowem wyryte. Mława : Związek Twórców Ziemi Zakrzeńskiej, 2008

 

Szymkowicz Jadwiga : Opowiadania. Mława : Związek Twórców Ziemi Mławskiej, 2002

 

Szymkowicz Jadwiga : Słowem ocalić od zapomnienia. Mława : Związek Twórców Ziemi Zakrzeńskiej, 2008

 

Świercz Stanisław : Wydobyci z mroku historii. Mława : [b.w], 2005

 

Środowisko przyrodnicze Mazowsza : zagrożenia, ochrona / red. Stanisław Wrzeszcz. Warszawa : Mazowieckie Towarzystwo Kultury, 1992

 

Świercz Stanisław : Wydobyci z mroku historii. Mława : b.w., 2005

 

Tęcza w ciemności : mławska proza. Mława : Stowarzyszenie Autorów Polskich, 2006

 

Trześniewski-Kwiecień : Casus miętus. Mława: Związek Twórców Ziemi Zakrzeńskiej, 2009

 

Trześniewski – Kwiecień Jarosław : Pomarańczowy zeszyt. Mława : Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, 2003

 

Trześniewski – Kwiecień Jarosław : W stronę Beethovena. Mława : Stowarzyszenie Katolicko- Społeczne Ziemi Mławskiej, 1999

 

Województwo ciechanowskie / [kom. Red. Daniel Ciol et al.]. Ciechanów : Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, 1985

 

Wiliński Kazimierz  : Zginęli w obronie Polski Ludowej. Warszawa: CTN, 1986

 

Wyspiańczycy : 95 lat Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie : VIII zjazd wychowanków 7 – 9 czerwca 2002 r. Mława : Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego, 2002

 

Z dziejów harcerstwa mławskiego : 1913-1996 / red. Ryszard Juszkiewicz. Mława : Stacja Naukowa, 1996

 

Zbliżenia : almanach poetycki mławsko-przasnyski / [aut. Jan Chmieleski et al.]. Mława : Związek Twórców Ziemi Zakrzeńskiej; Przasnysz : Miejski Dom Kultury, 2007

 

Ziemia Zawkrzeńska. T. 3 / red. Ryszard Juszkiewicz. Mława : Stacja Naukowa, 1996

 

Ziemia Zawkrzeńska. T.6 / red. Ryszard Juszkiewicz. Mława : Stacja Naukowa, 2002

 

Ziemia Zawkrzeńska. T. 7 / red. Ziemowit Skibiński. Mława : Stacja Naukowa, 2003

 

Ziemia Zawkrzeńska. T. 8 / red. Ryszard Juszkiewicz. Mława : Stacja Naukowa, 2004

 

Ziemia Zakrzeńska. T.9 / red. Ryszard Juszkiewicz. Mława : Stacja Naukowa, 2005

 

Ziemia Zakrzeńska. T. 10 / red. Ryszard Juszkiewicz. Mława : Stacja Naukowa, 2006

 

Ziemia Zakrzeńska . T. 11 / red. Ryszard Juszkiewicz. Mława : Stacja Naukowa, 2007

 

Ziemia Zakrzeńska. T. 12 / red. Ryszard Juszkiewicz. Mława : Stacja Naukowa, 2008

 

Ziemia Zakrzeńska. T. 13 / red. Ryszard Juszkiewicz. Mława : Stacja Naukowa, 2009

 

Zygner Leszek : Mława-miasto pogranicza. Ciechanów : Drukarz s.c. Ciechanów we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wiedzy i Umiejętności w Mławie, 2002

 

Źródła historyczne do dziejów Ziemi Mławskiej 1065-1956 / zebrali i przygot. Andrzej Grochowski i Ryszard Juszkiewicz. Mława; Ciechanów : Stacja Naukowa, 1998

 

Szczegółowa baza zbiorów regionalnych dostępna jest na stronie: bpmlawa.edu.pl w katalogu Integro

 

 

Biblioteka dysponuje również bogatą kartoteką tekstową z zakresu regionalizm :

Historia regionu, Architektura regionu, Mazowieckie portrety, Ocalić od zapomnienia, Mława wczoraj i dziś, Dwory i dworki powiatu mławskiego, Mazowsze w fotografii.

 

 

                                                         Oprac. Agata Mierzwa

Copyright