Przestępczość nieletnich

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / red. Bronisław Urban. Kraków : UJ, 2001

2. Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / red. Małgorzata Rokosz. Toruń : Adam Marszałek, 2004

3. Hollin Clive R., Browne Deborah, Palmer Emma  J. : Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska , diagnozowanie i profilaktyka. Gdańsk : GWP, 2004

4. Jordan Maria : Rodzinne bariery socjalizacji nieletnich. Kraków : WN AP, 2003

5. Kozaczuk Franciszek : Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006

6. Makowski Aleksander : Dewiacje społeczne i socjalizacja reedukacyjna młodzieży : diagnoza, terapia, profilaktyka. –Wyd. 2. Warszawa : WWD, 2000

7. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne  : diagnoza  - profilaktyka – resocjalizacja : praca zbiorowa / red. Stanisław Kawula, Henryk Machel. Toruń : A. Marszałek, 1999

8. Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003

9. Opora Robert : Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006

10. Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Franciszek Kozaczuk, Bronisław Urban.- Wyd. 3. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004

11. Przestępczość nieletnich : aspekty psychospołeczne i prawne / pod red. Jana M. Stanika i Leszka Woszczka. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005

12. Przestępczość nieletnich : dziecko jako ofiara i sprawca przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009

13. Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu / red. Bronisław Urban. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001

14. Szczęsny Wiesław W. : Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Warszawa : Żak, 2003

15. Urban Bronisław : Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000

16. Urban Bronisław : Zachowania dewiacyjne młodzieży.- Wyd. 4. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004

17. Urban Bronisław : Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005

18. Wieczorek Leszek : Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej.- Wyd. 2. Katowice : „Śląsk”, 2006

19. Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe dla nauczycieli, pracowników poradni, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter [et al.] . Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005

20. Zajączkowski Krzysztof : Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży. – Wyd. 3. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999

 

Artykuły z książek

 

1. Czekan Dariusz : Niedostosowanie społeczne a przestępczość nieletnich [w:] Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik. Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008.- s. 279-304

2. Frieske Kazimierz W. : Przestępczość w Polsce – lata dziewięćdziesiąte. Stereotypy i realia [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Mirosławy Marody. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009.- s. 212-240

3. Kozaczuk Franciszek : Skłonność nieletnich do zachowań amoralnych i przestępczych [w:] Zagadnienia marginalizacji i patologizacji  życia społecznego / red. Franciszek Kozaczuk. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005

4. Noszczyk Monika : Zjawisko przestępczości nieletnich w opinii studentów kierunku resocjalizacji [w:] Zjawiska patologiczne wśród studentów / pod red. Teresy Sołtysiak. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008

5. Przestępczość nieletnich – pojęcie, przyczyny, rozmiary, cechy charakterystyczne  ; zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich [w:] Nowak Anna, Wysocka Ewa : Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie : elementy patologii społecznej i kryminologii. Katowice : „Śląsk”, 2001.-s. 114-130, 257-267

6. Przestępczość wśród nieletnich [w:] Auleytner Julian, Głąbicka Katarzyna : Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000.- s. 399-406

7. Przestępczość wśród młodzieży [w:] Ratyński Władysław. Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 1. Warszawa : Difin, 2003.- s. 607-644

8. Słowik Piotr, Passowicz Piotr : Przestępczość wśród młodzieży w Polsce – determinanty psychospołeczne [w:] Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / red. Przemysław Piotrowski. Warszawa : Żak, 2004.- s. 156-179

9. Urban Bronisław : Przestępczość młodzieży polskiej u schyłku XX wieku [w:] Problemy współczesnej patologii społecznej / red. Bronisław Urban. Kraków : UJ, 1998

10. Woźniakowska Dagmara : Reakcja wymiaru sprawiedliwości na przestępczość nieletnich dziewcząt [w:] Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet / red. Nauk. Irena Pospiszyl i Renata Szczepanik - Wyd. 2. Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007

 

Artykuły z czasopism

 

1. Arczewska Magdalena : Sądownictwo rodzinne i nieletnich w Europie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 7 s. 51-56

2. Bąk-Buczak Edyta : Nieletnie dziewczęta w grupach przestępczych. Remedium 2004 nr 6 s. 1-3

3. Bitkowski Kazimierz : Ośrodek przychylny dzieciom. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 1 s. 25-30

4. Dukaczewski Ewald : Pełna znajomość wychowanka warunkiem skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych. Szkoła Specjalna 2003 nr 2 s, 109-113

5. Gaś Zbigniew B. : Działania wychowawcze na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 4 s. 3-16

6. Jedynak Józef : Przestępczość nieletnich w Polsce w latach 1989-2003. Nowa Szkoła 2006 nr 4 s.4-9

7. Kaniowska Teresa : Krajowy program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 1 s. 7-10

8. Kulma Roman : Efektywność warunkowego zwolnienia nieletnich z zakładów poprawczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 8 s. 34-42

9. Laskowski Andrzej : Centralny system kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 2 s. 29-34

10.  Muskała Maciej : System resocjalizacyjny Glen Mills School. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 1 s. 30-35

11. Nawalany Stanisław : Przestępczość nieletnich a subkultury młodzieżowe lat dziewięćdziesiątych. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2000 nr 3 s. 25-31

12. Noszczyk-Bernasiewicz Monika, Bernasiewicz Maciej : Zadowolenie z pracy kadry zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 1 s. 38-42

13. Nowakowski Krzysztof, Augustyniuk Marlena : Psychopatia jako osobowościowy czynnik ryzyka przestępczości nieletnich kobiet. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010 nr 4 s. 23-29

14. Obraniak Wojciech : W internacie schroniska dla nieletnich. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 1 s. 44-48

15. Opora Robert : Rola sędziów w postępowaniu z nieletnimi. Niebieska Linia 2007 nr 6/53 s. 20-22

16. Polkowski Tomasz : Nastoletni bandyci. Niebieska Linia 2000 nr 6/11 s. 16-17

17. Siemionow Justyna : Ewaluacja oddziaływań resocjalizacyjnych w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010 nr 8 s. 28-31

18. Starek Jan : Opis i analiza funkcjonowania grupy wychowanków zakładu poprawczego jako grupy odniesienia dla nieletnich umieszczonych w schronisku w kontekście destrukcyjnego wpływu na kierowane wobec nich oddziaływania resocjalizacyjne. Szkoła Specjalna 2006 nr 4 s. 307-316

19. Starej Jan : Problemy wychowawcze w schronisku dla nieletnich. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 9 s. 37-38

20. Wolan Tadeusz : Reformowanie placówki resocjalizacyjnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 10 s. 25-30

21. Wolan Tadeusz : Usamodzielnianie wychowanków placówek resocjalizacyjnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 6 s. 32-37

 

Opracowała

Bogumiła Pawłowska

Copyright