Diagnoza pedagogiczna

Wydawnictwa zwarte  

 

 1. Bogdanowicz Marta : Integracja percepcyjno-motoryczna : teoria - diagnoza – terapia. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000.
 2. Diagnostyka  i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006
 3. Diagnoza pedagogiczna / W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. prowadzący Ewa Różycka. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2003
 4. Diagnoza przedszkolna – karty pracy / oprac. merytoryczne i redakcyjne Joanna Dziejowska. Warszawa : WSiP, 2011
 5. Gruszczyk-Kolczyńska Edyta : Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze. Warszawa: WSiP, 2008
 6. Jarosz Ewa, Wysoka Ewa : Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2006
 7. Kawula, Stanisław : Studia z pedagogiki społecznej. Olsztyn : WSP, 1996.
 8. Kowalczuk Marta : Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
 9. Kozłowska Anna : Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka : diagnoza i terapia. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000.
 10. Oszwa Urszula : Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii. Wyd. 4. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.
 11. Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów / koncepcja i red. nauk. Stanisław Kawula. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004.
 12. Rokicińska Iwona : Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010
 13. Skałbania Barbara : Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009
 14. Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1998.
 15. Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego / pod red. Małgorzaty Janczarskiej. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008.
 16. Strykowski Wacław, Strykowska Justyna, Pielachowski Józef : Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Poznań : eMPi2, 2003
 17. Tokarska Elżbieta, Kopała Jolanta : Diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego : materiały dla dziecka. Warszawa : Wydaw. Edukacja Polska, 2009
 18. Włoch Stanisława, Włoch Agnieszka : Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2009
 19. Wysoka Ewa : Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

 

Artykuły z czasopism

 

 1. Al.-Khamisy Danuta : Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej – od obserwacji do diagnozy całościowej. Szkoła Specjalna 2010 nr 5 s. 346-357
 2. Bieleń Barbara : Diagnoza i ocena w profilaktyce dysleksji. Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 9 s. 20-25
 3. Błeszyński Jacek : Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem (optymalizacja). Szkoła Specjalna 2009 nr 1 s. 18-24
 4. Czerwińska Kornelia : Diagnoza i terapia małego dziecka niewidomego i słabo widzącego ze sprężoną niepełnosprawnością. Szkoła Specjalna 2003 nr 5 s. 307-312
 5. Forma Paulina : O rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr  4 s. 32-36
 6. Gaś Zbigniew B. : Diagnoza zapotrzebowania na profilaktykę w szkole – zagrożenie czy szansa? Remedium 2005 nr 11-12 s. 18-19
 7. Gomółka Elżbieta : Diagnozowanie sytuacji wychowanków i ich rodzin. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 1 s. 13-17
 8. Gryniuk-Toruń Iwona : Trudności w diagnozowaniu problemu narkotykowego wśród młodzieży szkolnej. Remedium 2005 numer specjalny s. 20-21
 9. Grzelaczyk Agnieszka, Leszczyńska Anna, Adamska Ewa, Cieśla Dariusz : Diagnozujemy środowisko domowe ucznia. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 5 s. 35-36
 10. Grzywniak Celestyna : Wpływ śladowej postaci przetrwałych pierwotnych odruchów na powstanie trudności szkolnych – próba stawiania diagnozy. Szkoła Specjalna 2010 nr 2 s. 98-112
 11. Gutowska Beata : Przygoda z diagnozą przedszkolną. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 8 s. 24-28
 12. Hanć Tomasz : Wróżenie z etykiety diagnostycznej. Remedium 2007 nr 2/3 s. 58-59
 13. Jakubowicz Edward : Nie ma trudnych uczniów. Psychologia w Szkole 2010 nr 3 s. 64-70
 14. Jakubowicz Stanisław, Plebański Stanisław, Rybicka Kornelia, Udzik Beata : W poszukiwaniu metod diagnozy umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego maturzystów. Edukacja 2008 nr 1 s. 67-73
 15. Jankowska-Rachel Agnieszka : Diagnozowanie kandydatów na rodziny adopcyjne. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 1 s. 23-25
 16. Jaśko Małgorzata : Wewnętrzna diagnoza i ocena pracy szkoły (głos w dyskusji nad zmianami w nadzorze pedagogicznym. Nowa Szkoła 2007 nr 4 s. 20-23
 17. Jauer-Niworowska Olga : Wykorzystanie technik obserwacji w diagnozie logopedycznej. Szkoła Specjalna 2010 nr 4 s. 275-286
 18. Jauer-Niworowska Olga, Strachalska Bożena : Badania logopedyczne i ich zastosowanie w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej (zmienność realizacji elementów języka u osób z afazją i u osób z dyzartrią). Szkoła Specjalna 2011 nr 4 s. 264-270
 19. Junik Wioletta : Diagnostyka pedagogiczna dziecka z rodziny z problemem alkoholowym. Remedium 2005 nr 1 s. 1-3
 20. Kalinowska Gabriela, Sawicka Katarzyna : Diagnoza socjoterapeutyczna uczestników zajęć. Remedium 2005 nr 1 s. 22-23
 21. Karłyk Anna : Diagnoza przemocy domowej wobec dziecka. Szkoła Specjalna 2005 nr 4 s. 270-284
 22. Karłyk-Ćwik Anna : Diagnozowanie i rozumienie agresji – trudności i wskazówki. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 1 s. 5-13
 23. Kochan-Wójcik Marta : O rozumiejącym diagnozowaniu. Psychologia w Szkole 2010 nr 3 s. 34-43
 24. Kocoń Katarzyna, Okulicz-Kozaryn Katarzyna : Po czym poznać czy nastolatek bierze marihuanę okazjonalnie, czy problemowo. Remedium 2005 numer specjalny 24-25
 25. Komorowska Marta : Diagnoza FAS w praktyce. Remedium 2007 nr 11 s. 6-7
 26. Kopik Aldona, Zatorska Monika : Szansa na zmiany w edukacji. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 6 s. 5-11
 27. Kowalczuk Marta : Anoreksja – bulimia (pedagogiczne diagnozowanie zaburzeń odżywiania się młodzieży). Nowa Szkoła 2007 nr 9 s. 35-43
 28. Kozieł Beata : Niepowodzenia szkolne – jaki im zapobiegać i przeciwdziałać? (w opinii nauczycieli i rodziców z jastrzębskich szkół). Nowa Szkoła 2008 nr 5 s. 20-33
 29. Kulesza Ewa M. : Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym – model teoretyczny oraz weryfikacja narzędzia (część 1). Szkoła Specjalna 2011 nr 1 s. 15-31
 30. Kulesza Ewa M. : Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym (cześć 2). Dzieci trzy- i czteroletnie. Szkoła Specjalna 2011 nr 2 s. 102-112
 31. Kulesza Ewa M. : Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym (część 3). Dzieci pięcio- i sześcioletnie. Szkoła Specjalna 2011 nr 3 s. 197-208
 32. Kulesza Ewa M. : Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym (część 4). Dzieci trzy- i czteroletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Szkoła Specjalna 2011 nr 4 s. 271-282
 33. Kulesza Ewa M. : Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym (część 5). Dzieci pięcio- i sześcioletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Szkoła Specjalna 2011 nr 5 s. 337-348
 34. Kulesza Ewa M. : Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym (część 6). Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Szkoła Specjalna 2012 nr 1 s. 8-22
 35. Kwiatkowski Piotr, Szecówka Adam : Mobbing w kontekście doświadczenia przemocy w klasie szkolnej (nowe narzędzie diagnostyczne). Szkoła Specjalna 2005 nr 5 s. 331-345
 36. Łałajewa Raisa Iwanowna : Diagnoza różnicująca zaburzenia mowy u dzieci z alalią i niepełnosprawnością intelektualną. Szkoła Specjalna 2009 nr 3 s. 184-191
 37. Ławicka Joanna : Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami. Szkoła Specjalna 2007 nr 4 s. 296-305
 38. Modrzejewska-Świgulska Monika : Rysunek w diagnostyce dziecka. Remedium 2005 nr 7-8 s. 42-43
 39. Modrzejewska-Świgulska Monika : Rysunek w diagnostyce problemów dziecka cz. II. Remedium 2005 nr 9 s. 22-23
 40. Mujżel Katarzyna : Model diagnostyczny „Najpierw potrzeby dziecka”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 7 s. 40-42
 41. Niemierko Bolesław : Horyzonty diagnostyki edukacyjnej. Edukacja 2006 nr 1 s.5-25
 42. Niemierko Bolesław : Zachodni wiatr w edukacji. Od unijnego prelegenta do wspólnych badań. Edukacja 2010 nr 1 s. 8-22
 43. Nowel Ewa : Uczeń i nauczyciel w krajobrazach diagnostyki edukacyjnej. Język Polski w Szkole IV-VI 2007/2008 nr 3 s. 88-94
 44. Opłocka Urszula, Gurgul Mariola : O niebezpieczeństwach marginalizacji oceniania bieżącego. Edukacja 2010 nr 1 s. 118-124
 45. Ostaszewski Krzysztof, Borucka Anna : Obszary diagnozy w szkole. Remedium 2005 nr 9 s. 1-3
 46. Pasek Marzena : Diagnoza i prognoza. Remedium 2004 nr 11 s. 20-21
 47. Paszkiewicz Aneta : Diagnozowanie środowiska rodzinnego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 6 s. 28-34
 48. Plichta Piotr : Stres zawodowy „pomagaczy” – diagnoza i profilaktyka. Remedium 2008 nr 12 s. 6-7
 49. Rybska-Klapa Jolanta : O potrzebie działań diagnostycznych i terapeutycznych w szkole podstawowej. Edukacja 2002 nr 3 s. 76-84
 50. Skirmuntt Grażyna : Wstępna diagnoza edukacyjna. Biologia w Szkole 2005 nr 2 s. 86-27
 51. Skórczyńska Małgorzata : Dziecko z zespołem deficytu uwagi z nadruchliwością (ADHD). Symptomy diagnostyczne i wybrane metody terapii. Szkoła Specjalna 2003 nr 5 s. 280-287
 52. Sokołowska Maria : Diagnoza w doświadczeniach Szkół Promujących Zdrowie. Remedium 2005 nr 9 s. 8-9
 53. Stępniak Katarzyna : Diagnoza przedszkolna. Wychowanie w Przedszkolu 2010 nr 2 s. 23-28
 54. Stróżyński Klemens : Egzaminy jako diagnoza edukacji. Nowa Szkoła 2009 nr 9 s. 11-12
 55. Stróżyński Klemens : Pedagogika współpracy z diagnozą w tle (cz. II). Nowa Szkoła 2012 nr 7 s. 43-46
 56. Strużyk Łucja : Diagnozowanie trudności w nauce. Życie Szkoły nr 10 s. 610-613
 57. Świderska Elżbieta : Diagnozujemy język naszych uczniów. Nowa Szkoła 2004 nr 3 s. 20-21
 58. Turbiarz Iwona : Droga do diagnozy ADHD. Remedium 2004 nr 12 s. 20-21
 59. Turbiarz Iwona : Droga do diagnozy ADHD. Cz. II. Remedium 2005 nr 2 s. 18-19
 60. Turbiarz Iwona : Rola specjalistów w diagnozowaniu dzieci z zespołem ADHD. Remedium 2005 nr 4 s. 20-21
 61. Wójtowicz Bożena, Barwinek Grażyna : Diagnoza edukacyjna w geografii : wyniki badań. Geografia w Szkole 2007 nr 1 s. 33-36

oprac. Bogumiła Tańska

Copyright