Autorytet nauczyciela

Wydawnictwa zwarte

1.     Badura Emilia : Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela. Warszawa : WSiP, 1981

2.   Badziukiewicz Beata, Sałasiński Mirosław : Vademecum  wychowawcy. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2005

3.     Dziecko i sztuka / pod red. Władysława Szlufika i Anny Pękali. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000

4.    Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. nauk. Tadeusz Pilch].  Warszawa : Wydaw. Akadem. ,,Żak”, cop. 2003

5.    Encyklopedia pedagogiczna / pod. red. Wojciecha Pomykało.  Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993

6.     Etyczny wymiar edukacji nauczycielskiej / pod red. Antoniego Rumińskiego. Kraków : "Impuls", 2004

7.      Kształcenie kandydatów na nauczycieli : teoria - praktyka / red. Teresa Gumuła, Tadeusz Dyrda. Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2006

8.      Kubiczek Bożena : Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się ?.  Opole : ,, Nowik”, 2007

9.      Kwiatkowska Henryka : Pedeutologia. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008

10.  Łobocki Mieczysław : Wybrane problemy wychowania : nadal aktualne. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2004

11.  Łobocki Mieczysław : Wychowanie moralne w zarysie. Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006

12.  Mieszalski Stefan : O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej.  Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1997

13.  Nauczyciel – uczeń : między przemocą, a dialogiem : obszary napięć i typy interakcji / red. Nauk. Maria Dudzikowa. - Kraków : ,, Impuls”, 1996

14.  Pedagogiczne drogowskazy / pod red. nauk. Barbary Juraś-Krawczyk i Bogusława Śliwerskiego.  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000

15.  Pedagogika / pod red. Bogusława Milerskiego i Bogusława Śliwerskiego. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000

16.  Przemiany w naukach o wychowaniu-idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna : II konferencja naukowa z cyklu: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej.  Kraków : "Impuls", 2002

17.  Robertson John : Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie.  Warszawa : WSiP, 1998

18.  Speck Otto : Być nauczycielem. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

19.  Śnieżyński Marian : Przezwiska nauczycieli. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003

Wydawnictwa ciągłe

1.      Andrukowicz Wiesław : Wyzwania autorytetu, czyli postscriptum nieobecności jednego przypadku. Kwartalnik Pedagogiczny 2010 nr 1 s. 61-76

2.      Arabczyk Joanna : Wzory osobowe licealistów. Nowa Szkoła 2008 nr 1 s. 38-47

3.      Blecharczyk Anna : O uwarunkowaniach autorytetu nauczyciela i potrzebie autorefleksji. Nowa Szkoła 2005 nr 5 s. 21-23

4.      Boksa, Beata : Pierwsza wizyta dziecka w gabinecie logopedycznym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 4 s. 47-49

5.      Boksa, Beata : Problemy adaptacyjne dzieci z zaburzeniami mowy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 8 s. 41-45

6.      Denek Kazimierz : Funkcje nauczyciela w społeczeństwie wiedzy. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2004 nr 12 s. 4-9

7.      Deniziak Ewa : Portret współczesnego nauczyciela. Nowa Szkoła 2006 nr 6 s. 32-39

8.      Dudzikowa Maria : Aura emocjonalna wokół pojęcia i potrzeby autorytetu. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 5 s. 52-60

9.      Dudzikowa Maria : Autorytet jest zawsze relacją. Psychologia w Szkole 2008 nr 3 s. 3-11

10.  Dudzikowa Maria : Autorytet nauczyciela. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1995 nr 9 s. 8-10

11.  Dudzikowa Maria : Autorytet nauczyciela w opinii uczniów. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 1995 nr 8 s. 3-11

12.  Dudzikowa Maria : O prawomocności autorytetu w edukacji. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2006 nr 7 s. 47-56

13.  Dudzikowa Maria : W stronę emancypacyjnego autorytetu. Polonistyka 2002 nr 3 s. 132-137

14.  Gierszal Krzysztof : Odzyskać władzę. Język Polski w Gimnazjum 2010/2011 nr 1 s. 90-102

15.  Godlewska Aleksandra : Nauczycielem być. Życie Szkoły 2011 nr 9 s. 51-53

16.  Groenwald Maria : Dlaczego nauczycielom trudno zasłużyć na szacunek? Nowa Szkoła 2002 nr 5 s. 28-31

17.  Kaczorowski Tomasz : Osobisty przykład a budowanie autorytetu wychowawcy. Nowa Szkoła 2012 nr 5 s. 41-43

18.  Kamińska – Juckiewicz Małgorzata : Autorytet nauczyciela – możliwości i  ograniczenia. Nowa Szkoła 2008 nr 8 s. 34-42

19.  Kozak Agnieszka : Wygraj szacunek i autorytet. Psychologia w Szkole 2007 nr 3 s. 25-31

20.  Kozak Ewa : Autorytet w pracy nauczyciela. Remedium 2005 nr 7-8 s. 12-13

21.  Krasiejko Friedrich W. : Autorytet, a tożsamość. Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze 1999  nr 5, dod. ,, Przygotowanie do Życia w Rodzinie ” s. (13)-(15)

22.  Krzemianowski Zenon : O tworzeniu wizerunku dobrego nauczyciela. Nowa Szkoła 2013 nr 1 s. 37-41

23.  Kubicki Roman : Smutek autorytetów. Polonistyka 2002 nr 3 s. 137-142

24.  Leśniak Maria : Autorytet nauczyciela – trudne wyzwanie nowoczesnej szkoły. Nowa Szkoła 2008 nr 10  s. 38-40

25.  Lewandowska Bianka : Żeby uczniowie ufali nauczycielowi. Psychologia w szkole 2009 nr 1 s. 49-57

26.  Lissewska Anna : Testowanie autorytetu. Psychologia w Szkole 2011 nr 4 s. 107-117

27.  Łukawska Maria : Autorytet nauczyciela w świadomości uczniów i nauczycieli klas I-III. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 5 s. 31-38

28.  Maciejewska Sławomir : Upadają autorytety – gdzie szukać nowych? Nowa Szkoła 2010 nr 6 s. 10-19

29.  Majewska-Opiełka Iwona : Jak się tworzy autorytet? Edukacja i Dialog 2008 nr 2 s. 6-8

30.  Mizerkiewicz Tomasz : Dojrzewanie i autorytety. Polonistyka 2002 nr 3 s. 142-147

31.  Morawiecka, Ewa : Emocje, które przeszkadzają mówić – cele i strategie pracy w terapii jąkania. Nauczanie Początkowe 2011/2012 nr 2 s. 21-28

32.  Ożóg Jadwiga : Autorytet nauczyciela. Życie Szkoły 2004 nr 3 s. 11-13

33.  Papuzińska-Beksiak Joanna : Humor i autorytety. Polonistyka 2004 nr 2 s. 4-10

34.  Paszkiewicz Aneta : Kryzys autorytetu nauczyciela. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2012 nr 5 s.  25-31

35.  Skonieczka Agnieszka : Autorytet nauczyciela – kryzys czy nowa jakość. Życie Szkoły 2006 nr 8 s. 42-46

36.  Ochocki Marcin J. : Dwa autorytety. Remedium 2006 nr 1 s. 1-3

37.  Smołalski Antoni : Autorytet pedagogiki w rozwoju dziejowym. Nowa Szkoła 2002 nr 2 s. 16-18

38.  Stachycz Leszek : Szanujcie polskiego nauczyciela. Nowa Szkoła 2000 nr 8 s. 16-19

39.  Sygulla Ewa : Nauczyciel w dzisiejszych czasach. Nowa Szkoła 2010 nr 3 s. 33-37

40.  Śnieżyński Marian : Czy nauczyciele są lubiani przez młodzież. Edukacja. 2002 nr 3 s. 35-40

41.  Wagner Iwona : Transformacja wartości i anemia jako czynniki sprzyjające zmienności i upadkowi autorytetów. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 7 s. 15-20

42.  Woźniak Joanna : Prestiż zawodowy nauczyciela. Polonistyka 2007 nr 10 s. 44-48

43.  Żak Piotr : Poważany czy lekceważony. Psychologia w Szkole 2013 nr 1 s. 64-72

44.  Żywczok Alicja : Odmiany autorytetu pedagogicznego (autorytety i pseudoautorytety w wychowaniu człowieka). Kwartalnik Pedagogiczny 2006 nr 1 s. 29-41

 

 

opracowała

 Bogumiła Tańska

Copyright