WYDAWNICTWA ZWARTE

 

1.       Bogdanowicz Marta : Metoda Dobrego Startu. – Warszawa : WsiP, 2004

2.       Bogdanowicz Marta : Ryzyko dysleksji: problem i diagnozowanie. – Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2002

3.       Czajkowska Irena, Herda Kazimierz: Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole. – Wyd. 5. – Warszawa : WSiP, 2002

4.       Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych / K. Grabałowska i in. – Toruń : Dom Organizatora, 1990

5.       Davis Ronald D., Braun Eldon M.: Dar dysleksji: dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać I jak mogą się nauczyć. – Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka, 2001

6.       Dawid Dorota : Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej. – Kraków : Impuls, 2004

7.       Demelowa Genowefa : Elementy logopedii. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Warszawa : WSiP, 1982

8.       Diagnoza dysleksji / red. Barbara Kaja. – Bydgoszcz : AB, 2003

9.       Gąsowska Teresa, Pietrzak-Stępkowska Zofia : Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. – Wyd. 3. – Warszawa : WSiP, 1994

10.    Kujawa Ewa, Kurzyna Maria : Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. – Warszawa : WSiP, 1994

11.    Logopedia. Pytania i odpowiedzi: podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. – Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 1999

12.    Mickiewicz Janina : Jedynka z ortografii : rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym. – Toruń : Dom Organizatora, 2002

13.    Ministerstwo Edukacji Narodowej o dysleksji czyli o specyficznych trudnościach w nauce / oprac. Wojciech Brejnak i in. – Warszawa : MEN, 1999

14.    Reid Gavin : Dysleksja. – Warszawa : Liber, 2005

15.    Rentflejsz-Kuczyk Amelia : Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? Poradnik dla nauczycieli i rodziców. – Warszawa : Wydaw. JUKA, 1999

16.    Sawa Barbara : Jeżeli dziecko źle czyta i pisze. – Wyd. 3 popr. i rozsz. – Warszawa : WSiP, 1987

17.    Spionek Halina : Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych. – Warszawa : WSiP, 1970

18.    Spionek Halina : Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. – Wyd. 2. – Warszawa : PWN, 1975

19.    Tomaszewska Alina : Prawo do nauki dziecka z dysleksją rozwojową w świadomości nauczycieli. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2001

20.    Zakrzewska Barbara : Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń. – Warszawa : WSiP, cop. 1996

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

1.       Barczak Wioletta: Dziecko z trudnościami w nauce. Czy można mu pomóc? // Życie Szkoły. – 2001, nr 4, s. 206 – 210

2.       Bocheńska Magdalena : Ryzyko dysleksji // Życie Szkoły. – 2005, nr 9, s. 41 – 47

3.       Brejnak Wojciech : Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania // Życie Szkoły. – 2005, nr 2, s. 14 – 20

4.       Burtowy Maria : Kształtowanie umiejętności czytania na poziomie edukacji elementarnej // Życie Szkoły. – 2005, nr 2, s. 7 – 13

5.       Chmurzyński Bogusław: Mnemotechniki w terapii dysortografii // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 34 – 39

6.       Dąbrowska Małgorzata: O dysleksji // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 1, s. 35 – 40

7.       Dziędziura Alina : Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z dysortografią // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 50 – 52

8.       Frączak Irena: Dziecko dyslektyczne w klasie szkolnej // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 7, s. 46 – 47

9.       Jankowska Mariola: Trudności uczniów w pisaniu  i czytaniu // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 19 – 23

10.    Jastrząb Jadwiga, Zaleska Małgorzata: Ryzyko dysleksji – wczesna diagnoza na poziomie edukacji elementarnej // Wychowanie na co dzień. – 2003, nr 10 – 11, wkładka s. I – IV

11.    Kańtoch Barbara: Praca korekcyjno – kompensacyjna z dziećmi dyslektycznymi // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2000, nr 1, s. 35 – 36

12.    Karkowska Hanna: Problemy logopedyczne na progu szkoły // Życie Szkoły. – 1999, nr 3, s. 226 – 227

13.    Leśniak ąneta: Przycyny i objawy trudności w pisaniu // Życie Szkoły. – 2002, nr 4, s. 244 – 248

14.    Lewandowska Dorota: Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 38 – 40

15.    Łapińska Elżbieta, Opalińska Mirosława: Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym? // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 3, s. 58 – 67

16.    Łażewska Helena: Problemy młodzieży z objawami dysortografii // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1999, nr 2, s. 24 – 25

17.    Łyżwa Anna: Funkcjonowanie dziecka dyslektycznego w klasie szkolnej // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 3, s. 55 – 57

18.    Makarewicz Renata: Nauczyciele wobec dysleksji // Problemy – Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1999, nr 2, s. 21 – 24

19.    Mazur Danuta: Dziecko z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Leniwe, niezdolne czy ... dyslektyczne? // Życie Szkoły. – 1999, nr 4, s. 257 – 259

20.    Marczyk Jadwiga: Pomoc rodzicom dzieci zagrożonych dysleksją // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1994, nr 3, s. 36 –37

21.    Miękus Grażyna: Czy zawsze dysortografia? // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 23 – 24

22.    Mroczek Dorota, Podsiadło Ewa: Dysleksja w praktyce szkolnej // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 3, s. 50 – 54

23.    Sęcińska Joanna : Dzieci ryzyka dysleksji – problemy diagnozy i terapii // Życie Szkoły. – 2005, nr 2, s. 44 – 56

24.    Sorokosz Irena:  O dzieciach dyslektycznych // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1993, nr 3, s. 130 – 131

25.    Szymaniak Alina : Przyczyny i konsekwencje zbyt późnego rozpoznania dysleksji // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 374 – 375

26.    Tarkowska Irena: Praca z dziećmi dyslektycznymi // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1997, nr 6, s. 14 – 20

27.    Tłuczek Beata : Dziecko brzydko pisze i co dalej? // Życie Szkoły. – 2005, nr 7, s. 23 – 26

28.    Wiercioch Urszula: Jak oceniać uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją lub innymi zaburzeniami? // Nowa Szkoła. – 2003, nr 2, s. 26 – 29

29.    Wierzejska Agnieszka: Skuteczność terapii wspomaganej edukacyjnymi programami komputerowymi w dysortografii // Psychologia Wychowawcza. – 1993, nr 5, 438 – 441

30.    Wojgienica Beata: Gry planszowe dla dzieci dyslektycznych // Życie Szkoły. – 1997, nr 3, s. 157 – 159

31.    Wójtowiczowa Janina: Czy dysleksja jest chorobą // Życie Szkoły. – 1996, nr 8, s. 482 – 484

32.    Zając Renata: O dzieciach „ryzyka dysleksji” w świetle obserwacji sześciolatków // Życie Szkoły. – 1995, nr 10, s. 596 – 600

33.    Żołyńska Jolanta : Doskonalimy technikę czytania // Życie Szkoły. – 2004, nr 3, s. 28 – 29

 


 

Oprac. Bogumiła Tańska

Copyright