TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZAWARTE

1.Aichinger, Alfons, Holl, Walter : Psychodrama - terapia grupowa z dziećmi. - Wyd. 2. - Kielce : "Jedność", 2003

2.Baumer, Bernice H. : Jak dyslektyczne dziecko nauczyć czytania : wypróbowana metoda dla rodziców i nauczycieli. Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2007

3.Beck, Judith S. : Terapia poznawcza : podstawy i zagadnienia szczegółowe. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005

4.Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

5.Bogdanowicz, Marta : Integracja percepcyjno-motoryczna : teoria - diagnoza - terapia. - Wyd. 3. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000

6.Boguszewska, Anna, Wiener, Agnieszka : 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III : edukacja plastyczno-muzyczna : książka pomocnicza dla nauczycieli klas początkowych, logopedów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli pracujących w świetlicach. - Wyd.2. - Kraków : "Impuls", 2004

7.Borecka, Irena, Wontorowska-Roter, Sylwia : Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. Wałbrzych : "Unus", 2003

8.Bret, Doris : Bajki, które leczą. Cz. 1. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

9.Bret, Doris : Bajki, które leczą. Cz. 2. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

10.Davies, Ronald D., Braun, Eldon M. : Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć. Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw, 2001

11.Davies, Ronald D., Braun, Eldon M. : Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006

12.Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006

13.Diagnoza dysleksji / red. Barbara Kaja. Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003

14.Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną : teoretyczne determinanty problemu / red. nauk. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Wyd. 2. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015

15.Diagnoza i terapia osób jąkających się : Warsztaty Logopedyczne, Augustów, czerwiec 1997 / Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Koło Terenowe w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Logopedyczne Antoni Balejko, 1997

16.Franaszczuk-Truszkowska, Marta : Biblioterapia dla klasy IV - VI szkoły podstawowej. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006

17.Grochmal-Bach, Bożena : Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : "Impuls" : ["Colonel"], 2001

18.Gunia, Grażyna : Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

19.Handford, Olga, Karolak, Wiesław : Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii. Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007

20.Kaja, Barbara : Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka. Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego. Wydaw. Uczelniane, 2001

21.Karasowska, Aleksandra : Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania : profilaktyka na co dzień. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006

22.Karolak, Wiesław : Rysunek w arteterapii. Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005

23.King, Gail : Umiejętności terapeutyczne nauczyciela. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

24.Konieczna, Ewelina J. : Arteterapia w teorii i praktyce. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

25.Kott, Tadeusz : Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002

26.Kowaluk, Marzena : Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009

27.Kozłowska, Anna : Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007

28.Krasoń, Katarzyna, Szafraniec, Grażyna : Dwa światy : ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja - odkrywanie – poznawanie. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002

29.Krasowicz-Kupis, Grażyna : Rozwój świadomości językowej dziecka : teoria i praktyka. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004

30.Mickiewicz, Janina : Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania : dla uczniów klas młodszych. Z. 1. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999

31.Mickiewicz, Janina : Jedynka z ortografii? : rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym. - Wyd. 3. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002

32.Minczakiewicz, Elżbieta Maria : Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia : [logopedia]. Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, cop. 1996

33.Molicka, Maria : Bajki terapeutyczne dla dzieci. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Poznań : Media Rodzina of Poznań, cop. 1999

34.Molicka, Maria : Bajki terapeutyczne. Cz. 2. Poznań : Media Rodzina of Poznań, cop. 2003

35.Molicka, Maria : Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań : "Media Rodzina", cop. 2002

36.Nordoff, Paul, Robbibns, Clive : Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi : historia, metoda i praktyka. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008

37.Olechnowicz, Halina : Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną : programy i metody. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010

38.Oster, Gerald D., Gould, Patricia : Rysunek w psychoterapii. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001

39.Pętlewska, Halina : Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu : terapia pedagogiczna. - Wyd. 3 poszerz. - Kraków : "Impuls", 2003

40.Piszczek, Maria : Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody). - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2002

41.Pomirska, Zofia, Wieczorek, Dorota : Wygraj z dysgrafią : zbiór ćwiczeń dla uczniów z trudnościami w pisaniu. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2006

42.Potempska, Elżbieta, Sobieska-Szostakiewicz, Grażyna : Rozwój empatii i kompetencji społecznych : program wychowawczo-terapeutyczny. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003

43.Rodak, Hanna : Terapia dziecka z wadą wymowy. - [Wyd. 4 ]. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2002

44.Rozwój daje radość : terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim / red. Jacek Kielin. - Wyd. 3. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014

45.Sher, Barbara : Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013

46.Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1998

47.Stadnicka, Janina : Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

48.Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / pod red. nauk. Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008

49.Terapia dźwiękiem / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007

50.Terapia i edukacja osób z autyzmem : wybrane zagadnienia / pod red. Doroty Danielewicz i Ewy Pisuli. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003

51.Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć / pod red. Violetty Florkiewicz. - Wyd. 6 popr. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2012

52.Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2007

53.Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007

54.Terapia pedagogiczna : zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

55.Twórcza kinezjologia w praktyce : propozycje dla każdego : praca zbiorowa / [wybór scenariuszy oraz red. merytoryczna Joanna Zwoleńska]. - Warszawa : "Kined" - Joanna Zwoleńska, 2004

56.Wilamowska, Ewa, Walczak, Joanna : Czarodziejskie bajki : scenariusze zajęć do programu profilaktyczno-wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klas I-III szkoły podstawowej. Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2005

57.Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / Artur Kołakowski (red. nauk.). Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014

58.Zalewski, Mirosław : Muzyczna zabawa. Rzeszów : Wydaw. Oświatowe Fosze, 2008

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

1.Czapiga, Alina : Zadania terapeutyczne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Indywidualne programy terapeutyczne, [w:] Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz. - Kraków : "Impuls", 2001. - S. 143-156

2.Dąbrowska, Elżbieta : Zapobieganie trudnościom wychowawczym (profilaktyka, diagnostyka, terapia), [w:] Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą / pod red. Mieczysława Łobockiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. - S. 133-140

3.Jędrzejewski, Marek : Psychodrama, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P / [red. prowadzący 4 t. encyklopedii Urszula Śmietana ; aut. 4 t. Krystyna Ablewicz et al.]. - Warszawa : "Żak", 2005. - S. 1166-1173

4.Konieczna, Ewelina J. : Terapia przez sztuki teatralne, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. i przewodn. komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007. - S. 655-656

5.Leszczawska, Maria : Neuropsychologiczna terapia dysleksji rozwojowej. Stymulowanie półkul mózgowych, [w:] Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Aliny Czapigi. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 373-386

6.Molicka, Maria : Terapia baśniami i bajkami terapeutycznymi (bajkoterapia), [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. i przewodn. komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007. - S. 625-629

7.Nieduziak, Edyta M. : "Zabawa teatrem", "praca teatrem" - o dwóch stronach terapeutycznej funkcji teatru, [w:] Świat pełen znaczeń : kultura i niepełnosprawność / pod red. nauk. Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 285-298

8.Sikorski, Wiesław : Arteterapia, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. - S. 177-188

9.Stawecka, Anna : Stymulowanie rozwoju dzieci niepełnosprawnych fizycznie w okresie późnego dzieciństwa przez percepcję dzieł sztuki XX wieku, [w:] Świat pełen znaczeń : kultura i niepełnosprawność / pod red. nauk. Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 335-344

10.Szeligiewicz-Urban, Danuta : Praca zespołów terapeutycznych w szkole z dzieckiem niepełnosprawnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, [w:] Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2009. - S. 149-153

11.Wolska, Danuta, Pisarek, Agnieszka : Znaczenie stymulacji zmysłów w terapii dzieci z głęboką niepełnosprawnością, [w:] Świat pełen znaczeń : kultura i niepełnosprawność / pod red. nauk. Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 689-700

12.Wolska-Długosz, Małgorzata : Terapia pedagogiczna, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. i przewodn. komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007. - S. 645-648

13.Zaborniak-Sobczak, Małgorzata : Dziecko z wadą słuchu w świecie muzyki, [w:] Świat pełen znaczeń : kultura i niepełnosprawność / pod red. nauk. Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S.315-322

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1.Alenowicz, Magdalena : Uczeń z zespołem Aspergera. Życie Szkoły 2015 nr 3 s. 22-27

2.Barankiewicz, Joanna : Socjoterapia szansą na dobry start. Wychowanie w Przedszkolu 2014 nr 52-53

3.Brożek, Zuzanna : Dziecko agresywne w perspektywie terapeutycznej. Kwartalnik Pedagogiczny 2003 nr 3 s. 173-194

4.Brzuchacz, Małgorzata : Terapia psychomotoryczna małych dzieci z zaburzeniami i utrudnieniami w rozwoju psychoruchowym w hipoterapii. Szkoła Specjalna 2005 nr 4 s. 295-299

5.Chlebowska, Elżbieta : Terapia uczuciowa - pedagodzy szkolni o swojej pracy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 1 s. 41-42

6.Chlebowska, Elżbieta : Terapia uczuciowa. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 1 s. 41-42

7.Chmielewska, Olga : Biblioterapia. Życie Szkoły 2005 nr 10 s. 29-31

8.Chojnacka, Kaja : Dogoterapia. Remedium 2015 nr 4 s. 24-25

9.Choroś, Dorota : Dzieci, którym trudno się uczyć. Nowa Szkoła 2005 nr 7 s. 41-44

10.Cichoń-Piasecka, Małgorzata : Baśnioterapia w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo. Szkoła Specjalna 2005 nr 1 s. 53-58

11.Cieślińska, Justyna : Trudności emocjonalne dzieci dyslektycznych – metody wsparcia. Życie Szkoły 2015 nr 6 s. 26-29

12.Czapla, Joanna : „R” czy „L”. Terapia dziecka z rotacyzmem w wieku przedszkolnym. Wychowanie w Przedszkolu 2015 nr 6 s. 58-61

13.Deptuła, Maria : Jak pracować z dziećmi, które straciły nadzieję. Remedium 2006 nr 12 s. 30-31

14.Dolata, Dorota : Socjoterapia w codziennej pracy wychowawczej. Życie Szkoły 2014 nr 10 s. 10-12

15.Domagała-Zyśk, Ewa : Program terapeutyczny "magic circle" jako forma podnoszenia umiejętności społecznych uczniów z niepełnosprawnością i zagrożonych niepowodzeniem szkolnym. Szkoła Specjalna 2005 nr 1 s. 58-62

16.Dybczyńska, Joanna : Terapia przez teatr. Polonistyka 2008 nr 5 s. 56-59

17.Dziewięcka, Beata : Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 9 s. 32-36

18.Florczykiewicz, Janina : Teoria arteterapii Tomasza Rudowskiego – implikacje do resocjalizacji przez sztukę. Szkoła Specjalna 2010 nr 3 s. 176-185

19.Florczykiewicz, Janina : Warsztaty twórcze w resocjalizacji skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami osobowości. Szkoła Specjalna 2012 nr 2 s. 121-128

20.Fronczak, Joanna : Arteterapia w przedszkolu, czyli jak poznawać dziecko za pomocą sztuki. Wychowanie w Przedszkolu 2015 nr 10 s. 2-5

21.Fronczak, Joanna : Gdy zmysły nie współgrają. Zaburzenia sensoryczne u dzieci przedszkolnych. Wychowanie w Przedszkolu 2015 nr 8 s. 52-54

22.Fronczak, Joanna : Jesień, jesień na dworze. Scenariusz zajęć wspierających integrację wielozmysłową dla dzieci starszych. Wychowanie w Przedszkolu 2015 nr 56-58

23.Gallos, Sylwia : Biblioterapia - terapia i wychowanie przez czytanie. Życie Szkoły 2013 nr 2 s. 8-10

24.Gelleta-Mac, Izabela : Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 1 s. 28-29

25.Gołębiewska, Ilona : Arteterapia jako forma oddziaływania na dziecko. Życie Szkoły 2011 nr 2 s. 12-15

26.Jałowiecka, Aneta : Znaczenie współudziału rodziców w terapii dziecka dysleksją. Nauczanie Początkowe 2009/2010 nr 2 s. 54 - 60

27.Jezierska, Grażyna : Warsztaty arteterapeutyczne. Życie Szkoły 2006 nr 6 s. 28-39

28.Jurewicz, Monika : Formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Nowa Szkoła 2008 nr 5 s. 34-39

29.Jurewicz, Monika : Formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Nowa Szkoła 2008 nr 3 s. 40-45

30.Just, Monika : Terapia dramą. Życie Szkoły 2004 nr 2 s. 21-26. - Bibliogr.

31.Jutrzyna, Ewelina : Sztuka a terapia. Szkoła Specjalna 2002 nr 5 s. 302-303

32.Kalinowska, Katarzyna Gabriela : Socjoterapia jako specjalistyczna procedura terapeutyczna. Remedium 2004 nr 5 s. 20-21

33.Kałuba-Korczak, Anna : Złość – trudna emocja. O metodach rozładowywania napięcia i pomocy dzieciom przedszkolnym w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Wychowanie w Przedszkolu 2015 nr 8 s. 60-64

34.Krasowska, Aleksandra : Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami zachowania?. Remedium 2006 nr 12 s. 6-8

35.Koczorowska-Masny, Joanna : Terapia tańcem jako metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi. Szkoła Specjalna 2012 nr 1 s. 50-54

36.Konopnicka, Iwona : Terapia czytelnicza. Życie Szkoły 2007 nr 5 s. 12-16

37.Kożuchowska, Maria : Bajkoterapia – cz. 1. Remedium 2015 nr 6 s. 24-25

38.Kożuchowska, Maria : Bajkoterapia – cz. 2. Remedium 2015 nr 7/8 s. 56-57

39.Kożuchowska, Maria : Bajkoterapia – jak napisać opowieść terapeutyczną?. Remedium 2015 nr 9 s. 26-27

40.Kożuchowska, Maria : Bajkoterapia na zajęciach grupowych. Remedium 2015 nr 10 s. 28-29

41.Kożuchowska, Maria : Bajkoterapia w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych. Remedium 2015 nr 11 s. 28-29

42.Krasiejko, Izabela : Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej : wskazówki dla rodziców. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 3 s. 36-40

43.Kubala-Kulińska, Aleksandra : Bajkoterapia – olbrzymia moc słów zaklęta w bajkach. Życie Szkoły 2015 nr 5 s. 22-25

44.Kubala-Kulińska, Aleksandra : Hiperleksja, czyli zakłócenia w obszarze zdolności niewerbalnego uczenia się. Życie Szkoły 2015 nr 8 s. 18-21

45.Kubala-Kulińska, Aleksandra : Jak organizować terapię pedagogiczną?. Życie Szkoły 2013 nr 9 s. 10-17

46.Kubala-Kulińska, Aleksandra : Praca z uczniem z inteligencją niższą niż przeciętna. Życie Szkoły 2015 nr 3 s. 18-21

47.Kubala-Kulińska, Aleksandra : Przerwać ciszę – mutyzm. Życie Szkoły 2015 nr 2 s. 18-21

48.Kubala-Kulińska, Aleksandra : Szkolne potyczki z matematyką – czyli co o dyskalkulii każdy nauczyciel wiedzieć powinien. Życie Szkoły 2015 nr 10 s. 18-22

49.Kubala-Kulińska, Aleksandra : Techniki relaksacyjne, czyli jak rozładować napięcie emocjonalne. Życie Szkoły 2015 nr 9 s. 18-21

50.Kuras, Bożena : Terapia przez sztukę. Życie Szkoły 2005 nr 10 s. 26-28

51.Kuśpit, Małgorzata : Artetarapia. Remedium 2003 nr 3 s. 6-7

52.Kuśpit, Małgorzata : Jak stymulować twórczość ucznia. Remedium 2003 nr 7/8 s. 32-33

53.Kuśpit, Małgorzata : Rysunek dziecka - zabawa i terapia. Remedium 2003 nr 9 s. 14-15

54.Kwiatkowska, Joanna : Walka z niepowodzeniami szkolnymi w państwach Unii Europejskiej. Życie Szkoły 2005 nr 5 s. 21-23

55.Lewandowska, Dorota : Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 5 s. 38-40

56.Maciejewska, Eliza, Mytko, Marta, Zeuschner, Aleksandra : Dysortografia – diagnoza i planowanie działań wspierających. Życie Szkoły 2014 nr 9 s. 10-12

57.Marchow, Marta : Drama w profilaktyce. Remedium 2005 nr 7/8 s. 44-45

58.Marczak-Pilipczuk, Magdalena : Terapia Montessori. Wychowanie w Przedszkolu 2012 nr 10 s. 45-46

59.Marek, Elżbieta : Terapia dysortografii. Życie Szkoły 2008 nr 1 s. 62-64

60.Misztal, Marcin : Uwaga! uczeń ma problem : niepowodzenia szkolne. Życie Szkoły 2012 nr 9 s. 8-10

61.Molicka, Maria : Bajki terapeutyczne. Życie Szkoły 2004 nr 2 s. 9-14

62.Molicka, Maria : Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 1. Remedium 2005 nr 2 s. 10-11

63.Molicka, Maria : Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 2. Remedium 2005 nr 4, s. 8-9

64.Morawiecka, Ewa : Emocje, które przeszkadzają mówić - cele i strategie pracy w terapii jąkania. Nauczanie Początkowe 2011/2012 nr 2 s. 21 – 28

65.Nadrowska, Katarzyna : Jak doskonalić percepcję słuchową na starcie szkolnym?. Życie Szkoły 2012 nr 1 s. 29-34

66.Napiórkowska, Mariola : Arteterapia w przedszkolu. Wychowanie w Przedszkolu 2010 nr 11 s. 20 – 23

67.Nikiciuk, Anna : Wpływ muzykoterapii na samoocenę niedostosowanych społecznie. Szkoła Specjalna 2005 nr 2,s. 85-92

68.Nowak-Wolna, Krystyna : Sztuka, wychowanie, terapia. Szkoła Specjalna 2008 nr 4 s. 274-285

69.Nowosiadły, Agnieszka : Zabawa w socjoterapii. Remedium 2006 nr 5 s. 30-31

70.Oszwa, Urszula : W cieniu szkolnych możliwości. Remedium 2001 nr 9 s. 10-12

71.Panak, Przemysław, Drzewiecka, Olga : Gry fabularne. Mit a rzeczywistość : potencjalne wykorzystanie technik narracyjnych gier fabularnych w dydaktyce, pedagogice i terapii. Szkoła Specjalna 2005 nr 1 s. 19-29

72.Paszkiewicz, Aneta : Indywidualizacja w terapii pedagogicznej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010 nr 4 s. 29-33

73.Paszkiewicz, Aneta : Sposoby pracy z uczniami z dysleksją. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 5 s. 50-56

74.Pawlukiewicz, Anna : Kontakty z rówieśnikami. Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 3 s. 27-29

75.Puszczałowska-Lizis, Ewa : Terapia integracji sensorycznej - uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2012 nr 11 s. 16-20

76.Radzikowska, Agnieszka : Terapia poznawczo-behawioralna w praktyce. Remedium 2013 nr 3 s. 20-22

77.Ratajczak, Maria : Rozwiązywanie problemu wychowawczego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 1 s. s. 35-40

78.Rayska, Aleksandra : Psychoterapia tańcem i ruchem z nastolatkami. Remedium 2014 nr 2 s. 7-9

79.Rayska, Aleksandra : Łącząc ciało i psychikę – zastosowania psychoterapii tańcem i ruchem. Remedium 2012 nr 11 s. 1-3

80.Sadowska, Katarzyna : Arteterapia w edukacji wczesnoszkolnej. Życie Szkoły 2013 nr 6 s. 4-7

81.Sawicka, Katarzyna : Formy aktywności w grupie socjoterapeutycznej. Remedium 2004 nr 7/8 s. 44-45

82.Sawicka, Katarzyna : Praca z trudnymi zachowaniami. Remedium 2006 nr 7/8 s. 54-55

83.Sawicka, Katarzyna : Trudne zachowania uczestników socjoterapii. Remedium 2006 nr 3 s. 28-29

84.Sienkiewicz-Wilowska, Julia Anastazja : Chcę tworzyć…! Remedium 2012 nr 3 s. 10-11

85.Sienkiewicz-Wilowska, Julia Anastazja : Taniec i choreoterapia we wspieraniu rozwoju dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2014 nr 9 s. 36-40

86.Sienkiewicz-Wilowska, Julia Anastazja : Rola sztuk plastycznych we wspieraniu rozwoju dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2014 nr 3 s. 5-9

87.Sieradzka-Słyk, Agnieszka : Z obserwacji terapeuty… . Nowa Szkoła 2012 nr 10 s. 29-31

88.Skórczyńska, Małgorzata : Dziecko z zespołem deficytu uwagi z nadruchliwością (ADHD). Symptomy diagnostyczne i wybrane metody terapii. Szkoła Specjalna 2003 nr 5 s. 280-287 - Bibliogr.

89.Słomińska, Dominika : Podstawy terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Życie Szkoły 2003 nr 6 s. 328-332

90.Sochocka, Kinga, Van Laere, Karolina : Specyfika pracy terapeutycznej z dzieckiem. Remedium 2015 nr 10 s. 20-21

91.Stańczyk, Małgrzata : Jak obudzić uwagę – o zaburzeniach koncentracji – wywiad z Anną Perlińską-Supeł i Katarzyną Klimek-Michno. Życie Szkoły 2014 nr 8 s. 4-6

92.Stańczyk, Małgorzata : Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności w nauce. Życie Szkoły 2014 nr 3 s. 10-13

93.Szulc, Wita : Bajki nie-bajki i bajkoterapia. Życie Szkoły 2006 nr 6 s. 5-11

94.Szymańska-Paruszkiewicz, Teresa : Metoda Tomatisa, czyli stymulacja audio - psycho – lingwistyczna. Nauczanie Początkowe 2011/2012 nr 2 s. 37 – 50

95.Tomaszewska, Maria : Muzyka, która stymuluje i rozwija – o potrzebie edukacji muzycznej dzieci. Życie Szkoły 2014 nr 3 s. 14-15

96.Tomczyk, Joanna : Profilaktyka i terapia jąkania. Życie Szkoły 2004 nr 6 s. 9-14

97.Tomera, Małgorzata : Agresywne zachowania uczniów – uwarunkowania rodzinne i społeczne. Życie Szkoły 2015 nr 5 s. 18-21

98.Tomera, Małgorzata : Agresywne zachowania uczniów – uwarunkowania związane z funkcjonowaniem dziecka. Życie Szkoły 2015 nr 6 s. 18-21

99.Wasyluk, Irena : Techniki arteterapeutyczne w praktyce szkoły specjalnej. Szkoła Specjalna 2005 nr 3 s. 214-219

100.Wasyluk, Irena : Wspierająca rola muzyki w rewalidacji osób z głębokim upośledzeniem umysłowym. Szkoła Specjalna 2005 nr 4 s. 299-302

101.Wiatrowska, Leokadia : Wiem i muszę pomóc. Życie Szkoły 2007 nr 3 s. 11-15

102.Winczewska, Aneta : O uwarunkowaniach twórczości plastycznej dzieci. Życie Szkoły 2014 nr 10 s. 4-9

103.Wiśniewska, Lidia : Terapia plastyką. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 7 s. 50-51

104.Wosz-Tatara, Hanna : Domy bez okien i ufoludki, czyli interpretacja rysunku dziecka jako metoda projekcyjna w diagnozie pedagogicznej. Życie Szkoły 2015 nr 4 s. 18-21

105.Wójcik, Magda : Jak pomagać?. Remedium 2003 nr 5 s. 20-21

106.Wójcik, Magda : Strategie terapeutyczne. Remedium 2003 nr 7/8 s. 38-39

107.Wujek, Monika : Atmosfera cudowności… : o baśni w wychowaniu i terapii. Życie Szkoły 2003 nr 1 s. 42-43

108.Ziajkowska, Agnieszka : Dogoterapia – atrakcyjne zajęcia cz. 1. Wychowanie w Przedszkolu 2014 nr 6 s. 12-17

109.Ziajkowska, Agnieszka : Dogoterapia – atrakcyjne zajęcia cz. 2. Wychowanie w Przedszkolu 2014 nr 7 s. 43-46

110.Zielińska, Monika : Porozmawiaj ze mną. Psychologia w Szkole 2008 nr 4 s. 129-135

111.Zińczuk, Monika : Teoretyczne i praktyczne obszary zapobiegania niepowodzeniom szkolnym. Nowa Szkoła 2008 nr 7 s. 24-29

112.Zych, Agnieszka, Tuk, Renata : „Książka leczy" - biblioterapeutyczne działanie książki. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 6 s. 25-26

Opracowała:

Anna Wesołowska

Copyright