Starość

 

Wydawnictwa zwarte

1. Borzymowska B., Romero J. : Zrozumieć swoich starych. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 1995

2. Encyklopedia seniora / [kom. red. Irena Borsowa et al.]. Warszawa : Wiedza Powszechna, 1986

3. Fabiś A., Wawrzyniak J.K. : Ludzka starość : wybrane zagadnienia gerontologii społecznej. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015

4. Gumowska I. : Odżywianie ludzi starszych. - Wyd. 2. - Warszawa : "Watra", 1988

5. Ilardo J. A., Carole R. R. : Jak radzić sobie ze starością rodziców. Warszawa : Muza, 2002

6. Jarosz M. : Żywienie osób w wieku starszym : porady lekarzy i dietetyków. - Wyd. 1, dodr. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Lekarskie PZWL, 2016

7. Leszczyńska-Rejchert A. : Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości. Olsztyn : Wydawnictwo UWM, 2007

8. Leszczyńska-Rejchert A. : Wspomaganie osób starszych w domach pomocy społecznej. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008

9. Niezabitowski M. : Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej : problemy uczestnictwa społecznego. Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2007

10. Przemoc wobec osób starszych / pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009

11. Starość i osobowość : praca zbiorowa / red. Kazimierz Obuchowski. Bydgoszcz : AB, 2002

12. Starość - obawy, nadzieje, oczekiwania : wybrane zagadnienia z gerontologii / pod red. Bożeny Zboiny, Grażyny Nowak-Starz ; [aut. Amantius Akimjak et al.] - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2009

13. Starzenie się a satysfakcja z życia / red. Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006

14. Steuden S. : Psychologia starzenia się i starości. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014

15. Stuart-Hamilton Ian : Psychologia starzenia się : wprowadzenie. Poznań : Zysk i S-ka, 2006

16. Wawrzyniak J. : Oblicza starości : biografia jako źródła czynników adaptacyjnych. Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009

16. Wisniewska-Roszkowska K. : Stary człowiek w rodzinie. Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1975

17. Wybrane problemy osób starszych / pod red. Agnieszki Nowickiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

18. Zboina B. : Jakość życia osób starszych. Ostrowiec Św. : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2008

19. Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna / red. Maria Kuchcińska. Bydgoszcz : WAB, 2004


Artykuły z książek

1. Błędowski P. : Polityka społeczna wobec osób starszych w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] Społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską / pod red. Katarzyny Głąbickiej. Warszawa : ELIPSA, 1999, s. 138-162

2. Bulska J. : Promocja zdrowia ludzi starszych na progu XXI wieku, [w:] Pomoc społeczna, praca socjalna. T. 2, Teoria i praktyka / pod red. Krystyny Marzec-Holki. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2003, s. 584-594

3. Chmielewska-Łuczak D. : Znaczenie obecności ludzi starszych dla rozwoju dzieci                i młodzieży, [w:] Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne           i terapeutyczne / pod red. Aliny Czapigi. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004, s. 34-41

4. Cieślik A., Zubik A. : Starość i śmierć w perspektywie psychologicznej, [w:] Współczesne wyzwania pracy socjalnej / pod red. Jolanty Kędzior i Andrzeja Ładyżyńskiego. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006, s. 186-198

5. Grzesiak S. : Człowiek stary w placówce penitencjarnej, [w:] Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009, s. 247-257

6. Kędzior J. : Wybrane aspekty starzenia się i starości w perspektywie gerontologii                i geragogiki, [w: ] Współczesne wyzwania pracy socjalnej / pod red. Jolanty Kędzior               i Andrzeja Ładyżyńskiego. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006, s. 165-185

7. Kubiak M. : Polityka społeczna wobec ludzi starszych i niepełnosprawnych, [w:] Wprowadzenie do polityki społecznej. Praca zbiorowa pod red. Renaty Gabryszak i Dariusza Magierka. Warszawa : Difin, 2009, s. 204-234

8. Ludzie starzy, [w:] Auleytner Julian, Głąbicka Katarzyna : Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000, s. 219-234

9. Nowicka A. : Niepełnosprawność osób starszych na przykładzie choroby Alzheimera, [w:] Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. - Warszawa : "Żak", 2004, s. 258-271

10. Orzechowska G. : Seniorzy wobec marginalności i marginalizacji społecznej, [w:] Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej : wokół zagadnień teoretycznych / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula. Toruń : „Akapit”, 2006, s. 207-212

11. Polityka wobec ludzi starych [w:] Głąbicka K. : Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2001, s. 239-243

12. Starzenie się społeczeństw [w:] Hill Michael : Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza. Warszawa, Difin, 2010, s. 279-299

13. Zaworska-Nikoniuk Dorota : Marginalizacja starości w dobie późnonowoczesnego konsumeryzmu – spojrzenie feminologii na media masowe [w:] Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej : wokół zagadnień teoretycznych / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula. Toruń : „Akapit”, 2006, s. 193-205

 

Artykuły z czasopism

1. Biela A. : Rola babci i dziadka w opinii młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 6 s. 38-39

2. Błędowski P. : Starość na wsi. Niebieska Linia 2006 nr 6/47 s. 10-13

3. Brzezińska M. : Licealiści o osobach starszych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 2 s. 26-31

3. Czapczyska A. : Oblicza starości. Remedium 2006 nr 7-8 s. 62-63

4. Sutor-Głodzik P., Wnęk J. A. : Obraz najstarszego pokolenia w percepcji małych dzieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 6 s. 33-37

5. Dąbrowiecka H. : Pomóc wyjść z cienia. Uwagi o aktywności osób starszych. Niebieska Linia 2006 nr 6/47 s. 22-24

6. Dąbrowiecka H. : Wygrać starość. Niebieska Linia 2003 nr 5/28 s. 9-10

7. Dettlaff-Lubiejewska K. : Rola biblioteki w edukacji czytelniczej osób starszych. Poradnik Bibliotekarza. - 2008 nr 6 s. 3-7

8. Durda R. : Krzywdzeni na starość. Analiza danych telefonu „Niebieskiej Linii”. Niebieska Linia 2006 nr 6/47 s. 15-17

9. Durda R., Kozieł D., Kuźmicz M., Piątek M. : Starszy Pan, Starsza Pani. Niebieska Linia 2006 nr 6/47 s. 17-20

10. Głębocka A. : Długowieczni i zadowoleni. Niebieska Linia 2006 nr 6/47 s. 3-5

11. Golec M. : O problemie zdrowej starości. Polityka Społeczna 2008 nr 1 s. 5-7

12. Hejmanowski Sz. : Okres późnej dorosłości. Remedium 2004 nr 7-8 s. 4-5

13. Hernik A. : Z rodziną czy bez. Niebieska Linia 2003 nr 5/28 s. 11-12

14. Ilnicka r. : Wychowanie do starości. Edukacja i Dialog 2006 nr 4 s. 69-72

15. Kocimska P. : Starość wyzwaniem dla współczesności. Niebieska Linia 2003 nr 5/28 s. 6-7

16. Łosiewicz A. : O wyższości starości. Charaktery 2004 nr 1 s. 31-32

17. Marchew M. : Późna dorosłość. Remedium 2004 nr 6 s. 4-5

18. Maresz M. : Z własnej woli. Niebieska Linia 2003 nr 5/28 s. 13-14

19. Michalska K. : Statystyczna starość. Niebieska Linia 2003 nr 5/28 s. 3-4

20. Nicole-Urbanowicz J. : Ageizm i dyskryminacja ze względu na wiek. Niebieska Linia 2006 nr 6/47 s. 6-8

21. Ocena zróżnicowania wybranych cech antropometrycznych we wczesnym i późnym okresie starości. Wychowanie Fizyczne i Sport 2004 nr 4 s.337-344

22. Parnowski T. : Depresje schyłku życia. Charaktery 2002 nr 11 s. 20-21

23. pięcek B. : Usługi opiekuńczo - lecznicze dla ludzi starszych w opinii dwóch pokoleń. Polityka Społeczna 2005 nr 2 s. 14-17

24. Pruszyński J. J., Gębska-Kuczerowa A. : Niebezpieczna starość. Niebieska Linia 2006 nr 6/47 s. 8-10

25. Sadowska A. : Agresywne zachowania chorych na Alzheimera. Niebieska Linia 2006 nr 6/47 s. 24-26

26. Staręga A. : Przemoc wobec osób starszych. Niebieska Linia 2003 nr 5/28 s. 5-6

27. Staszewska A. : Niezasłużony los. Niebieska Linia 2003 nr 5/28 s. 14-16


Opracowała

Bogumiła Pawłowska

 

Copyright