Wydawnictwa zwarte

 

 1. Bandura Ludwik: Uczniowie zdolni i kierowanie ich kształceniem. Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1974
 2. Borzym Irena: Uczniowie zdolni. Psychologiczne i społeczne determinanty osiągnięć szkolnych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979
 3. Dyrda Beata: Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych : diagnoza i terapia. Kraków: Impuls, 2000
 4. Eby Judy W.: Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998
 5. Lewis David: Jak wychowywać zdolne dziecko. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, 1988
 6. Lewowicki Tadeusz: Kształcenie uczniów zdolnych. Warszawa: WSiP, 1980
 7. Lipnicka Barbara: Kształtowanie zdolności i talentu dziecka : wspierająca funkcja rodziców. Kraków: Wydawnictwo „Barbara”, 2000
 8. Modele opieki nad uczniem zdolnym : materiały z I i II Forum wymiany doświadczeń osób pracujących z dziećmi zdolnymi. Warszawa: CMPPP MEN, 2000
 9. Monks Franz J.: Jak rozpoznać uzdolnione dziecko : poradnik dla rodziców. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2007
 10. Nakoneczna Danuta: Kształcenie wielostronne stymulujące rozwój uzdolnień. Warszawa: WSiP, 1980
 11. Psychologia zdolności : współczesne kierunki badań / pod red. Andrzej E. Sękowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
 12. Puślecki Władysław: Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów. Kraków: Oficyna „Impuls”, 1999
 13. Rozwijanie zdolności uczenia się : wybrane konteksty i problemy / pod red. Ewy Filipiak. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008
 14. Rudowski Tomasz: Wyznaczniki uzdolnień plastycznych nauczycieli i uczniów. Warszawa: WSPS, 1994
 15. Sękowski Andrzej E.: Osiągnięcia uczniów zdolnych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2000
 16. Shuter-Dyson Rosamund, Clive Gabriel: Psychologia uzdolnienia muzycznego. Warszawa: WSiP, 1986
 17. Stańczak Małgorzata: Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w szkole. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2009
 18. Szumski Grzegorz: Dobór i kształcenie uczniów zdolnych : studium porównawcze o legitymizacji instytucji edukacyjnych. Warszawa: WSPS, 1995
 19. Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / pod. red. Wiesławy Limont. Kraków: Impuls, 2004
 20. Tyszkowa Maria: Zdolność, osobowość i działalność uczniów. Warszawa: PWN, 1990
 21. Zimmerman Barry J.: Zdolny uczeń : metody planowania samodzielnej nauki : poczucie własnej skuteczności ucznia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
 22. Ziółkowska-Rudowicz Elżbieta: Zdolności intelektualne dzieci 10-12-letnich i ich uwarunkowania w pracy szkoły. Wrocław: Ossolineum, 1982

 

Artykuły z czasopism

 

 1. Abramczyk Janusz: Czy mamy system opieki dla uczniów wybitnie uzdolnionych? Życie Szkoły 2003 nr 5, s. 18-22
 2. Białobrzewska Paulina: Dziecko zdolne. Życie Szkoły 2010 nr 2, s. 21-26
 3. Bieluga Krystyna: Uzdolnienia twórcze i ich rozpoznawanie. Życie Szkoły 20 nr 3, s. 136-142
 4. Glinka Anna Magdalena: Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów. Życie Szkoły 2010 nr 2, s. 43-46
 5. Glinka Anna Magdalena: Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów cz. 2. Życie Szkoły 2010 nr 3, s. 44-47
 6. Hłobił Agnieszka: Pomóc zdolnemu. Życie Szkoły 2006 nr 2, s. 44-46
 7. Kurasz Anna: Pomagamy uzdolnionym dzieciom wiejskim. Nowa Szkoła 2006 nr 4, s. 46-48
 8. Ledzińska Maria: O niektórych mitach na temat uczniów zdolnych. Psychologia w Szkole 2008 nr 4, s. 39-46
 9. Marek Elżbieta: Jak rozwijać zdolności dziecka? Życie Szkoły 2010 nr 1, s. 59-62
 10. Marzec Magdalena: Dlaczego geniusze mają słabe stopnie? Psychologia w Szkole 2008 nr 3, s. 101-110
 11. Marzec Magdalena: Pokarało mnie geniuszem… Psychologia w Szkole 2008 nr 2, s. 67-76
 12. Marzec Magdalena: Uczeń zdolny…niespecjalnej troski. Psychologia w Szkole 2008 nr 1, s. 45-54
 13. Pindera Paweł, Tomczyk Karolina: Pozycja ucznia zdolnego w szkole. Życie Szkoły 2010 nr 2, s. 18-20
 14. Słowikowska Teresa Ewa: Czy dobry oznacza zdolny? Nowa Szkoła 2005 nr 9, s. 49-51
 15. Szmidt Krzysztof J.: Jak stymulować zdolności „myślenia pytajnego” uczniów? Życie Szkoły 2004 nr 7, s. 17-22
 16. Tokarz Aleksandra: Uczeń zdolny w szkole. Nowa Szkoła 2004 nr 2, s. 4-13
 17. Turska Dorota: Niezdolny prymus? W poszukiwaniu wyjaśnienia pozornego absurdu. Psychologia w Szkole 2008 nr 2, s. 87-92
 18. Witkoś Maria: Szczególne uzdolnienia – zarys problematyki. Życie Szkoły 2001 nr 6, s. 329-332
 19. Włoch Anna: Inspiracje dla pracy z uczniem zdolnym. Nowa Szkoła 2009 nr 6, s. 55-58
 20. Zając Gertruda: Praca z dzieckiem zdolnym. Życie Szkoły 2008 nr 2, s. 45-49

 

 

Opracowała

Bogumiła Pawłowska

 

Copyright