Wychowanie do wartości. Kształtowanie postaw

Wydawnictwa zwarte

 1. 1.Beil Brigitte : Dziecko grzeczne i niegrzeczne : dlaczego dziecku potrzebne są wartości?.  Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 2000
 2. 2.Bibliotekarz w świecie wartości : materiały konferencji Wrocław, 15-16 maja 2003 r. / pod red. StefanaWrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003
 3. 3.Blanco Laura,  Carbonell Silvia : Wartości w życiu rodziny. Kielce : Wydaw. Jedność, 2003
 4. 4.Böhner Gerd,  Wänke Michaela : Postawy i zmiana postaw. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
 5. 5.ChałKrystyna : Wychowanie ku wartościom : elementy teorii i praktyki. T. 1, Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja. Lublin ; Kielce : Wydaw. "Jedność", 2006
 6. 6.Chałas Krystyna, Stanisław : Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym : elementy teorii i praktyki. T. 2, Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój. - Lublin ; Kielce : Wydaw. "Jedność", 2006
 7. 7.Chałas Krystyna, Maj Adam, Mariański Janusz : Wychowanie ku wartościom religijnym : elementy teorii i praktyki. T. 4, Religia, wiara, nadzieja, miłość, modlitwa, świętość. Lublin ; Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2009
 8. 8.Lidia A. : Świat wartości przyszłych nauczycieli : studium socjologiczne na podstawie badań studentów specjalizacji nauczycielskiej Uniwersytetu w Białymstoku.  Białystok : Trans Humana", 2006
 9. 9.Dillon Stephanie, Benson Christina M. : Kobieta i poczucie własnej wartości. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
 10. 10.Dobrowolska Barbara : Nauczyciel wobec postaw twórczych uczniów : pedagogiczne uwarunkowania kompetencji zawodowych. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009
 11. 11.Drama w stop-klatce : w kierunku pozytywnej zmiany społecznej / pod red. nauk. Adama Jagiełły-Rusiłowskiego ; artykuł Johna Somersa przeł. Rafał Chodasz. Warszawa : Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka, 2010
 12. 12.Dziecko w świecie wartości. Cz. 1, Aksjologiczne barwy dziecięcego świata / Kazimierz Denek [et al.]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.
 13. 13.Dziecko w świecie wartości. Cz. 2, Poszukiwanie ładu umysłu i serca / Bronisława Dymara [et al.]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003
 14. 14.Ejsmont Marek, Kosmalska Beata : Media, wartości, wychowanie. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2005
 15. 15.Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają / red. Marek Drogosz ; [aut. Lewicka et al.]. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005
 16. 16.Komunikacja społeczna a wartości w edukacji : nowe znaczenie i sytuacje. T. 1, Humanistyczne i (inne) konteksty komunikowania "się" i "Ja" w obszarze wartości wewnątrz edukacji / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007
 17. 17.Komunikacja społeczna a wartości w edukacji : nowe znaczenie i sytuacje. T. 2, Szkolna przestrzeń interakcji i działań komunikacyjnych / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007
 18. 18.Kozaczuk Franciszek : Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006
 19. 19.Koźmińska Irena,Elżbieta : Z dzieckiem w świat wartości. Warszawa : Świat Książki, 2007
 20. 20.Kształtowanie postaw czynnych i więzi środowiskowych / pod red. ZofiiKraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001
 21. 21.Kultura, wartości, kształcenie : księga dedykowana profesorowi Januszowi Gajdzie / [red. Dariusz Kubinowski ; aut. Franciszek Adamski et al.]. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004
 22. 22.Stefan : Wartości w procesie wychowania. Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2003
 23. 23.Kutrzyk-Jurków Iwona, Charążka Aleksandra : Wychowywać, ale jak? : przewodnik dla nauczyciela -Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005
 24. 24.Krystyna : W poszukiwaniu wartości. Cz. 1, Ćwiczenia z uczniami. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000
 25. 25.Palorames Susanna, Schilling Dianne, Winch Cathy : Skrzynia skarbów : ćwiczenia grupowe. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008
 26. 26.Polacy wśród europejczyków : wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich / pod red. Aleksandry Jasińskiej-Kani i Mirosławy Marody. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2002
 27. 27.Poprzez lekturę i zabawę ku wartościom : (lekcje języka polskiego w szkolei gimnazjum) / pod red. Grażyny Wiśniewskiej ; autorki Jolanta Grzegorczyk [et al.].  Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2001
 28. 28.Rorat Marzena : Wartości i poczucie sensu życia młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006
 29. 29.Paola : Poczucie własnej wartości : jak sobie radzić z dzieckiem w wieku 0-7 lat?. Kraków : "eSPe", 2004
 30. 30.SzymańMirosław J. : Młodzież wobec wartości : próba diagnozy. Warszawa : IBE [Instytut Badań Edukacyjnych], 2000
 31. 31.Wegscheider-Cruse Sharon : Poczucie własnej wartości : jak pokochać siebie. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007
 32. 32.Wiatrowski Zygmunt : Praca w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieżyWłocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004
 33. 33.Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. AleksandryŁódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008
 34. 34.Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II : elementy teorii i praktyki. T. 3, Solidarność, mądrość, wspólnota, wierność, młodość / pod red. Krystyny Chałas. Lublin ; Kielce : Wydaw. "Jedność", 2006
 35. 35.Zahorska Marta, Papiór Elżbieta, Roszkowska Martyna : Obywatele czy poddani? : młodzież szkolna a demokracja. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2009

Artykuły z książek

 

 1. 1.Cekiera Czesław M. : Rozwój ku wyższym wartościom profilaktyką przestępczości, [w:] Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001.- S. 233-239
 2. 2.Chełstowski Krzysztof : Wartości a wychowanie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, [w:] Dziecko w kręgu wychowania / red. Bogusława Jodłowska. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002. - S. 255-267
 3. 3.Cwynar Marzena : System wartości młodzieży na przełomie wieków, [w:] Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce / pod red. Zofii Frączek i Beaty Szluz. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 75-91
 4. 4.Dyduch Ewa : Kształtowanie postaw dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną wobec kultury fizycznej, [w:] Świat pełen znaczeń : kultura i niepełnosprawność / pod red. nauk. Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 355-362
 5. 5.Adam K. : Poszukiwanie autorytetów a poczucie własnej wartości u młodzieży, [w:] Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik. Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. - S. 31-38
 6. 6.Karbowniczek Jolanta : Kształtowanie postaw dziecka edukacji wczesnoszkolnej wobec wartości estetycznych, [w:] Dziecko i sztuka / pod red. Władysława Szlufika i Anny Pękali. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. - S. 21-26
 7. 7.Olszak-Krzyżanowska Bożena : Rola świetlic socjoterapeutycznych w procesie nabywania poczucia tożsamości i własnej wartości ich uczestników, [w:] Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. T. 1, Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego. T. 2, Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / pod red. Doroty Rybczyńskiej ; aut. Bronisław Urban [et al.]. Kraków : "Impuls", 2003. - S. 91-109
 8. 8.Plichta Piotr : O potrzebie badania związków między wypaleniem zawodowym a hierarchią wartości pedagogów specjalnych, [w:] Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 96-103
 9. 9.Żeromska-Charlińska Joanna : Elementy świata wartości młodzieży licealnej doświadczającej przemocy, [w:] Meandry wykluczenia społecznego / pod red. Julitty Nowak. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. - S. 39-54

Artykuły z czasopism

 

 1. 1.Arabczyk Joanna : O wartościach, celach i obawach młodzieży licealnej (na podstawie badań). Nowa Szkoła 2009 nr 1 s. 48-51
 2. 2.Bieganowska Anna : Model niepełnosprawności w mediach a postawy wobec osób niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna 2005 nr 5 s. 362-370
 3. 3.Bilińska-Suchanek Ewa : Gdy słowo boli. Brak poczucia wartości a agresja w okresie dorastania. Edukacja 2005 nr 2 s.5-13
 4. 4.Bochnia Beata : Postawy gimnazjalistów wobec zróżnicowań społecznych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 1 s. 41-44
 5. 5.Czerniawska Mirosława : System wartości w subkulturach młodzieżowych (na przykładzie skinów, punków i rastamanów). Edukacja 2000 nr 4 s. 55-65
 6. 6.Czerniawska Mirosława :Zmiana postaw młodzieży wobec ustroju ekonomicznego i kwestii socjalnych. Kwartalnik Pedagogiczny 2011 nr 3 s. 79-102
 7. 7.Deja Monika, Furman Katarzyna : Rodzina miejscem kształtowania zachowań prospołecznych dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2017 nr 5 s. 17-28
 8. 8.Denek Kazimierz : Wartości i cele edukacji szkolnej.2000 nr 3, dod. s. 4-13
 9. 9.Dończyk-Hnat Zofia : Jak we współczesnej szkole wzmacniać i korygować postawy uczniów i nauczycieli. Język Polski w Gimnazjum 2010/2011 nr 4 s. 29-42
 10. 10.Ecler-Nocoń Beata : O trzech sposobach przekazywania wartości. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2008 nr 9 s. 29-31
 11. 11.Frączek Zofia : Aspiracje życiowe, a wartości uczniów szkół średnich. Nowa Szkoła 2009 nr 1 s. 41-47
 12. 12.Fudali Robert : Problem wiarygodności badań nad wartościami młodzieży. Kwartalnik Pedagogiczny 2006 nr 1 s.141-149
 13. 13.Hildt-Ciupińska Katarzyna : Zdrowie w hierarchii wartości młodzieży. Remedium 2006 nr 2 s. 22-23
 14. 14.John Katarzyna : Igła do cerowania. Czyli dobrze mieć poczucie własnej wartości. Scenariusz baśnioterapii. Biblioteka w Szkole 2009 nr 12 s. 14-15
 15. 15.Kątny Marek : Wartości patriotyczne w literaturze dla dzieci młodszych. Nauczanie Początkowe 2007/2008 nr 1 s. 5-15
 16. 16.Kotowicz Magdalena : Ku wartościom. Polonistyka 2004 nr 9 s. 21-27
 17. 17.Kulmatycki Lesław, Bukowska Katarzyna : Postawy życiowe a poczucie koherencji wśród studentów wychowania fizycznego specjalnego. Kwartalnik Pedagogiczny 2006 nr 1 s.151-168
 18. 18.Kwaśniewska Małgorzata, Cedro Justyna : Przyjaźń jako wartość w ocenie dzieci. Nauczanie Początkowe 2014/2015 nr 3 s. 36-48
 19. 19.Kwaśniewska Małgorzata, Lipiec Justyna : Postawy rodziców wobec trudnościw nauce pisania. Propozycja zajęć warsztatowych z rodzicami dzieci dysgraficznych. Nauczanie Początkowe 2007/2008 nr 2 s. 50-55
 20. 20.Łukasiewicz-Wieleba Joanna, Baum Alicja : Postawy rodziców ai rozwijanie zdolności dzieci. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2015 nr 4 s. 48-58
 21. 21.Morawska Iwona, Latoch-Zielińska Małgorzata : Gimnazjaliści wobec wartości narodowych. Polonistyka 2011 nr 9 s. 18-23
 22. 22.Ostrowska Krystyna : Młodzież o preferowanych wartościach i normach moralnych. Problemy Opiekuńczo –2005 nr 3 s. 3-8
 23. 23.Paluch Piotr : Nauczyciele o wartościach poznawczych i akceptowanych w wychowaniu fizycznym. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2002 nr 11 s. 15-21
 24. 24.Paszkiewicz Aneta : Wychowanie patriotyczne w szkole. Problemy Opiekunczo-Wychowawcze 2016 nr 4 s. 17-22
 25. 25.Pawelec Lidia : Rodzina wobec tradycyjnych wartości narodowych. Nauczanie Począ2007/2008 nr 2 s. 21-25
 26. 26.Pawłowska-Niedbała Anna : W świecie wartości. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 8 s. 37-40
 27. 27.Pezdek Krzysztof : Edukacja estetyczna a problem badania wartości moralnych wśród młodzieży polskiej. Kwartalnik Pedagogiczny 2011 nr 3 s. 5-13
 28. 28.Pietrzak Małgorzata : Postawy i wartości a płeć uczniów. Nowa Szkoła 2009 nr 6 s. 44-51
 29. 29.Prajsner, Mira : Kształtowanie i zmiana postaw. Remedium 2007 nr 9 s. 22-23
 30. 30.Szurowska, Beata : Wychowanie w duchu wartości.Wychowanie w Przedszkolu 2005 nrs. 56-57.
 31. 31.Szymański Mirosław Józef : Wartości młodzieży, jej nauczycieli i rodziców. Edukacja 2002 nr 1 s. 45-56
 32. 32.Tatala Małgorzata : Czynniki psychospołeczne w kształtowaniu postawy trzeźwości u młodzieży. Kwartalnik Pedagogiczny 2004 nr 4 s. 75-92
 33. 33.Trusz Sławomir : Szkoła wobec wartości - aksjologiczna analiza procesu edukacji. Język Polski w Szkole dla klas IV-VI 2005/2006 nr 3 s.34-43
 34. 34.Waleczek Joanna, Otręba Iwona : Rola nauczyciela w kształtowaniu samooceny i poczucia własnej wartości. Lider 2009 nr 6 s. 26-27
 35. 35.Węgrzyńska Anna : Jaka edukacja, czyli o wprowadzaniu uczniów w świat wartości. Życie Szkoł2004 nr 5 s. 331-334
 36. 36.Wielgos, Jagoda : Wartości i aspiracje współczesnej młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2016 nr 3 s. 12-20
 37. 37.Wiśniewski Czesław : Wartości a wychowanie. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 1999 nr 3 s. 6-10
 38. 38.Wołk Marzena : Wartości, cele i pragnienia uczniów rzeszowskich szkół. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2005 nr 4 s. 38-42
 39. 39.Wosik-Kawala Danuta, Majerek Małgorzata : Wartość przyjaźni w opinii młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015 nr 1 s. 38-45
 40. 40.Wysocka Ewa : System wartości i orientacje wartościujące preferowane przez młodzież. Kwartalnik Pedagogiczny 2003 nr 4 s. 123-145
 41. 41.Zdrojewska-Bielawska Urszula : W świecie wartości - parę jesiennych refleksji. Nowa Szkoł2005 nr 9 s. 10-13

                                                                                                       oprac. Bogumiła Tańska

Copyright