RODZINY ZASTĘPCZE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005
 2. Joachimowska, Magdalena : Rodzicielstwo zastępcze : idea, problemy, analizy, kompetencje. Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008
 3. Łuczyński, Andrzej : Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Rodziny. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008
 4. Relacja dorosły-dziecko w opiece zastępczej / Judit Falk [et al] ; red. Maria Kolankiewicz ; tł. Aleksandra Rączka, Zofia Szymanowska, Anna Sikorska. - Warszawa : Dom Małych Dzieci im. ks. G. P. Baudouina : "Żak", 1999
 5. Rodziny zastępcze : problematyka prawna / Marek Andrzejewski [et al.] ; pod red. Marka Andrzejewskiego. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2006
 6. Wąsiki, Arkadiusz : Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
 7. Wilgocki, Jenifer, Wright, Marcia Kahn : Czas niepewności : o dzieciach w rodzinach zastępczych. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2007]
 8. Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem : wybór tekstów / red. naukowa Zofia Waleria Stelmaszuk. Warszawa : "Żak", 1999
 9. Z opieki zastępczej w dorosłe życie : założenia a rzeczywistość / pod red. Anny Kwak. Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2006
 10. Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. Marii Kolankiewicz. Warszawa : WSiP, 1998

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

 

 1. Jamrożek, Mirosław : Rodzina zastępcza, [w:] Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. Warszawa : Fundacja "Innowacja", 1997. – S. 703-705
 2. Jamrożek, Mirosław, Matyjas, Bożena : Rodzina zastępcza, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 5 tomu Franciszek Adamski et. al]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2006, - S. 386-389
 3. Kurcz, Alicja : Rodzinne formy opieki zastępczej, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 5 tomu Franciszek Adamski et. al]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2006. – S. 401-411
 4. Kozdrowicz, Ewa : Rodzina zastępcza, [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999. – S. 242-243

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

 1. Andrzejewski, Marek : Instytucja rodzin zastępczych w świetle nowych regulacji prawnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999 nr 8 s. 9-16
 2. Andrzejewski, Marek : Kontakty dziecka z rodziny zastępczej z rodzicami. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 3 s. 8-15
 3. Andrzejewski, Marek : Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze jako instytucje pomocy społecznej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999 nr 3 s. 11-18
 4. Arczewska, Magdalena : Kierunki zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 7 s. 8-15.
 5. Burchardt, Małgorzata : Droga małego dziecka do rodziny zastępczej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 3 s. 24-29
 6. Dobrzyński, Leszek : O problemach rodzicielstwa zastępczego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 7 s. 24-30
 7. Dziędziura, Alina : Problemy spokrewnionych rodzin zastępczych. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 33-34
 8. Gajewska, Grażyna : Mity o rodzinach zastępczych barierą w szkolnym funkcjonowaniu dzieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 8 s. 13-22 Bibliogr.
 9. Gajewska, Grażyna : O profesjonalizacji rodziców zastępczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 9 s. 19-24
 10. Gąsiorek, Przemysław : Zastępcze rodzicielstwo w Polsce. Przyszłość bliższa i dalsza. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2005 nr 9 s.3-10
 11. Głowacka, Barbara : Zastępcze formy wychowania rodzinnego. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 1994 nr 8 s. 17-21
 12. Gumienny, Beata : Dziecko ze specyficznymi potrzebami w opiece zastępczej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010 nr 9 s. 19-22
 13. Holewińska-Łapińska, Elżbieta : Orzekanie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 9 s. 3-10
 14. Jabłoński, Bożena : Zastępcza opieka rodzinna w Łomżyńskiem. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 3 s. 35-38.
 15. Kalisz, Andrzej : Rodziny zaprzyjaźnione w praktyce Ośrodka Rodzinnej Opieki Zastępczej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010 nr 7 s. 38-41
 16. Karczmarek, Mirosław : Dekada zmian w opiece zastępczej nad dzieckiem. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 8 s. 15-27
 17. Karczmarek, Mirosław : Opieka zastępcza nad dzieckiem : założenia i rzeczywistość. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 4 s. 4-11
 18. Kolankiewicz, Maria : Charakterystyka rodzin zastępczych. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2007 nr 10 s. 17-23
 19. Kowalska, Irena : Bariery w rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej z punktu widzenia PCPR. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010 nr 3 s. 15-18
 20. Król, Aleksandra : Pomoc ośrodka adopcyjno opiekuńczego rodzinom zastępczym Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 4 s. 22-25
 21. Krzyżanowska, Iwetta : Rola pracowników socjalnych w organizacji i funkcjonowaniu rodzinnych form opieki zastępczej. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2004 nr 6 s. 31-36
 22. Liciński, Marek : Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2009 nr 5 s. 23-28
 23. Luberadzka-Gruca, Joanna : Koalicja na rzecz rodzinnej opieki zastępczej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 5 s. 14-19
 24. Łabądź, Andrzej : Katalog umiejętności rodziców zastępczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 8 s. 24-27
 25. Masalska-Szymanek, Wanda : Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne - od szkolenia do praktyki. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 2 s. 31-34
 26. Passini, Barbara : Jak zastąpić opiekę rodzinną dzieciom bez przyszłości. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 5 s. 20-23
 27. Passini, Barbara : Warunki powodzenia zastępczej opieki rodzinnej. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2007 nr 6 s. 3-6
 28. Passini, Barbara : Zastępcza opieka rodzinna. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 10 s. 3-8
 29. Pokój, Maria : Rodziny zastępcze w systemie pomocy społecznej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000 nr 10 s. 17-21
 30. Rżysko, Michał : Rodziny zastępcze : doświadczenia, potrzeby, problemy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010 nr 3 s. 19-25
 31. Sendyk, Marzena : Dni rodzinnej opieki zastępczej na Uniwersytecie Zielonogórskim formą promowania idei zastępczego rodzicielstwa. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2011 nr 1 s. 134-137
 32. Siejda, Agnieszka, Bąkała, Maria : Historia polskich rodzin zastępczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1998 nr 8 s. 37-41
 33. Sitko, Maria : Kształtowanie się modelu rodzin zastępczych w Polsce. Edukacja 2001 nr 4 s. 28-38 Bibliogr.
 34. Skoczyńska-Puchała, Maria : Rodzina zastępcza a opieka prawna. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 8 s. 17-20
 35. Stawarz, Barbara : Rodziny zastępcze (wybór literatury za lata 1999-2009). Nowa Szkoła 2010 nr 1 s. 59-61
 36. Stelmaszuk, Zofia Waleriana : Kodeks etyczny rodzin zastępczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1998 nr 8 s. 21-25
 37. Szymański, Antoni : Wzrasta liczba dzieci w opiece zastępczej. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2010 nr 5 s. 26-28
 38. Uliasz, Tamara : Co zawiera ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 7 s. 3-9
 39. Ułanowska, Lidia : Bezpieczny dom dla dziecka. Nowa Szkoła 2007 nr 2 s. 4-11
 40. Winogrodzka, Lidia : Funkcjonowanie młodzieży z rodzin zastępczych w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 8 s. 36-38
 41. Wszołek, Jan : Medialny obrazek opieki zastępczej. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2007 nr 1 s. 3-8
 42. Ziętek, Kornelia, Religa, Bożena : Przygotowanie do życia w rodzinach zastępczych. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2002 nr 7 s. 47-50

 

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

 

Copyright