ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008
 2. Aktywność twórcza dzieci i młodzieży : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Popka. Warszawa : WSiP, 1988
 3. Bowkett, Stephen : Wyobraź sobie, że : ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów. Warszawa : WSiP, cop. 2000
 4. Brudnik, Edyta, Muszyńska, Anna, Owczarska, Beata : Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2010
 5. Ciechan, Zbigniew : Nauczyciel i twórczość muzyczna uczniów. Warszawa : WSiP, 1990
 6. Kudowska, Agata : Szkoła twórcza, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. i przewodn. komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007
 7. Czaja-Chudyba, Iwona : Odkrywanie zdolności dziecka : koncepcja wielorakich inteligencji w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
 8. Dewey, John : Sztuka jako doświadczenie. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1975
 9. Dobrowolska, Barbara : Nauczyciel wobec postaw twórczych uczniów : pedagogiczne uwarunkowania kompetencji zawodowych. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009
 10. Dobrołowicz, Justyna : Kreatywność uczniów a ich osiągnięcia szkolne. Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2002
 11. Dorance, Sylwia : Zajęcia twórcze w przedszkolu : przedmioty i obrazy. Warszawa : Wydawnictwo Cyklady, 1999
 12. Dydaktyka twórczości : koncepcje, problemy, rozwiązania / Krzysztof J. Szmidt (red.). Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003
 13. Eby, Judy W., Smutny, Joan F. Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży. Warszawa : WSiP, 1998
 14. Fisher, Robert : Uczymy, jak myśleć. Warszawa : WSiP, 1999
 15. Gloton, Robert, Cero, Claude : Twórcza aktywność dziecka. Warszawa : WSiP, 1988
 16. Górniewicz, Józef : Kategorie pedagogiczne : odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja, tolerancja, twórczość, wyobraźnia. Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001
 17. Jakubiec, Sylwia : Aktywność estetyczna dziecka w zintegrowanym systemie nauczania. Kraków : "Impuls", 2004
 18. Kłosińska, Tatiana : Droga do twórczości : wdrażanie technik Celestyna Freineta. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000
 19. Lassota, Lucja : Twórczość dziecka przewlekle chorego jako źródło wiedzy o samym sobie i droga spełniania. Edukacja 2008 nr 4 s. 98-101. Bibliogr.
 20. Lewin, Aleksander : System wychowania a twórczość pedagogiczna. Warszawa : PWN, 1983
 21. Malicka, Małgorzata : Twórczość czyli Droga w nieznane. Warszawa : WSiP, 1989
 22. Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela : lekcje twórczości w klasie I / Elżbieta Płóciennik [et al.]. Warszawa : Difin, 2009
 23. Nęcka, Edward : Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1999
 24. Nęcka, Edward : Psychologia twórczości. Gdańsk : GWP, 2001
 25. Nęcka, Edward : Trening twórczości : podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998
 26. Psychologia zdolności : współczesne kierunki badań / red. nauk. Andrzej E. Sękowski.  Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005
 27. Puślecki, Władysław : Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1999
 28. Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych : zarys metodyki / pod red. Jerzego Kujawińskiego. Warszawa : WSiP, 1990
 29. Szmidt, Krzysztof J. : Pedagogika twórczości : idee, aplikacje, rady na twórczą drogę. Kraków : "Impuls", 2005
 30. Teoria wychowania estetycznego : autorzy polscy / wybór tekstów pod red. Ireny Wojnar. - Warszawa : "Żak", 1997
 31. Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Popka. Warszawa : WSiP, 1985
 32. Uszyńska-Jarmoc, Janina : Twórcza aktywność dziecka : teoria - rzeczywistość - perspektywy rozwoju. Białystok : "Trans Humana", 2003
 33. Vopel, Klaus W. : Kreatywne rozwiązywanie konfliktów : zabawy i ćwiczenia dla grup. Kielce : Wydaw. "Jedność", 2003
 34. Zawadzki, Roman : Psychologia i twórczość. Warszawa : WSiP, cop. 2005

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Andrzejewska, Jolanta, Lewandowska, Ewa : Kreowanie aktywności ucznia. Życie Szkoły 2008 nr 2 s. 5-8
 2. Andrzejewska, Jolanta : Przedszkole rozwija aktywność dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2010 nr 3 s. 4-11
 3. Baj, Agata : Czy szkoła to dobre miejsce na kreatywność? Życie Szkoły 2010 nr 2 s. 27-31
 4. Bernacka, Ryszarda Ewa : Nauczyciel – mistrz. Psychologia w Szkole 2007 nr 2 s. 13-20
 5. Bernacka, Ryszarda Ewa : Postawa twórcza w nauczaniu. Remedium 2007 nr 5 s. 24
 6. Biegało, Małgorzata : Wychowanie do twórczości. Psychologia Wychowawcza 2000 nr1 s.26-28
 7. Bielawska, Alina : Teatr - animator dziecięcej wyobraźni. Nauczanie Początkowe 2006/2007 nr 3 s. 29-32
 8. Bieluga, Krystyna : Uzdolnienia twórcze i ich rozpoznawanie. Życie Szkoły 2001 nr 3 s. 136-142
 9. Bilewicz-Kuźnia, Barbara : Pobudzanie dyspozycji twórczych dzieci. Wychowanie w  Przedszkolu 2001 nr 8 s. 455-459
 10. Biłous, Paweł : Wyobraźnia i jej rola w rozwoju twórczości dzieci. Nauczanie Początkowe 2006/2007 nr 3 s. 33-41
 11. Bukowska, Jolanta : Jak rozpoznać twórcze dzieci w przedszkolu? Wychowanie w Przedszkolu 2002 nr 5 s. 274-276
 12. Bula, Danuta, Jawor-Baranowska, Jadwiga : Plastyka w teatrze, czyli łagodzenie kryzysu twórczości plastycznej nastolatków. Język Polski w Szkole 2009/2010 nr 2 s. 18-45
 13. Chebdowska, Aneta : Rozwijanie osobowości dziecka przez aktywność teatralną. Życie Szkoły 2011 nr 11 s. 22-24
 14. Chomiuk, Aleksandra : Lekcje twórczości w gimnazjum. Polonistyka 2001 nr 1 s. 36-40
 15. Cygan, Barbara : Kreatywność w pracy nauczyciela. Życie Szkoły 2011 nr 11 s. 14-17
 16. Czelakowska, Danuta : O kreatywności uczniów. Życie Szkoły 2002 nr 9 s. 530-535
 17. Czelakowska, Danuta : Kształtowanie postawy twórczej. Życie Szkoły 2002 nr 7 s. 402-406
 18. Czelakowska, Danuta : Kształtowanie postawy twórczej uczniów w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja 2002 nr 2 s. 23-27 wkładka
 19. Dittfeld, Bożena : Zróbmy to razem, czyli aktywne metody pracy. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 8 s. 42-44
 20. Dziekanowski, Czesław : Poszukiwanie źródeł kreatywności. Edukacja 2011 nr 3 s. 7-17
 21. Głaz, Elżbieta : Jak rozwijam twórczą aktywność dziecka. Życie Szkoły 2007 nr 3 s. 46-53
 22. Górka, Barbara : Współczesne zapotrzebowanie na twórczość. Nowa Szkoła 2006 nr 7 s. 18-21 
 23. Groenwald-Luty, Ewa : Zajęcia wspierające twórczą aktywność uczniów. Życie Szkoły 2001 nr 9 s. 540-541
 24. Gromek, Renata : Tekst literacki jako inspiracja twórczego rozwoju. Biblioteka w Szkole 2009 nr 10 s. 5-7
 25. Hłobił, Agnieszka : Czy szkoła uczy twórczego myślenia? Nowa Szkoła 2004 nr 9 s. 30-31
 26. Jankowska, Maria : Jak wychować twórcze dziecko? Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 7 s. 5-14
 27. Jargiło, Jolanta : Zajęcia twórcze w nauczaniu zintegrowanym. Życie Szkoły 2001 nr 9 s. 529-539
 28. Just, Monika : Kreatywny nauczyciel – pozwólmy sobie na twórcze szaleństwo. Życie Szkoły 2010 nr 8 s. 43-48
 29. Kapica, Gabriela : Enigmistyczny trening twórczości. Życie Szkoły 2008 nr 3 s. 5-9
 30. Kapica, Gabriela : Zabawa - zwiastunem kreatywności. Życie Szkoły 2003 nr 4 s. 195-201. - Bibliogr.
 31. Karwowski, Maciej : Klimat szkoły a zdolności twórcze uczniów : w poszukiwaniu prokreatywnej synergii. Ruch Pedagogiczny 2009 nr 5/6 s. 39-6
 32. Karwowski, Maciej : Oblicza uczniowskiej kreatywności. Psychologia w Szkole 2009 nr 4 s. 5-15
 33. Karwowski, Maciej : Pogoda na twórczość w szkole. Psychologia w Szkole 2009 nr 3 s. 98-103
 34. Kłosińska, Tatiana : Od twórczości potencjalnej do autokracji. Życie Szkoły 2008 nr 9 s. 56-59
 35. Kulesza, Dorota : Szkolna Liga Twórczości. Psychologia w Szkole 2009 nr 4 s. 123-132
 36. Kondrat, Dorota : Trening twórczości - warsztaty - cz.1. Remedium 2007 nr 2/3 s. 52-53
 37. Kondrat, Dorota : Warsztaty twórcze - cz. 2. Remedium 2007 nr 4 s. 8-9
 38. Kondrat, Dorota : Warsztaty twórczości - cz.3. Remedium 2007 nr 7 s. 10-11
 39. Kondrat, Dorota : Warsztaty twórczości - cz. 4. Remedium 2007 nr 12 s. 10-11
 40. Kondrat, Dorota : Warsztaty twórczości analogie cz. 5. Remedium 2008 nr 6 s. 10-11
 41. Kozłowski, Waldemar : Intuicja jako zjawisko wspomagające twórcze myślenie ucznia. Edukacja 2004 nr 2 s. 53-63. - Bibliogr.
 42. Kubicka, Dorota : Kontrowersje wokół pomiaru twórczości u dzieci. Psychologia Wychowawcza 2000 nr 2/3 s. 208-218. - Bibliogr.
 43. Kuśpit, Małgorzata : Jak stymulować twórczość ucznia? Remedium 2003 nr 7/8 s. 32-33
 44. Lachiewicz, Elżbieta : Jak rozwijam twórczą aktywność uczniów. Życie szkoły 2001 nr 10 s. 596-598
 45. Lachiewicz, Elżbieta : Rozwijam aktywność twórczą. Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze.  2001 nr 9 s. 33-35
 46. Lebioda, Anna, Dobrowolska, Martyna : Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia. Remedium 2005 nr 11/12 s. 28-29. - Bibliogr.
 47. Ledzińska, Maria : Twórca w świecie techniki. Psychologia w Szkole 2009 nr 4 s. 28-36
 48. Limonit, Wiesława : Zdolności twórcze dzieci w wieku przedszkolnym. Wychowanie w Przedszkolu 2002 nr 8 s. 451-454
 49. Łojek, Anna : Rola wyobraźni w rozwoju dziecka i jego autokracji (bibliografia w wyborze). Nauczanie Początkowe 2006/2007 nr 3 s. 102-104
 50. Masna, Danuta : Jak stymulować twórczą aktywność dziecka? Nowa Szkoła 2006 nr 3 s.32-35
 51. Michalak, Renata : Od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia. Życie Szkoły 2010 nr 2 s. 11-17
 52. Misiorna, Elżbieta : Rzeczywistość szkolna twórczego ucznia. Życie Szkoły 2010 nr 2 s. 5-10
 53. Modrzejewska-Świgulska, Monika : Czy istnieje twórczość bez dzieł. Życie Szkoły 2006 nr 2 s. 9-11
 54. Nęcka, Edward : Edukacja dla twórczości. Wychowanie w Przedszkolu 2001 nr 8 s. 451-455
 55. Nowacka, Urszula, Frankowska, Małgorzata : Metody i sposoby rozwijające twórcze myślenie uczniów na lekcjach techniki. Cz.1. Wychowanie Techniczne w Szkole 2005 nr 2 s. 55-61
 56. Nowacka, Urszula, Frankowska, Małgorzata : Metody i sposoby rozwijające twórcze myślenie uczniów na lekcjach techniki. Cz.2. Wychowanie Techniczne w Szkole 2005 nr 3 s. 14-19
 57. Ostapowicz, Dorota : Twórczość plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystcznym. Edukacja. - 2009 nr 3 s. 104-109
 58. Piotrowski, Krzysztof T. : Jak oceniać twórczość uczniów w szkole. Psychologia w Szkole 2010 nr 2 s. 27-34
 59. Piotrowski, Krzysztof T. : Jak wykorzystać cegłę - o pomiarze twórczości. Psychologia w Szkole 2009 nr 4 s.105-112
 60. Piotrowski, Krzysztof T. : Ryzyko twórczości w szkole. Psychologia w Szkole 2008 nr 4 s. 113-121
 61. Piotrowski, Krzysztof T. : To kreatywność - nie wygłupy. Psychologia w Szkole 2009 nr 3 s. 91-97
 62. Plieth-Kalinowska, Izabela : Twórcze doświadczanie. Życie Szkoły 2011 nr 8 s. 10-22
 63. Potoczek, Grażyna : Twórczy rozwój uczniów. Życie Szkoły 2002 nr 9 s. 555-558
 64. Rubacha, Iwona : Scenariusz zajęć pozalekcyjnych w klasie I wykorzystujących technikę treningu twórczości. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 2 s. 72-83
 65. Rychter, Ewa : Inspiracje plastycznej twórczości. Wychowanie w Przedszkolu 2006 nr 9 s. 28-30
 66. Smogorzewska, Joanna : Czy twórczość ma szansę zaistnieć we współczesnej szkole? Nowa Szkoła 2008 nr 1 s. 13-16. - Bibliogr.
 67. Smogorzewska, Joanna : Twórczy nauczyciel = twórczy uczeń? Nowa Szkoła 2008 nr 3 s. 35-37
 68. Stańsko, Maja : Aktywność plastyczna jako metoda remediacji poznawczej. Wychowanie w Przedszkolu 2006 nr 6 s. 18-22. - Bibliogr.
 69. Stawecka, Anna : Stymulowanie rozwoju wyobraźni uczniów klas początkowych przez zajęcia plastyczne. Nauczanie początkowe 2006/2007 nr 3 s.12-22
 70. Stawinoga, Renata : Aktywność twórcza we współczesnej edukacji. Nowa Szkoła 2002 nr 3 s. 29-32
 71. Stawinoga, Renata : Istota i mechanizmy aktywności twórczej. Życie Szkoły 2001 nr 2 s. 73-80
 72. Stępińska-Sobolewska, Danuta : Wyzwalanie twórczych dyspozycji dziecka poprzez integrację plastyki i techniki. Wychowanie Techniczne w Szkole 2002 nr 3, s. 30-33
 73. Strugała, Anna, Wierzbicka, Anna, Redemacher, Anna : Moja klasa moja przestrzeń : twórczość w szkole. Życie Szkoły 2010 nr 2 s. 40-42
 74. Suświłło, Małgorzata : Twórczość przedszkolaka w teorii i praktyce edukacyjnej. Wychowanie w Przedszkolu 2007 nr 3 s. 5-10
 75. Szmidt, Krzysztof J. : Ciekawość pierwszy stopień do twórczości. Psychologia w Szkole 2009 nr 1 s. 67-77
 76. Szmidt, Krzysztof J. : Jak stymulować zdolności "myślenia pytajnego" uczniów? Życie Szkoły 2004 nr 7 s. 17-22
 77. Szmidt, Krzysztof J. : Jak wyhodować wychuchola - czyli jak nauczać twórczości. Psychologia w Szkole 2008 nr 2 s. 77-86
 78. Szmidt, Krzysztof J. : Szkoła rzeczywiście twórcza. Psychologia w Szkole 2007 nr 4 s. 113-124
 79. Szmidt, Krzysztof J. : Twórczość w rozwoju człowieka. Remedium 2004 nr 4 s. 10-11
 80. Szmidt, Krzysztof J. : Uczniowie przeciwko kreatywności. Psychologia w Szkole 2008 nr 1 s. 55-64
 81. Trzos, Paweł : Dziecko twórcą, odbiorcą, krytykiem. Życie Szkoły 2006 nr 2 s. 4-8
 82. Uszyńska, Jarmoc, Anna : Nowe propozycje metodologiczne w badaniach rozwoju twórczości dzieci. Edukacja 2009 nr 3 s. 96-10
 83. Uzarska-Bielwska, Renata : Pobudzanie aktywności twórczej. Życie Szkoły 2009 nr 8 s. 40-45
 84. Wantach, Wiesława : Samokształcenie jako twórczość - twórczość jako samokształcenie. Polonistyka 2002 nr 6 s.331-336
 85. Wielgosz, Ewa : Jak rozwijać aktywność uczniów klas I-III? Życie Szkoły 2001 nr 7 s. 392-394
 86. Wiktoś, Maria : Szczególne uzdolnienia - zarys problematyki. Życie Szkoły 2001 nr 6 s. 329-332
 87. Wójtowicz, Małgorzata : Jak rozwijam zainteresowania plastyczne dzieci? Wychowanie w Przedszkolu 2006 nr 9 s. 37-38

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

Copyright