ROZWÓJ CZŁOWIEKA

Psychologia dziecka / H. Rudolph Schaffer ; przeł. Aleksander Wojciechowski ; red. nauk.  Anna Brzezińska. Wyd. 1, dodr. 10. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

Znakomita książka ukazująca znaczenie dzieciństwa dla funkcjonowania człowieka przez całe życie!

- pozwala zrozumieć sens zmian rozwojowych w różnych obszarach funkcjonowania dziecka,

-wyczerpująco omawia rozwój emocjonalny, poznawczy, poznawczo-społeczny oraz rozwój języka dziecka,

- wprowadza nowe, dotychczas nieobecne w psychologii rozwoju zagadnienia, jak rola telewizji, komputerów i internetu, porównania międzykulturowe,

-ułatwia przyswojenie wiedzy dzięki wyróżnieniom istotnych treści, słowniczków pojęć oraz zaproponowanej literaturze dodatkowej.

Z okładki książki

 

  

Psychologia dorastania : zmiany rozwojowe w dobie globalizacji / Anna Oleszkowicz, Alicja Senejko. Wydanie I - dodruk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 

Dorastanie jest szczególnym okresem zarówno w życiu nastolatka, jak i jego otoczenia. Aby rozumieć rozwój młodego człowieka, warto zauważyć, jak bardzo wpływają na niego przemiany kulturowo-cywilizacyjne. Procesy globalizacji stwarzają zupełnie nowe, dotychczas nieuwzględniane w teoriach naukowych, warunki rozwoju.

Książka Anny Oleszkowicz i Alicji Senejko dostarcza odpowiedzi na pytania:

- jak kształtują się wzorce atrakcyjności fizycznej młodzieży stale korzystającej z mediów,

- jakie znaczenie mają realne i wirtualne przyjaźnie i związki w dobie portali społecznościowych,

- jak krystalizuje się tożsamość i światopogląd nastolatka,

- jak przebiega rozwój poznawczy człowieka dorastającego w społeczeństwie informacyjnym,

- skąd się bierze bunt młodzieńczy i jakie są źródła młodzieńczego idealizmu.

"Psychologia dorastania" pozwala zrozumieć prawidłowości i dostrzec nieprawidłowości rozwoju nastolatków w sferze biologicznej, seksualnej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

 

Z okładki książki

 

Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki / red. nauk. Janusz Trempała. Wyd. 1, 4 dodr. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. 

Nowoczesny podręcznik do psychologii rozwojowej przedstawiający:

- teoretyczne podstawy studiów nad rozwojem i ewolucją dyscypliny,

- klasyczne badania i teorie, które wywarły istotny wpływ na kształt współczesnej psychologii rozwoju człowieka,

- obecny stan i perspektywy przyszłych badań,

- najnowsze koncepcje, problemy i wyniki badań pozwalające zrozumieć zmiany w zachowaniu człowieka w ciągu życia,

-zagadnienia stosowanej psychologii rozwojowej, pokazujące zastosowania wiedzy o rozwoju w wybranych obszarach praktyki społecznej,

- rozwiązania dydaktyczne przydatne w samodzielnej pracy studenta: bloki rozszerzające, podsumowania rozdziałów, słowa kluczowe, zadania kontrolne, słownik pojęć, dodatkowe lektury.

 

Z okładki książki

Psychologia rozwoju człowieka / Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt, Beata Ziółkowska. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. 

Podręcznik napisany pod opieką prof. Anny Brzezińskiej, niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie psychologii rozwoju, stanowi kompendium wiedzy na temat rozwoju człowieka na przestrzeni całego życia: od okresu prenatalnego do starości. Dzięki niemu czytelnik pozna zakres zainteresowań tej dyscypliny, jej problemy i stosowane w niej strategie badawcze, a także najnowsze koncepcje. Zapozna się ze szczegółowym omówieniem kolejnych okresów życia pod względem rozwoju fizycznego, społecznego, osobowości i procesów poznawczych, jak również kształtowania się tożsamości, przebiegu i skutków kryzysów rozwojowych oraz źródeł i znaczenia udzielanego wsparcia. Autorki omawiają czynniki inicjujące zmiany rozwojowe oraz charakter owych zmian. Przedstawiają między innymi zagadnienia dotyczące wyboru zawodu i znaczenia pracy, rozwoju kariery, realizowania się w roli małżonka, rodzica, dziadka, jak też wybrane problemy zdrowotne. Prezentują spojrzenie na rozwój psychiczny człowieka w związku z jego społeczno – kulturowymi uwarunkowaniami. To pozwala ująć rozwijającą się jednostkę jako sprawcę zmian, które zachodzą zarówno w niej samej, jak i w otoczeniu, szczególnie w relacjach z innymi ludźmi.

Z okładki książki

 

 

Społeczna psychologia rozwoju / Anna Brzezińska. Wydanie trzecie, dodruk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. 

"Społeczna psychologia rozwoju" proponuje spojrzenie na rozwój psychiczny człowieka w związku z jego społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami. Wprowadza w podstawowe pojęcia, konieczne do opisu i wyjaśnienia zmienności zachowania człowieka w kolejnych fazach jego życia. Charakteryzuje modele ujmowania zmiany rozwojowej, ich rodowód filozoficzny oraz konsekwencje dla badań i praktyki psychologicznej. Ukazuje różnorodność teorii wyjaśniających uwarunkowania ludzkiego rozwoju, rolę kontekstu biologicznego oraz społecznego. Omawia podstawowe strategie badawcze, analizuje zadania rozwojowe okresu dzieciństwa, dorastania i dorosłości. Szczególną uwagę Autorka z wraca na problem kształtowania się tożsamości człowieka. Książka przeznaczona jest głównie dla psychologów, pedagogów, ale także dla socjologów i przedstawicieli innych nauk społecznych.

Z okładki książki

 

 

 

Rozwój dziecka : od 3 do 6 lat / Thomas B. Brazelton, Joshua D. Sparrow ; przekł. Anna Kacmajor, Agata Sulak. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. 

Druga część znakomitego poradnika dla rodziców. Doktor Brazelton, wybitny amerykański pediatra z niemal pięćdziesięcioletnią praktyką, w przyjazny i fachowy sposób omawia rozwój fizyczny, emocjonalny i poznawczy dziecka w wieku od 3 do 6 lat. Skupia się przy tym na przełomowych momentach, które budzą największy niepokój rodziców, a które często łączą się z regresem rozwojowym. Jednocześnie uspokaja, że każde dziecko rozwija się w indywidualnym tempie i nie istnieje tak zwany rozwój książkowy. Omawia najważniejsze problemy wychowawcze i rozwojowe. Nieustannie też podkreśla, że rodzicielstwa najlepiej uczyć się na błędach, gdyż dzięki nim dokonujemy analizy własnego podejścia, by zaradzić trudnej sytuacji. Całość napisana z empatią i humorem stanowi doskonały przewodnik dla współczesnych rodziców.

Z okładki książki

 

 

  

Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden. Wyd. 1 - 2 dodr. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.

Znakomity podręcznik wprowadzający w problematykę psychologii starości:

-całościowo ujmuje tematykę wieku starszego przewidzianą programem studiów na kierunku psychologia,

-przybliża problemy psychologiczne osób starszych związane z zaburzeniami zdrowia psychicznego i somatycznego,

-ukazuje potencjalność człowieka w podeszłym wieku - jego ciągłą zdolność do zmagania się z problemami życia codziennego,

-podręcznik dla studentów psychologii, pedagogiki, medycyny oraz dla profesjonalistów i wolontariuszy wspierających osoby starsze.

Z okładki książki

 

 

Psychologia człowieka dorosłego : ciągłość, zmiana, integracja / Piotr K. Oleś. Wyd. 1, 2 dodruk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.

Nowoczesny podręcznik poświęcony psychologii rozwojowej dorosłych

-przedstawia całościowe ujęcie tematyki dotyczącej zmian w funkcjonowaniu człowieka w okresie dorosłości;

- zawiera wszystkie treści objęte minimum programowym studiów magisterskich z psychologii w zakresie psychologii ogólnej i rozwojowej z elementami psychologii osobowości;

- podręcznik dla studentów psychologii, pedagogiki i pokrewnych dyscyplin;

Z okładki książki

 

 

 

Psychologia rozwojowa : podstawowe pojęcia / H. Rudolph Schaffer ; tłumaczenie: Robert Andruszko. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

„Pojęcia” to narzędzia umysłowe, które pomagają nam myśleć o danym zagadnieniu; nadają one znaczenie wielu różnorodnym faktom i są niezbędne do ich kategoryzacji, wyjaśnienia i zrozumienia. Książka ta opisuje i omawia główne pojęcia rozwojowe w odniesieniu do ich teoretycznego, historycznego i empirycznego tła.

Wszystkie pojęcia zdefiniowano, a ich znaczenie poddano analizie, opisano ich genezę i oceniono obecny status w kontekście teorii i badań dotyczących rozwoju. Zamieszczono także wskazówki do dalszej lektury na temat każdego omawianego pojęcia oraz odsyłacze do powiązanych z nim pojęć w książce. Cały materiał został podzielony tematycznie na rozdziały, odpowiadające typowym zagadnieniom poruszanym na wykładach z tej dziedziny, więc książka ta będzie doskonałym uzupełnieniem wiedzy ze wszystkich kursów psychologii rozwojowej.

Publikacja ta jest przeznaczona głównie dla studentów, którzy muszą poznać język używany przez psychologów rozwojowych do opisu ich badań, ale będzie także przydatna dla bardziej zaawansowanych czytelników, ponieważ umożliwi im sprawdzenie swych poglądów na temat istoty i użycia poszczególnych pojęć.

Z okładki książki

 

 

Psychologia rozwoju człowieka / Denise Boyd, Helen Bee ; przekł. [z ang.] Joanna Gilewicz, Aleksander Wojciechowski. Wyd. popr. i uzup. na podst. 4 wyd. oryg. Poznań : Zysk i S-ka Wydaw, cop. 2008.

Bezpośredni i przystępny sposób narracji sprawia, że niniejszy podręcznik ma charakter raczej porywającej rozmowy niż suchego, oficjalnego tekstu naukowego. W najnowszym wydaniu aby uatrakcyjnić, ale też ugruntować przekazywaną wiedzę, autorki wprowadziły do tekstu następujące oryginalne elementy: podsumowania, zastanów się, powiązania, doniesienia z badań, z życia wzięte, rozwój w erze informacji, nie takie proste.

Z okładki książki

 

 

 

 

 

Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Birch ; przeł. Jan Łuczyński, Marian Olejnik. Wyd. 1 nowe, 1 dodr. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Nowe, zmienione i rozszerzone wydanie cenionego podręcznika wprowadzającego w zagadnienia psychologii rozwoju człowieka.

W ciekawy i całościowy sposób przedstawia podstawową wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w cyklu życia;

Zwięźle i przystępnie omawia klasyczne teorie i najnowsze wyniki badań empirycznych;

zawiera nowe treści dotyczące: ekologii rozwoju i jego kulturowego zróżnicowania, wczesnych relacji społecznych w świetle teorii przywiązania, pomiaru inteligencji i rozwoju poznawczego w kontekście społecznym, rozwoju moralnego oraz współczesnych badań nad teoriami umysłu;

Prezentuje aktualne dyskusje, odnosząc wiedzę o rozwoju do praktyki społecznej.

Z okładki książki

 

 

Psychologia dziecka / Ross Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller ; red. nauk. Anna Matczak ; przetł. Małgorzata Babiuch [et al.]. Wyd. 3 zm. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004.

Książka ta przedstawia współczesną naukową psychologię dziecka. Prezentujemy w niej rozwój dziecka i jego zachowań – zaczynamy od życia embrionalnego w łonie matki, a kończymy na wchodzeniu w świat dorosłych w okresie adolescencji. Ponadto omawiamy rozliczne czynniki determinujące rozwój dzieci i zastanawiamy się nad tym, jak badacze zachowują rygory naukowości w prowadzonych badaniach.

Fragment „Wprowadzenia i ogólnej perspektywy”

 

 

 

 

 

 

Rozwój psychiczny dziecka : od 0 do 10 lat : poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy / Frances L. Ilg, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker ; przekład Mirosław Przylipiak. Wydanie 8 w języku polskim. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019.

Najnowsze wydanie BESTSELLEROWEGO poradnika dla rodziców i specjalistów!

Każdy przyszły rodzic wie, kiedy dziecko powinno zacząć siadać, mówić czy samodzielnie chodzić, kiedy można spodziewać się pierwszych zębów i kiedy one wypadną. Wielu rodziców jednak nie wie, jak wszystkie te skoki rozwojowe wiążą się z rozwojem psychicznym dziecka.

-Jak zachowuje się dziecko na poszczególnych etapach rozwoju?

- W jaki sposób zapewnić naszemu dziecku najlepsze warunki rozwoju?

- Jak pomóc mu pokonać ewentualne bariery rozwojowe?

- Kiedy należy się skonsultować ze specjalistą?

Na szczęście autorzy tego poradnika już od wielu lat skutecznie rozwiewają wszelkie wątpliwości i niepokoje rodziców, konfrontując codzienne obserwacje z naukowym ujęciem prawidłowego rozwoju dziecka. Wyjaśniają przebieg i mechanizmy rozwoju psychicznego, nierozerwalnie związanego z fizycznym, i krok po kroku pokazują, jak wraz z dzieckiem pomyślnie przejść każdy kolejny etap.

Z okładki książki

 

Psychologia rozwoju człowieka. T. 1, Zagadnienia ogólne / Maria Przetacznik-Gierowska, Maria Tyszkowa. Wyd. 4 - 1 dodr. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005.

Podręcznik:

- napisany przez wybitne polskie znawczynie tej dyscypliny wiedzy, Marię Przetacznik-Gierowską i Marię Tyszkową,

- przedstawia problemy i zadania współczesnej psychologii rozwoju człowieka,

- prezentuje ekologiczne, kulturowe i środowiskowe podejście do badania procesów rozwojowych,

- przybliża podstawowe modele, koncepcje i teorie rozwoju, zwraca także uwagę na problemy metodologiczne,

- stanowi wprowadzenie do kolejnych tomów poświęconych: charakterystyce okresów życia człowieka (tom 2) oraz rozwojowi funkcji psychicznych (tom 3).

Książka adresowana jest do studentów psychologii, pedagogiki oraz psychologów-praktyków.

Z okładki książki

 

Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. Wyd. 3 - 3 dodr. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007.

Podręcznik:

- charakteryzuje rozwój człowieka w pełnym cyklu życia od momentu poczęcia aż do śmierci;

- jest kontynuacją i rozwinięciem wprowadzającego w zagadnienia ogólne t. 1;

- umożliwia poznanie osiągnięć i procesów rozwojowych w określonym odcinku życia;

- przedstawia dorobek teoretyczny i empiryczny polskiej psychologii rozwojowej na tle literatury światowej;

- ma niezwykłe walory dydaktyczne: prosty i zrozumiały język, bloki rozszerzające: szczegółowe omówienia wybranych problemów oraz podsumowania rozdziałów, słowa kluczowe, pytania kontrolne; literaturę zalecaną do każdego z rozdziałów, indeks rzeczowy oraz indeks osób.

Książka adresowana jest do studentów psychologii, pedagogiki oraz psychologów-praktyków.

Z okładki książki

 

Psychologia rozwoju człowieka. T. 3, Rozwój funkcji psychicznych / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. Wyd. 2, dodr. 1. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006.

Podręcznik:

- w nowatorski sposób ukazuje rozwój poszczególnych funkcji psychicznych w trakcie życia człowieka,

- przedstawia charakterystyki rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego, moralnego, rozwoju osobowości i różnic indywidualnych,

- jest kontynuacją i rozwinięciem tomów 1 i 2,

- ma niezwykłe walory dydaktyczne: prosty i zrozumiały język; bloki rozszerzające - szczegółowe omówienia wybranych problemów oraz podsumowania rozdziałów, słowa kluczowe, pytania kontrolne; literaturę zalecaną do każdego z rozdziałów.

Książka adresowana jest do studentów psychologii i pedagogiki oraz psychologów-praktyków.

Z okładki książki

 

Rozwój społeczny : dzieciństwo i młodość / H. Rudolph Schaffer ; tł. Marta Białecka-Pikul, Katarzyna Sikora. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

Ten podręcznik przedstawia aktualny stan wiedzy na temat rozwoju społecznego dziecka. Jest on przeznaczony dla studentów psychologii i innych nauk społecznych, zarówno tych, którzy mają pewną wiedzę na temat rozwoju, jak i tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Niniejsza publikacja prezentuje zagadnienia rozwoju społecznego dzieci oraz młodzieży. Przedstawione treści są uporządkowane problemowo, lecz zagadnienia są również prezentowane tak, aby ukazać prawidłowości rozwojowe.

Głównym tematem książki „Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość” jest socjalizacja, a zatem to, w jaki sposób człowiek – istota biologiczna staje się istotą społeczną, co więcej, tak niezwykle złożoną i doskonałą jednostką społeczną. Nie pomijając kwestii, które od dawna stanowiły ważne zagadnienia w tej tematyce, publikacja ta prezentuje najnowsze badania dotyczące problematyki genetyki zachowania, dziecięcych teorii umysłu, rozwoju przywiązania w okresie średniego i późnego dzieciństwa i dynamiki zmian w systemach rodzinnych. Przedstawiając wyniki badań w kontekście celów i pytań badawczych oraz ich teoretycznego zaplecza, profesor Schaffer prezentuje również metody i techniki stosowane do uzyskania tych właśnie wyników. Wskazuje on także, jakie jest znaczenie i waga badań nad rozwojem społecznym. Czyni to, opisując implikacje rezultatów badań dla rozwiązań podejmowanych w odniesieniu do takich praktycznych kwestii, jak na przykład opieka i wychowanie dziecka w przedszkolu czy żłobku, rozwój zachowań antyspołecznych czy konflikty w rodzinie.

Z okładki książki

 

Mowa dziecka : zrozum i rozwiń mowę dziecka / Laura Dyer ; [tł. Robert Waliś]. Warszawa : K.E.Liber, 2006.

Już wkrótce będziesz miał okazję zbadania niesamowitego potencjału komunikacyjnego, jakim dysponuje Twoje dziecko. Zrobisz użytek z najnowszych odkryć naukowych. Laura Dyer napisała najlepszy dostępny poradnik dla rodziców pragnących wspomóc rozwój mowy swojego dziecka. Książka ta omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju zdolności językowych: język migowy, dwujęzyczność i naukę drugiego języka, zrozumienie i rozwój mowy dziecka od narodzin, wykorzystanie muzyki podczas nauki.

Z okładki książki

 

 

 

 

 

Rozwój psychiczny dziecka : od 10 do 14 lat / Frances L. Ilg, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker ; przekł. [z ang.] Marek Horyński. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998.

Podstawowym celem tej książki, tak jak i innych publikacji Instytutu Gesella, jest opis charakterystycznych zmian zachodzących w zachowaniu człowieka w kolejnych latach jego życia. Tutaj pragniemy skoncentrować swoją uwagę na dzieciach pomiędzy dziesiątym a czternastym rokiem życia. (…) Mamy nadzieję, że opisywane przez nas zmiany zachodzące w okresie dojrzewania dzieci będą w znacznym stopniu podobne do tego, co czytelnicy zauważają u własnych synów czy córek. Wierzymy, że zrozumienie przemian biologicznych, które występują u nastolatków, pomoże w poprawie kontaktów pomiędzy rodzicami a rozwijającymi się dziećmi, że zmieni zachowanie całej rodziny (…).

Fragment Wstępu

 

 

oprac. A. Wesołowska

Copyright