Agresja i przemoc w szkole

Wydawnictwa zwarte

 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik. Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2007
 2. Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2007
 3. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. Warszawa :Difin, 2008
 4. Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera. Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004
 5. Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej / red. Franciszek Kozaczuk, Mieczysław Radochoński. Rzeszów : WSP, 2000
 6. Babiuch, Małgorzata : Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?. Warszawa : WSiP, 2002
 7. Biała, Monika : Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006
 8. Bici biją / red. Jadwiga Bińczycka. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2001
 9. Bińczycka J. : Między swobodą a przemocą w wychowaniu. Kraków : ,, Impuls”, 1999
 10. Braun-Gałkowska Maria, Ulfik-Jaworska Iwona : Zabawa w zabijanie : oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci. Lublin : Gaudium, 2002
 11. Dambach Karl E. : Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej. Gdańsk : GWP, 2003
 12. Dambach Karl E. : Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych. Gdańsk : GWP, 2008
 13. Danilewska Joanna : Agresja u dzieci – Szkoła porozumienia. Warszawa : WSiP, 2004
 14. Elliot Julian, Place Maurice : Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów. Warszawa : WSiP, 2000
 15. Falkiewicz – Szult Małgorzata : Przemoc symboliczna w przedszkolu. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Implus”, 2006
 16. Feibel, Thomas : Zabójca w dziecinnym  pokoju : przemoc i gry komputerowe. Warszawa : Instytut Wydawniczy „PAX”, 2006
 17. Gebauer Karl : Mobbing w szkole. Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2007
 18. Grochocińska Rita : Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Gdańsk : Wydaw. UG, 2000
 19. Grochulska, Joanna : Agresja u dzieci. Warszawa : WSi P, 1993
 20. Guerin Suzanne, Hennessy Eilis : Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży. Gdańsk : GWP, 2008
 21. Hollin Cliv R., Browne Deborah, Palmer Emma J. : Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka. Gdańsk : GWP, 2004
 22. Iłendo – Milewska A. : Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum . Warszawa: Difin, 2009
 23. Jędrzejewski Marek : Subkultury a przemoc : w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji dzieci i młodzieży. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2000
 24. Jordan Maria : Rodzinne bariery socjalizacji nieletnich. Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2003
 25. Karkowska Magda, Czarnecka Wiesława : Przemoc w szkole. Kraków : Impuls, 2000
 26. Karłyk- Ćwik, Anna : Kompetencje zawodowe pedagogów w pracy z nieletnimi agresorami. Toruń : Wydawnictwo Edukacyne "Akapit", 2009
 27. Kowalski Mirosław, Drożdż Mariusz : Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych : (edukacja przez "codzienność" telewizyjną). Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
 28. Kowalski Robin M., Limber Susan P., Agatston Patricia W. : Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010
 29. Krahe, Barbara : Agresja. Gdańsk : GWP, 2005
 30. Lawson, Sarah : Jak pomóc zastraszonemu dziecku : poradnik dla rodziców, wychowawców. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006
 31. MacKenzie, Robert J. : Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie. Gdańsk : GWP, 2008
 32. Mikrut, Adam : Agresja młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną : uwarunkowania i przejawy. Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005.
 33. O'Moore Mona, Stephen James Minton : Jak opanować przemoc w szkole.Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne : Fraszka Edukacyjna, 2008
 34. Olweus, Dan : Mobbing : fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać. Warszawa : Jacek Santorski &CO Agencja Wydawnicza, 2007
 35. Palomares Susanna, Schilling Dianne : Jak sobie radzić z dręczycielem. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007
 36. Portmann, Rosemarie : Przemoc wśród dzieci : uchwycić sedno. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006
 37. Portmann, Rosemarie : Gry i zabawy przeciwko agresji. Kielce : "Jedność", 1999
 38. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża,  Andrzeja Płukisa. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004
 39. Przemoc i agresja w szkole : próby rozwiązania problemu / pod red. Andrzeja Rejznera. Warszawa : Wydawnictwo WSP TWP, 2008
 40. Przestępczość nieletnich : aspekty psychospołeczne i prawne / pod red. Jana M. Stanika i Leszka Woszczka. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005
 41. Ranschburg, Jeno : Lęk, gniew, agresja.       Warszawa : WSiP, 1993
 42. Rogge, Jan-Uwe : Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji? Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2007
 43. Różne spojrzenia na przemoc / red. nauk. Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak. Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008
 44. Rumpf , Joachim : Krzyczeć, bić, niszczyć : agresja u dzieci w wieku do 13 lat . Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
 45. Stein, Arnd : Kiedy dzieci są agresywne : jak możemy je zrozumieć i pomóc? : poradnik dla rodziców i wychowawców. Kielce : "Jedność", 2003
 46. Surzykiewicz, Janusz : Agresja i przemoc w szkole : uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa : CMPP-P, 2000
 47. Urban, Bronisław : Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków : Wydaw. UJ, 2000
 48. Urban, Bronisław : Zachowanie dewiacyjne młodzieży. Kraków : Wydaw. UJ, 2004
 49. Wieczorek, Leszek : Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Katowice : „Śląsk”, 2006
 50. Wolińska, Jolanta Maria : Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny. Lublin : Wydaw. UMCS, 2004
 51. Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik. Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008
 52. Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2005
 53. Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter i in. Warszawa : Wydaw. PARPA, 2005
 54. Żywanowska, Agnieszka : Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną : wielowymiarowość uwarunkowań.       Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

Artykuły z czasopism

 1. Baraban Magdalena : Telewizja a poziom agresji nastolatków. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 1 s. 30-32
 2. Bąk Ewa : W grupie, z grupą i dla grupy. Psychologia w Szkole 2006 nr 1 s. 53-57
 3. Bednarz Wilotta, Zygucka Anna : Zajęcia na temat zapobiegania agresji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 5 s. 33-35
 4. Białek Jolanta : Dlaczego zachowujemy się agresywnie. Psychologia w Szkole 2006 nr 1 s. 139-141
 5. Błaszczyk Jadwiga, Stajniak Elżbieta : Program „Nie! dla przemocy i agresji w szkole”. Problemy  Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 1 s. 42-43
 6. Borecka-Biernat Danuta : Szkoła pod napięciem. Psychologia w Szkole 2012 nr 3 s. 112-119
 7. Burian Jolanta : Rozwiązywanie problemu agresji w klasie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 1 s. 35-37
 8. Choina Mirosław : Bo tak trzeba... (rzecz o agresji w szkole). Nowa Szkoła 2003 nr 6 s. 24-28
 9. Czarnecka Małgorzata : Moje ograniczenia w pracy ze sprawcą i ofiarą przemocy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003 nr 5 s. 35-37
 10. Czechowska Jan : Trudności emocjonalne. Życie Szkoły 2001 nr 7 s. 398-401
 11. Czyż Elżbieta : Przemoc w szkole w opinii uczniów. Niebieska Linia 2003 nr 3 s. 6-8
 12. Dunin-Wilczyńska Ewa : Przemoc i agresja dzieci. Życie Szkoły 2011 nr 4 s. 5-11
 13. Dunin-Wilczyńska Ewa : Przemoc i agresja wśród dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 5 s. 44-48
 14. Dziedziak-Wawro Magdalena : Sposoby na niedobre myśli i czyny. Psychologia w Szkole 2012 nr 4 s. 63-72
 15. Garbiec Mariusz : Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 7 s. 41-44
 16. Gąska Barbara : Gimnazjum bez przemocy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 1 s. 44-45
 17. Glapka Iwona, Michalak Elżbieta : Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 1 s. 43-44
 18. Gorlach Agnieszka : Program Nie! dla przemocy Tak! dla kultury. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 2 s. 42-44
 19. Jagieła Jarosław : Rozważne zaangażowanie. Psychologia w Szkole 2007 nr 3 s. 115-122
 20. Jędryszek-Geisler Aleksandra : Agresywna młodzież. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 3 s. 30-34
 21. Jonakowska Ewa : Agresja i przemoc zaczyna się w podstawówce. Życie Szkoły 2013 nr 2 s. 26-29
 22. Jonakowska Ewa : Ofiary przemocy szkolnej. Życie Szkoły 2013 nr 3 s. 38-40
 23. Jonakowska Ewa : Sprawcy przemocy szkolnej. Życie Szkoły 2013 nr 4 s. 22-24
 24. Kaniowska Teresa : Profilaktyka przemocy w szkołach. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 3 s. 14-16
 25. Karbowa Marta : Zachowania agresywne u dzieci w kontekście teorii przywiązania. Remedium 2009 nr 3 s. 8-9
 26. Karłyk Anna : Dokształcanie nauczycieli w zakresie radzenia sobie z agresją uczniów w szkole. Szkoła Specjalna 2004 nr 3 s. 174-184
 27. Karłyk-Ćwik Anna : Diagnozowanie i rozumienie agresji – trudności i wskazówki. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 1 s. 5-13
 28. Kazimierowicz Marek : Niekompetencja urzędników czyli patologia na szczeblach decyzyjnych. Nowa Szkoła 2003 nr 9 s. 20-21
 29. Kocemba Iwona : Ci, którzy dręczą innych. Psychologia w Szkole 2009 nr 1 s. 132-139
 30. Kołodziejczyk Jakub : Szkolny program przeciwdziałania agresji i przemocy. Psychologia w Szkole 2007 nr 1 s. 109-116
 31. Komorowska Marta : Agresja w różnym wieku – przejawy i konsekwencje. Remedium 2009 nr 4 s. 8-9
 32. Komorowska Marta : Przeciwdziałanie agresji. Remedium 2009 nr 2 s. 8-9
 33. Koperny Bożena : Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji. Życie Szkoły 2001 nr 1 s. 30-31
 34. Kowalewska Ewa : Szkolny program walki z agresją. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 1 s. 41-42
 35. Krawczyk Anna : Zrozumieć trudne dziecko. Psychologia w Szkole 2006 nr 4 s. 105-112
 36. Krupińska Marta : Dzieci z ADHD – sprawcy i ofiary przemocy. Niebieska Linia 2007 nr 5 s. 27-29
 37. Kubik Beata : Agresja w szkole. Życie Szkoły 2001 nr 4 s. 216-221
 38. Kwiatkowski Piotr, Szecówka Adam : Mobbing w kontekście doświadczania przemocy w klasie szkolnej (nowe narzędzie diagnostyczne). Szkoła Specjalna 2005 nr 5 s. 331-345
 39. Kwiecień-Głaz Monika : Poczucie zagrożenia zjawiskiem przemocy uczniowskiej wśród nauczycieli. Nowa szkoła 2006 nr 9 s. 39-42
 40. Liciński marek : Przemoc wobec dzieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013 nr 1 s. 23-30
 41. Luty Małgorzata : Pakty i umowy o nieagresji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 5 s. 42-44
 42. Łukowska Maria : Efektywność edukacyjnych programów profilaktycznych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 3 s. 25-32
 43. Makowska Agnieszka : Przemoc w szkole. Remedium 2004 nr 9 s. 16-17
 44. Manturzewska-Grzegorczyk Anna, Stachanowska Kamila : Jak rozmawiać z rodzicami agresywnego ucznia. Psychologia w Szkole 2006 nr 3 s. 101-103
 45. Marczewska Elżbieta : Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010 nr 5 s. 51-55
 46. Melka Marta : Ukryte krzywdy uczniów. Psychologia w Szkole 2012 nr 2 s. 68-74
 47. Michaliszyn Małgorzata : Gry komputerowe i agresja u dzieci. Życie Szkoły 2005 nr 10 s. 48-49
 48. Milczarek Agnieszka : Kiedy w szkole pojawia się przemoc... Psychologia w Szkole 2006 nr 1 s. 37-50
 49. Nerwińska Elżbieta :  Przeciwdziałanie agresji i przemocy. Porozumienie w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 1 s. 8-13
 50. Noszczyk-Bernasiewicz Monika, Bernasiewicz Maciej : Wybrane zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży wiejskiej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 10 s. 9-15
 51. Oleszkowicz Anna : Wagary ponad miarę. Psychologia w Szkole 2006 nr 3 s. 3-12
 52. Osiński Rafał : Różne oblicza przemocy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 7 s. 51-53
 53. Ostrowska Krystyna : Agresja i przemoc w polskiej szkole – diagnoza zjawiska. Niebieska Linia 2003 nr 4 s. 23-27
 54. Ostrowska Krystyna : Zachowania agresywne uczniów w świetle badań porównawczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 3 s. 13-22
 55. Paszkiewicz Aneta : Moda na agresję – ustawki wśród młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 10 s. 30-35
 56. Paszkiewicz Aneta : Zjawisko mobbingu w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 3 s. 19-25
 57. Piekarska Anna : Ciemna strona szkoły. O krzywdzeniu uczniów. Psychologia w Szkole 2008 nr 4 s. 81-89
 58. Piekarska Anna : Mobbing – niebezpieczna bomba w szkole. Psychologia w Szkole 2008 nr 3 s. 69-80
 59. Piekarska Anna : Mobbing w szkole – interwencja i profilaktyka. Psychologia w Szkole 2010 nr 2 s. 49-60
 60. Pilarska Paula : Agresja i przemoc. Psychologia w Szkole 2012 nr 2 s. 61-67
 61. Pilarska Paula : Codzienna szkolna przemoc. Psychologia w Szkole 2012 nr 2 s. 55-60
 62. Pohorecka Ina, Sofulak Magdalena : Jak uczyć pomagania. Psychologia w Szkole 2007 nr 1 s. 29-40
 63. Poraj Grażyna : Agresja w wiejskich szkołach. Niebieska Linia 2004 nr 5 s. 16-18
 64. Poraj Grażyna : Niewłaściwi ludzie w niewłaściwym miejscu. Psychologia w Szkole 2006 nr 2 s. 69-81
 65. Poraj Grażyna : Szkoła chora na agresję. Psychologia w Szkole 2006 nr 3 s. 87-99
 66. Poraj Grażyna : Szkoła wobec agresji. Psychologia w Szkole 2006 nr 1 s. 3-24
 67. Potaczała Katarzyna : Współdziałanie rodziców ze szkołą w aspekcie wychowania dziecka przejawiającego zachowania agresywne. Nauczanie Początkowe 2009/2010 nr 2 s. 39-44
 68. Prusakowski Sławomir : Pożytki płynące z... konfliktów. Psychologia w Szkole 2007 nr 2 s. 121-130
 69. Prusakowski Sławomir, Bałutowski Dawid : Mediacje – szansa dla szkoły. Psychologia w Szkole 2007 nr 3 s. 105-114
 70. Raczkowska Jadwiga : O agresji, przemocy, brutalności. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 3 s. 36-44
 71. Radwańska Jadwiga : Prędzej bym małpy nauczył! Psychologia w Szkole 2008 nr 3 s. 81-90
 72. Rosenberg Marshall : Porozumienie Bez Przemocy. Psychologia w Szkole 2007 nr 1 s. 15-28
 73. Rylke Hanna : Profilaktyka w szkole i środowisku. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 9 s. 12-16
 74. Sajewicz-Radtke Urszula : Nieagresywnie o agresji. Psychologia w Szkole 2012 nr 4 s. 55-62
 75. Sajewicz-Radtke Urszula : Przeciw zastraszaniu. Psychologia w Szkole 2012 nr 3 s. 103-111
 76. Serwińska Elżbieta : Przeciwdziałanie agresji i przemocy. Porozumienie w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 1 s. 8-13
 77. Sikorski Wiesław : Etiologia przemocy w świetle wybranej literatury. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 2 s. 29-33
 78. Swearer Susan : Każdy może być agresorem. Psychologia w Szkole 2012 nr 4 s. 50-54
 79. Szefler Elżbieta : Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010 nr 8 s. 35-47
 80. Szefler Elżbieta : O przemocy rówieśniczej i nowych książkach biblioterapeutycznych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 8 s. 21-29
 81. Tatarowicz Jan : Nauczyciele wobec agresji i przemocy w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 5 s. 32-38
 82. Tłuściak-Deliowska Aleksandra : Funkcje Internetu w kreowaniu zachowań agresywnych wśród młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 8 s. 30-34
 83. Tłuściak-Deliowska Aleksandra : Psychospołeczne korelaty i predyktory zachowań agresywnych dzieci i młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013 nr 3 s. 20-26
 84. Tomasik Beata : Profilaktyka agresji w wieku przedszkolnym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 2 s. 27-28
 85. Walc Wiesława : Matka jako sprawca przemocy wobec dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 3 s. 25-29
 86. Wiaderek Wioletta : Szkoła przemocą stoi? Nowa Szkoła 2006 nr 10 s. 22-26
 87. Więckowski Ryszard : Pedagogiczna interpretacja zachowań agresywnych. Życie Szkoły 2002 nr 3 s. 131-136
 88. Wodzińska Aleksandra : Warsztaty na złagodzenie agresji. Psychologia w Szkole 2006 nr 2 s. 91-94
 89. Wojciechowski Mirosław : Bullying w liceum ogólnokształcącym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 5 s. 28-33
 90. Wojciechowski Mirosław : Jak powstrzymać przemoc rówieśniczą w szkołach. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 2 s. 56-59
 91. Wojcieszek Krzysztof : Przemoc i agresja w szkole. Remedium 2001 nr 5 s. 24
 92. Wójcik Magda : Agresja w szkole. Remedium 2006 nr 12 s. 20
 93. Wójcik Magda : „Fala” w szkole. Remedium 2010 nr 12 s. 20
 94. Ziemniewicz Marcin : Kto winny czyli o przemocy w szkole. Niebieska Linia 2003 nr 3 s. 34-35
 95. Zubrzycka Elżbieta : Najpierw nauczyć, potem wymagać. Psychologia w Szkole 2008 nr 3 s. 91-100
 96. Zyzik Elżbieta, Pawlak Mirosława : Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniów – przykłady zabaw. Nauczanie Początkowe 2010/2011 nr 4 s. 44-49
 97. Żak Piotr : Chętni do bitki. Psychologia w Szkole 2006 nr 1 s. 25-27
 98. Żegnałek Kazimierz : Przyczyny zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Edukacja. Studia – Badania – Innowacje 2006 nr 1 s. 79-85

Opracowała:

Bogumiła Tańska

Copyright