Pierwsze informacje o próbach utworzenia w Mławie Pedagogicznej Bibliotece Powiatowej pochodzą z księgi inwentarzowej i datowane są na 23 lutego 1948 roku. Rozprowadzane wówczas książki przez Ministerstwo Oświaty wprawdzie docierały do Inspektoratu Oświaty w Mławie, gdzie je składowano z myślą o przyszłej wypożyczalni, jednak o bibliotece we właściwym jej rozumieniu jeszcze w tym czasie nie było mowy. W styczniu 1952 r. księgozbiór liczący 1061 woluminów (dwie szafy) przeniesiono do lokalu przy ul. Nowotki 6. Znalazł on swoje miejsce w pomieszczeniu o powierzchni 3 x 2,5 m, a jego opiekunem został Franciszek Miecznik
W wyniku działań wojennych Mława w 70 procentach uległa zniszczeniu. Trudno, zatem było stworzyć w tym czasie lepsze warunki dla nowopowstającej biblioteki, tym samym nie sprzyjało to należytemu jej rozwojowi. Franciszek Miecznik, ówczesny kierownik Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych kierując się potrzebą upowszechniania myśli pedagogicznej propagował wśród nauczycieli czytelnictwo książki pedagogicznej. Co pewien czas podawał wykazy nowości, które ukazywały się w okólnikach. W latach 1954 - 1955 liczba czytelników utrzymywała się na poziomie 70 - 75 osób rocznie, zaś wypożyczeń 70-85 woluminów. 
W styczniu 1954 r. opiekę nad biblioteką przejęła Julia Kruszyńska, nauczycielka SP nr 5 w Mławie. Praca w owym czasie była ciężka, a pomieszczenia ciemne i zimne. Problemem było również dotarcie do miasta. Starała się, więc wychodzić z książką na zewnątrz, sama docierała do pedagogów różnymi drogami: na zjazdach, konferencjach i bezpośrednio do szkół. Rok później nastąpiła zmiana kierownika, zostaje nim Józef Chawłowski, nauczyciel prowadzący referat Opieki nad Dzieckiem. W pracy swojej, tak jak i jego poprzednicy, usiłował podnieść rangę biblioteki w środowisku nauczycielskim. Po roku pracy J. Chawłowski przekazał bibliotekę Józefie Gniazdowskiej. Przeniosła ona placówkę do pomieszczeń PODKO, dzięki czemu warunki lokalowe znacznie się poprawiły. Gniazdowska uporządkowała księgozbiór i uzupełniła braki w katalogach. W 1958 r. dochodziło do częstych zmian w kierownictwie biblioteki. Pierwszym pełnoetatowym pracownikiem został Stanisław Siemiątkowski, później Mieczysław Nadratowski. Dane z tego roku mówią o księgozbiorze liczącym 2 177 woluminach i 92 czytelnikach w obrębie powiatu mławskiego. 
Po rezygnacji M. Nadratowskiego, od 1 września 1959 r. kierownictwo przejmuje Regina Smolińska, nauczycielka z SP nr 5 w Mławie. W celu podniesienia czytelnictwa książek wśród nauczycieli, szczególnie o charakterze pedagogicznym, organizuje punkty biblioteczne w Szreńsku i Lipowcu Kościelnym. Inną, stosowaną wcześniej, metodą promocji biblioteki były konferencje i wystawy nowości książkowych. Robiono także recenzje i opracowania. Dzięki tym zabiegom wypożyczalnia stopniowo zaczęła lepiej spełniać swoją misję oświatową i zdobywać coraz większą rangę. Poziom czytelnictwa wśród nauczycieli pozostawiał jednak w dalszym ciągu wiele do życzenia. 
We wrześniu 1962 r. biblioteka otrzymała samodzielne pomieszczenie (31 m2) przy ulicy Kościuszki 1. Księgozbiór, dzięki różnym dotacjom wzrósł do 6263 woluminów, ale z tego też powodu nowy lokal szybko okazał się zbyt małym na potrzeby użytkowników, nie było w nim również kącika czytelniczego. Pomimo tego nadal urządzano wystawy książek, czasopism pedagogicznych, organizowano konferencje, a katalogi systematycznie uzupełniano. We wrześniu 1968 r. Regina Smolińska przeszła na emeryturę. Prowadzenie placówki przejmuje Józef Tupacz, dotychczasowy pracownik Wydziału Oświaty i Kultury w Mławie. Ten z kolei, ze względu na zły stan zdrowia, w grudniu 1969 r. ustąpił miejsca Danucie Błazińskiej. PBP wprowadziła także do swej działalności wypożyczenia międzybiblioteczne. 
W 1972 r. wypożyczalnia została przeniesiona do budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ulicy Sądowej, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego. W nowej siedzibie utworzono niewielką czytelnię. Z każdym rokiem powiększał się księgozbiór biblioteki oraz liczba czytelników, którzy mogli teraz korzystać również z bogatych zbiorów w czytelni, na miejscu. Placówka w tym czasie posiadała również trzy filie w szkołach gminnych: Iłowie, Radzanowie i Strzegowie. 
W wyniku nowego podziału administracyjnego Polski w 1975 roku Mławę włączono do województwa ciechanowskiego. Na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z 1976 r. w sprawie resortowej sieci bibliotek pedagogicznych, dotychczasowa Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa została przekształcona w filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Ciechanowie. Filia działała w dotychczasowej obsadzie personalnej i nadal służyła rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych w powiecie mławskim. 
Pod koniec lat siedemdziesiątych księgozbiór biblioteczny liczył 19 105 woluminów. Były to głównie pozycje z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania. Prenumerowano 76 tytułów czasopism. Organizowano spotkania z ciekawymi ludźmi, m.in. z Igorem Śmiałowskim, Stanisławem Anuszkiewiczem. W placówce działał zespół samokształceniowy bibliotekarzy Zbiorczych Szkół Gminnych i miejskich. 
Po odejściu w 1984 r. na emeryturę D. Błazińskiej nowym kierownikiem została Anna Janiszewska, bibliotekarka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mławie. W 1991 r. Anna Janiszewska zrezygnował z pełnienia tej funkcji (wyprowadza się z Mławy). Na jej miejsce powołana została Ewa Bartkowska, wieloletnia nauczycielka i metodyk szkolny do spraw bibliotek. Kontynuowała dzieło swoich poprzedników promując czytelnictwo w środowisku oświatowym, oraz w różnych instytucjach lokalnych. 
Rok 1993 przyniósł kolejne zmiany organizacyjne spowodowane włączeniem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Ciechanowie do Zespołu Placówek Doskonalenia Nauczycieli. Tym samym biblioteka w Mławie, jako filia PBW stała się aż do 2005 r. jednym z ogniw ZPDN. 
W 2006 r. funkcję kierownika objęła wieloletnia nauczycielka - bibliotekarka tejże placówki Agata Mierzwa. Obecnie biblioteka posiada w swoich zbiorach 37 tys. woluminów z różnych dziedzin wiedzy, głównie z psychologii, pedagogiki, a także ekonomii, prawa, socjologii, historii oraz wielu innych dyscyplin naukowych . Dostępne są także kasety wideo i płyty CD i DVD, programy nauczania oraz różnorakie akty prawne obowiązujące w oświacie. Księgozbiór uzupełniany jest na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników. W zasobach bibliotecznych znajdują się czasopisma dla nauczycieli różnych specjalności: metodyczne, pedagogiczne, naukowe. Gromadzimy również materiały dotyczące naszego regionu. W sprawnym wyszukiwaniu zbiorów pomagają katalogi: alfabetyczny, rzeczowy, czasopism, nowości oraz kartoteka zagadnieniowa. 
W bibliotece od grudnia 2005 r. funkcjonuje czytelnia multimedialna, dzięki czemu możliwe jest bezpłatne korzystanie z: Internetu, programów edukacyjnych, pakietu Office, encyklopedii multimedialnych itp. Uruchomiono stronę internetową biblioteki na bieżąco aktualizowaną .O zawartości księgozbioru można również dowiedzieć się z Internetu na stronie Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie. 
Księgozbiór biblioteczny opracowywany jest przy pomocy programu komputerowego PROLIB. W tym systemie od września 2007 r. wypożyczane są też zbiory czytelnikom. Pracownicy biblioteki prowadzą instruktaż dla nauczycieli bibliotekarzy szkół mławskich. Systematycznie organizowane są spotkania zespołu samokształceniowego nauczycieli - bibliotekarzy, na których uczestnicy dzielą się wiedzą i doświadczeniami zdobytą w pracy w swoich placówkach. Prowadzone są lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Biblioteka organizuje i współorganizuje tematyczne konkursy szkolne i międzyszkolne. 
Mławska Biblioteka Pedagogiczna pełni funkcje ośrodka kulturotwórczego. Urządzane są ekspozycje fotograficzne ("Dwory i dworki powiatu mławskiego", "Mława dawniej i dziś", "Kościoły powiatu mławskiego") i spotkania z ciekawymi ludźmi. Na co dzień współpracuje ze znanymi działaczami regionalnymi: Januszem Dębskim (fotografik), Zdzisławem Kruszyńskim (malarz), Krzysztofem J. Sumeradzkim (artysta plastyk), Jarosławem Trześniowskim - Kwietniem (poeta) oraz wieloma innymi osobami z naszego regionu, których nie sposób wymienić.
 
                                                                                                                  oprac. Agata Mierzwa
Copyright