REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Zakładkowy zawrót głowy”

 

Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych powiatu mławskiego

 

Temat: Międzyszkolny konkurs plastyczny „Zakładkowy zawrót głowy”

 

Cele konkursu:

 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,
 • promocja biblioteki, książki i czytelnictwa,
 • rozwijanie zdolności plastycznych i sprawności manualnej,
 • promowanie młodych talentów,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności i twórczej aktywności uczniów;

 

Termin złożenia prac u organizatora do 18.03.2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 20.04.2016 r.

 

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych powiatu mławskiego, podzielono go na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III i klasy IV-VI,
 • Prace powinny mieć postać zakładki do książki,
 • Format prac, kształt i technika ich wykonania dowolna (np. kolaż, rysunek, malarstwo, techniki mieszane itp.) UWAGA!!! - nie przyjmujemy prac wykonanych komputerowo,
 • Zakładka powinna posiadać jednego autora i być przez niego wykonana samodzielnie,
 • Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę,
 • Prace powinny mieć postać zakładki dwustronnej,
 • Zakładki należy dostarczyć do siedziby organizatora tj. do Biblioteki Pedagogicznej w Mławie (ul. Sądowa 3a) lub do biblioteki szkolnej,
 • Prace konkursowe należy opisać podając hasło konkursu „Zakładkowy zawrót głowy”, imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz szkołę,
 • Prace konkursowe nie będą zwracane,
 • Rodzice albo prawni opiekunowie uczestników wypełniają oświadczenie o wyrażeniu zgody na wzięcie przez dziecko udziału w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Dz. U. 1997, nr 133, poz. 833, z późn. zm.)
 • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki www.bpmlawa.edu.pl w zakładce konkursy,
 • Finał konkursu międzyszkolnego odbędzie się w siedzibie organizatora konkursu,
 • Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatora konkursu,
 • Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: walory artystyczne, pomysłowość, kreatywność, staranność wykonania oraz różnorodność wykorzystanych materiałów,
 • Najlepsze prace zostana nagrodzone przez organizatora. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki www.bpmlawa.edu.pl oraz w prasie lokalnej,
 • Ogranizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania prac biorących udział w konkursie do własnych celów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

 

Copyright