Skuteczna komunikacja w szkole

 

Porozumienie bez przemocy czyli Język żyrafy w szkole / Towe Widstrand ; współpraca Marianne Gothlin, Niclas Ronnstrom ; [tł. Katarzyna Głodowska].
 Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005

Umiejętność komunikacji interpersonalnej jest podstawowym elementem dzięki, któremu poprawiają się relacje międzyludzkie. Bezinwazyjne porozumiewanie pozwala na zaniechanie sytuacjom konfliktowym. Proponowany poradnik w sposób czytelny i bardzo obrazowy odnosi się do omawianego problemu. Jest pierwszą publikacją z serii Biblioteka Szkolnej Żyrafy, która powstaje w ramach programu Porozumienie w Szkole realizowanego przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Fragment wstępu

 

 

 

 

 

Porozumienie bez przemocy :  ćwiczenia : materiały do pracy indywidualnej i grupowej oraz dla osób prowdzących[!] szkolenia / Ingrid Holler; z przedm. dr Marshalla B. Rosenberga; przeł. Agnieszka Pietlicka i Anna Stelmaszyńska. Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007

Porozumienia bez przemocy można się nauczyć. Wreszcie w Polsce! Ta praktyczna książka, dzięki zabawnym przykładom pozwala w łatwy sposób wprowadzić w życie codzienne Porozumienie Bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga, stanowiąc cenny materiał do pracy indywidualnej, dla grup, jak również osób prowadzących warsztaty.

Fragment wstępu

 

 

 

 

 

 

Jak budować porozumienie i współpracę w szkole? :  profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009

"Patrząc na oferty szkoleń dla nauczycieli, a także proponowaną im literaturę, mam poczucie, że o komunikacji napisano i powiedziano już chyba wszystko, co jest możliwe. Natomiast rzeczywistość szkolnego życia pokazuje, że niewiele z tego wynika. Ludzie - z którymi współpracuję w różnych miejscach Polski - twierdzą, że nauczyciele podczas szkoleń poznają techniki komunikacji, ale rzadko wykorzystują je w codziennej praktyce lub też stosują w sposób niewłaściwy...W tej publikacji podobnie jak w poprzednich, chciałabym skoncentrować się na codziennych wydarzeniach szkolnego życia, pokazać przykłady zarówno konstruktywnych działań, jak i tych, które przerażają swoimi destrukcyjnymi skutkami”.

Fragment wstępu

 

 

 

 

 

Nauczycielem być : jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą / Ewa Góralczyk. Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006

Na podstawie własnego doświadczenia i bogatej literatury Autorka uświadamia Państwu, co nauczyciel-wychowawca powinien wiedzieć o sobie, swoich uczniach   i   wzajemnym oddziaływaniu na siebie obu stron, aby umieć poradzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów i trudnymi sytuacjami w klasie. Książka zawiera scenariusze przykładowych, często spotykanych, trudnych zachowań uczniów, rozmaitych zachowań-reakcji nauczycieli, wraz z opisem dalszych konsekwencji tychże reakcji.

Fragment recenzji

 

 

 

 

 

Umowa z klasą / Ewa Góralczyk. Warszawa :  "Fraszka Edukacyjna", 2006

W książce Autorka podpowie Państwu: jak wychowawca może sobie ułatwić porozumienie z klasą i zapewnić konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad;  jak na początku roku szkolnego zawrzeć umowę z uczniami, aby wyjaśnić wzajemne oczekiwania, system konsekwencji i nagród; jak się przygotować do opracowania z uczniami dobrej umowy; z jakich elementów powinna składać się dobra umowa;  jak korzystać z umowy w ciągu roku szkolnego, aby panować nad klasą. Ostatni rozdział to scenariusze lekcji, które prowadzą do spisania dobrej umowy z klasą.

Fragment recenzji

 

 

 

 

 

Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie / John Robertson ; tł. Krzysztof Kruszewski.
Wyd. 5.  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998


Rzeczowy i praktyczny poradnik dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Pokazuje, jak zdobyć umiejętności potrzebne do utrzymania porządku i dyscypliny w klasie. Uczy rozwiązywania konfliktów powstających w klasie, przekonywania do własnych racji, tworzenia przyjaznego klimatu w grupie oraz tego, jak postępować w trudnych sytuacjach i z trudnymi uczniami. Przedstawia również bogaty repertuar czynników sprzyjających pracy uczniów i nauczycieli, tworzących atmosferę porządku, umożliwiających twórcze myślenie.

Fragment recenzji

 

 

 

 

 

Kłopoty Tymona : historyjki społeczne o tym, jak się zachować w różnych sytuacjach życia codziennego /  Magdalena Gut. Wydanie 2. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018

Historyjki społeczne o tym, jak się zachować w różnych sytuacjach życia codziennego Kłopoty Tymona to publikacja skierowana zarówno do rodziców, jak i nauczycieli oraz terapeutów pracujących z osobami  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Może być również wykorzystana na zajęciach z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się (np. na lekcji o prawidłowym zachowaniu). Ma pomóc w dostrzeganiu błędów i wzbudzić refleksję, jak powinno się zachowywać, by ich uniknąć. Historyjki można podzielić na trzy kategorie – dom, szkołę i miasto. W każdej części znajduje się siedem opowiadań, w których tytułowy Tymon popełnił błąd mający swoje konsekwencje w reakcji otoczenia. Zadaniem osoby zapoznającej się z tekstem jest odpowiedzenie na dwa rodzaje pytań:1) sprawdzających zrozumienie tekstu i 2) sprawdzających zrozumienie sytuacji. Pytania  z pierwszej grupy mają na celu sprawdzenie, czy uczeń zapoznał się z treścią historii. Następnie dzieci odpowiadają na pytanie, jak Tymon mógł postąpić, by uniknąć kłopotów. Na koniec zapoznają się z przykładowym rozwiązaniem i porównują je ze swoją odpowiedzią.

Fragment wstępu

 

 

 

Komunikacja społeczna a wartości w edukacji : nowe znaczenie i sytuacje.  T. 1,  Humanistyczne i (inne) konteksty komunikowania "się" i "Ja" w obszarze wartości wewnątrz edukacji / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski.  Toruń :  Wydawnictwo Adam Marszałek,  cop. 2007

Recenzowana praca jest kontynuacją i jednocześnie rozwinięciem problematyki, która została zaprezentowana  w wydanej w 2006 roku pracy Komunikowanie społeczne w edukacji - dyskurs nad rolą komunikowania (także pod redakcją Wojciecha Jana Maliszewskiego). Tak więc seria wydawnicza Komunikowanie społeczn w edukacji wzbogacona zostaje w bieżącym roku o bogate interpersonalne spojrzenie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wartości, na przybliżenie wielu spojrzeń z tego zakresu oraz wielu teorii komunikacji społecznej złożonym procesom edukacji, z możliwością ich włączenia do jej projektowania. W niniejszej publikacji redaktor starał się nie ograniczać sposobów postrzegania komunikacji społecznej, jak też i wartości, ich interpretowania w złożonych, dynamicznych procesach edukacyjnych. Mamy więc wielość spojrzeń, wielość odczytywania teorii i koncepcji, i tym samym wielość ofert edukacyjnych.

Fragment recenzji

 

 

 

 

Komunikacja społeczna a wartości w edukacji : nowe znaczenie i sytuacje.  T. 2, Szkolna przestrzeń interakcji i działań komunikacyjnych / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007

Autorzy z wielu środowisk akademickich, reprezentanci różnych dziedzin nauki, przedstawiają najbliższe im spojrzenia na problem komunikacji społecznej, wartości, interakcji, działań edukacyjnych, poczynając od filozoficznego, kulturowego, poprzez ekonomiczne, socjologiczne, psychologiczne, pedagogiczne, co może wzbogacić działalność edukacyjną w szerokim ujęciu, tak jak ją postrzega redaktor tomu, odwołując się do B. Śliwerskiego „dostarczania uczniom (i wszystkim innym uczestnikom tegoż procesu) okazji do jak najczęstszego prowadzenia dialogu intrapersonalnego i interpersonalnego”.

Fragment recenzji

 

 

 

 

 

Komunikacja codzienna w pedagogice / Hein Retter ; przekł. Magdalena Wojdak-Piątkowska ; wstęp  i oprac. Bogusław Śliwerski. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

Książka Rettera jest swojego rodzaju przewodnikiem po świecie współczesnych teorii komunikacji. Skorzysta z niej zarówno filozof, logik, socjolog, psycholog, politolog, jak  i pedagog. Dzięki niej czytelnik dowie się, jakie teorie i badania uzasadniają określone rozwiązania praktyczne w codziennych sytuacjach wychowawczych. Jest to lektura obowiązkowa dla studentów nauk humanistycznych, w tym szczególnie pedagogiki, psychologii i filozofii.

Fragment recenzji

 

 

 

 

 

Komunikowanie społeczne w edukacji :  dyskurs nad rolą komunikowania / pod red. Wojciecha J. Maliszewskiego. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006

Autorzy książki nie ograniczają się tylko do edukacji szkolnej/formalnej, lecz edukację pojmują szeroko. Są świadomi, że młode pokolenie zdobywa wiedzę, kształtuje swoje poglądy i postawy nie tylko pod wpływem szkoły, ale także w środowisku rodzinnym, w grupach rówieśniczych, w bezpośrednich i pośrednich kontaktach z życiem społecznym i kulturalnym najbliższego i dalszego otoczenia. Wielu autorów opracowań w zwartych rozprawach próbuje ukazać, że umiejętności komunikacyjne wszystkich podmiotów występujących w edukacji nieszkolnej mogą pełniej wpłynąć na jej skuteczność/efektywność. W zbiorze znajdują się również artykuły odnoszące się do szkoły formalnej i nauczycieli. Myślę, że uważne zapoznanie się z treścią publikacji przez nauczycieli wzbogaci ich wiedzę z zakresu komunikowania w sytuacjach edukacyjnych i wpłynie na ożywienie nauki szkolnej.

Fragment recenzji

 

 

 

Psychologia nauczania czyli Jak skutecznie prowadzić szkolenia, zarządzać grupami i występować przed publicznością / Mateusz Grzesiak. Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2017

Czytając Psychologię nauczania dowiesz się, jak skutecznie przekazywać posiadaną wiedzę. Poznasz skuteczne prawdy, którymi kierują się najlepsi praktycy zawodu. Zrozumiesz, czym jest stan trenera i jak zarządzać swoimi emocjami i zachowaniami – jak stać i siedzieć, jak mówić, jak się poruszać, jak przekazywać uczucia etc. Odkryjesz narzędzia, które pozwalają szybciej i efektywniej przekazywać uczestnikom informacje dotyczące budowania ćwiczeń i materiałów szkoleniowych. Zobaczysz, na czym polega współpraca z publicznością, jakie problemy pojawiają się na linii grupa–trener i dowiesz się, jak je rozwiązywać. Opanujesz zasady logistyki szkoleń oraz reguły szkoleniowego biznesu. Dzięki tej książce nauczysz się uczyć, szczególnie  gdy przedstawioną teorię wesprzesz praktycznymi ćwiczeniami, których znajdziesz tu wiele.

Fragment recenzji

 

 

 

 

 

 

 

Sprawne porozumiewanie się :  114 scenariuszy ćwiczeń z mówienia i słuchania / Pamela J. Cooper ; [tł. Agata Tomaszewska]. Wyd. 4. Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2002

Pierwsza w Polsce książka prezentująca zestaw 114 scenariuszy ćwiczeń z mówienia, słuchania i autoprezentacji. Dlaczego należy pracować nad doskonaleniem tych umiejętności? Ponieważ w polskim szkolnictwie dotychczas nie zweryfikowano błędnego przekonania, że są to sprawności nabywane przez uczniów w miarę upływu lat. Ci nauczyciele, którzy prowadzą już zajęcia według propozycji Pameli J. Cooper zwracają uwagę na sprawniejsze przyswajanie wiedzy przedmiotowej przez młodzież i przyspieszenie procesów uczenia się. Ta książka powinna się znaleźć w każdej szkole.

Fragment recenzji

 

 

 

 

 

Komunikacja w szkole : scenariusze godzin wychowawczych /  Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

Komunikowanie się to podstawa naszego życia społecznego. Lekcje wychowawcze zaś to najlepsza okazja, by odkryć style porozumiewania się uczniów, nauczyć ich skutecznego wypowiadania się i prezentacji, samoakceptacji oraz asertywności. Autorki, tworząc scenariusze godzin wychowawczych poświęconych określonym zagadnieniom problemowym, nie oferują uproszczonych środków zaradczych, ale starają się inspirować poprzez podanie przykładów i obszerną literaturę, na której bazują, do twórczych poszukiwa w zakresie zorganizowania lekcji i znalezienia porozumienia z uczniami.

Fragment opisu

 

 

 

 

 

Kompetencje coachingowe nauczycieli : jak rozwijać potencjał ucznia w szkole / Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa. Warszawa : Wolters Kluwer, 2014

W książce szeroko omówiono zagadnienia kompetencji coachingowych, dostosowując je do specyfiki codziennej pracy dydaktycznej nauczyciela. W opracowaniu zawarto m.in.: nowatorskie sposoby rozwiązywania problemów związanych z dysgrafią, dysortografią, a także trudnymi relacjami nauczyciel-uczeń, nowy model prowadzenia lekcji 4MAT według Bernice McCarthy, wskazówki dotyczące rozpoznawania stylów uczenia się, metodykę i formy udzielania pozytywnej informacji zwrotnej, gotowe formularze i inne praktyczne narzędzia.
Autorki bazują na sytuacji współczesnej szkoły oraz trwających przemianach cywilizacyjnych, a także opierają się na autentycznych zdarzeniach społeczno-edukacyjnych. Prezentują innowacyjne rozwiązania zaimplementowane do zajęć szkolnych, nadające się do bezpośredniego wykorzystania w pracy z uczniami na różnych szczeblach ich edukacji.

Fragment recenzji

 

 

 

 

O komunikowaniu się w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym / pod red. Krystyny Gąsiorek i Magdaleny Grochowalskiej. Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej,  2003

Złożoność problemów występujących we współczesnym świecie wymaga od człowieka szczególnych zdolności. Jedną z najważniejszych – obok zauważania ciągłych zmian – wydaje się posiadanie kompetencji niezbędnych do skutecznego porozumiewania się, np. jednostki z jednostką,  z grupą, z instytucją, z różnymi środkami służącymi człowiekowi. Stworzenie w procesie edukacji (już od elementarnego poziomu) warunków do rozwijania i w konsekwencji do osiągania owej kompetencji umożliwi podnoszenie jakości kontaktów międzyludzkich, a dzięki temu sprawne funkcjonowanie w zmieniającej się bezustannie rzeczywistości[…]. Zamieszczone teksty, mimo iż wyrastają z różnych sposobów myślenia o edukacji, łączy wspólna myśl o istocie działań edukacyjnych dla stymulowania rozwoju kompetencji komunikacyjnych dzieci. Pozwalają one prześledzić problemy, na które zwrócili uwagę autorzy, badając proces komunikowania się w szeroko pojmowanej edukacji.  Obok prac przedstawiających najważniejsze założenia procesu rozwijania kompetencji komunikacyjnej prezentowane są wyniki badań empirycznych, wskazujące sposoby rozwiązywania i modyfikowania praktyki edukacyjnej.

Fragment wstępu

 

 

 

Wychowanie w praktyce szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej /  red. nauk. Teresa Zubrzycka-Maciąg. Warszawa :  Difin, 2016

Książka powstała w odpowiedzi na potrzeby nauczycieli poszukujących gotowych rozwiązań lub inspiracji do pracy wychowawczej z dziećmi w wieku szkolnym. Jest ona zbiorem propozycji metodycznych dla nauczycieli pełniących funkcje wychowawców klas. Publikacja zawiera miniprogramy zajęć wychowawczych (obejmujące kilka scenariuszy) o tematyce ważnej dla prawidłowego rozwoju psychospołecznego uczniów. Poszczególne tematy zajęć mogą być podejmowane według zaproponowanej w książce kolejności, albo też mogą być realizowane wybiórczo, w zależności od potrzeb grupy i celu wychowawczego. Oprócz nauczycieli z książki korzystać mogą psychologowie, pedagodzy i wychowawcy grup pracujący ze starszymi dziećmi w szkołach, poradniach, świetlicach (środowiskowych, socjoterapeutycznych) i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Fragment opisu

 

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki. 

    Opisy prezentowanych publikacji opracowano na podstawie zasobów Internetu.

Opracowała Bogumiła Tańska

 

Copyright