Narkomania i narkotyki

Narkomania : podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Zygfryd Juczyński.
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2003

Książka traktuje problemy narkomanii w sposób całościowy, biorąc pod uwagę złożone relacje zachodzące między jej uwarunkowaniami psychologicznymi, społeczno-kulturowymi i medycznymi. Autor nie moralizuje, ale przedstawia fakty, opisuje rzeczywistość, której elementem są narkotyki będące zagrożeniem dla coraz szerszych kręgów dzieci i młodzieży. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do rodziców, wychowawców i nauczycieli, ale będzie również bardzo przydatna dla terapeutów i działaczy organizacji zajmujących się problemami narkomanii.

Fragment opisu

 

 

 

 

 

Narkotyki / Iwona Niewiadomska, Piotr Stanisławczyk. Lublin : Wydawnictwo KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] : "Gaudium", 2004

Narkomania to pojęcie niejednoznaczne. Najczęściej stosowane jest ono do oznaczenia dwóch rodzajów sytuacji związanych z używaniem substancji chemicznych. W wąskim zakresie pojęcie to dotyczy przyjmowania substancji opiatowych. Natomiast w sensie szerokim oznacza nałogowe używanie różnych substancji psychoaktywnych prowadzących do uzależnienia.

Fragment opisu

 

 

 

 

 

 

Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, leczenie / Peter D. Rogers, Lea Goldstein ; przekł. Leon Marian Kalinowski. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

Nieoceniony poradnik dla rodzin zmagających się z problemem nadużywania narkotyków czy alkoholu. Dzięki 'Sprawdzianowi Świadomości Rodziców' (pierwszy rozdział książki), stanowiącym zbiór zrozumiałych i praktycznych wskazówek, każdy rodzic będzie w stanie stwierdzić, czy nastolatek/ nastolatka sięga po substancje odurzające. Z pewnością okaże się również przydatna zarówno lista narkotyków, po które sięgają nastolatki oraz rozdziały traktujące o rozwoju osobowości u młodzieży oraz sposobach komunikowania się z młodymi ludźmi. Cenne też są partie książki, które dotyczą oceny rokowań w leczeniu uzależnień. Opieka rodzicielska jest bardzo trudnym zadaniem. Niniejsza książka, stanowi pożyteczny poradnik dla każdego, kto chce sprostać temu angażującemu emocjonalnie wyzwaniu.

Fragment opisu

 

 

 

 

Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell ; przeł. Jadwiga Węgrodzka.
Wydanie 2. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

Książka jest adresowana zarówno do rodziców, którzy pogrążyli się w bezsilnej rozpaczy, nie mogąc się uporać  z problemem uzależnienia swojego dziecka od narkotyków czy alkoholu, jak i do tych, których już dziś ogarnia niepokój na myśl o tym, że ich pociecha mogłaby również. Jak temu zapobiec? A jeśli zło już się stało, to jak odkryć jego istnienie i rozpoznać, na czym polega? Szukając odpowiedzi na te pytania, dobrze jest sięgnąć po "Dzieci, alkohol, narkotyki", ponieważ celem autorki było nie tylko podnoszenie na duchu strapionych rodziców (choć to również jest ważne), lecz przede wszystkim ofiarowanie im niezwykle potrzebnej wiedzy, dzięki której będą mogli się uwolnić od poczucia niekompetencji, pomóc swemu dziecku, a czasem nawet - uratować mu życie.

Fragment opisu

 

 

 

 

Narkotyki i narkomania : zjawiska globalne, problemy lokalne / [red. nauk.] Mariusz Zbigniew Jędrzejko, Tomasz Safjański, Marek Walancik. Wyd. 2., poszerz., uzup., uaktualnione. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR : Centrum Profilaktyki Społecznej, 2015

Opiniowana praca wpisuje się w nurt opracowań z przesłaniem edukacyjnym – zgodnie z artykułowanym przez Autorów przedmiotem jako (…) „analizy dotyczącej rozwoju problemu narkotykowego i jego etiologii, przestępczości narkotykowej (aspekty globalne i problemy lokalne) wpływu narkotyków na człowieka, rzeczywistej skali problemu na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim”. Takie ujęcie zagadnienia Autorzy uzasadniają w odniesieniu do adresatów do których kierują swoje opracowanie (pedagodzy, psychologowie szkolni, nauczyciele oraz studenci kierunków pedagogicznych). Praca zawiera cenne zestawienia stanowisk teoretycznych konfrontowanych z badaniami własnymi i publikowanymi w literaturze przedmiotu. Dobór treści i sposób ich prezentowania oraz konsekwencja w realizowaniu edukacyjno-dydaktycznego przesłania zasługują na pozytywną ocenę. Opracowanie wartościowe z punktu widzenia poznawczego. Pod względem konstrukcyjnym praca przemyślana, właściwie skomponowana z czytelnym przesłaniem edukacyjnym i wartościowych walorach poznawczych, dydaktycznych.

Fragment recenzji

 

 

 

Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / Charly Cungi ; wstęp Ovide Fontaine ; przeł. Agata Tomaszewska. Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007

"Jak wyjść z uzależnienia?" Codziennie miliony osób na całym świecie zadaje sobie to pytanie. Nałogi niszczą ich zdrowie i równowagę psychiczną, burzą szanse na normalne życie. To, co na początku było przyjemnością lub pozwalało zwiększyć wydajność, z czasem staje się koszmarem.

Książka doktora Charly`ego Cungi ofiarowuje osobom uzależnionym (od papierosów, alkoholu, narkotyków, ale także od jedzenia, zakupów, pracy) realną nadzieję na uwolnienie się od dręczącego je problemu. Autor w proponowanych przez siebie metodach odwołuje się nie tyle do woli, ile do świadomości. Rzucenie nałogu odbywa się według niego przede wszystkim "w głowie", wymaga zrozumienia przyczyn i mechanizmów rządzących uzależnieniem, zmiany sposobu myślenia o sobie i świecie. Książka podpowiada: jak budować motywację niezbędną do zmiany zachowania; jak przygotować się do działania i jak postępować w trudnych, ryzykownych sytuacjach;  jak utrzymać abstynencję i nie wrócić do nałogu nawet po jednorazowych "wpadkach".

Fragment recenzji

 

 

 

Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny / Krzysztof Zajączkowski. Kraków : Wydawnictwo "Rubikon", 2001

Ten poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli i rodziców. Zawiera podstawowe informacje na temat prawidłowości rozwoju okresu dorastania oraz nikotyny, alkoholu, narkotyków a także sygnałów ostrzegawczych pojawiających się w zachowaniu dziecka, które powinny zaniepokoić każdego wychowawcę. Omówiono w nim błędy wychowawcze najczęściej popełniane przez rodziców oraz podano wskazówki i praktyczne zalecenia użyteczne w prowadzeniu "domowej profilaktyki uzależnień".

Fragment opisu

 

 

 

 

 

 

Narkotyki i dopalacze : zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka / redakcja naukowa: Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2016

Okres ostatnich kilkunastu lat przyniósł gwałtowną zmianę jakościową i ilościową na rynku narkotykowym. Wprawdzie nadal marihuana jest dominującym narkotykiem na całym świecie (czemu autorzy słusznie poświęcają cały osobny rozdział pt. Marihuana – fakty, mity i spory), ale na rynku substancji psychoaktywnych pojawiły się nowe syntetyczne substancje, które albo mają budowę chemiczną zbliżoną do klasycznych narkotyków (np. fenyloetyloaminy, syntetyczne katynony, piperazyny), albo oddziałują na te same receptory, co klasyczne narkotyki (syntetyczne kannabinoidy). Warto pamiętać, iż klasyczne narkotyki, takie jak LSD czy grzybki halucynogenne (zawierające psylocybinę i psylocynę), odchodzą już do lamusa i są zastępowane przez nowe – często dużo groźniejsze – substancje psychoaktywne. Współcześnie młodzież nie ma żadnych oporów w przyjmowaniu wielu substancji psychoaktywnych w tym samym czasie (politoksykomania), dlatego możliwość rozpoznawania zachowań po przyjęciu takich substancji jest szczególnie ważna. Praca pt. Narkotyki i dopalacze. Zjawisko – zagrożenia – rozpoznawanie zachowań – profilaktyka powinna być więc wstępem do dalszych poszukiwań, gdyż jedynie sygnalizuje i uwydatnia podstawowe współczesne problemy z tym związane.

Fragment recenzji dr. hab. n. farm. MAREK WIERGOWSKI

 

 

Narkotyki : jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie : duchowe aspekty leczenia uzależnienia / Paweł Karpowicz. Białystok : Instytut Wydawniczy Kreator, 2002

Książka autorstwa Pawła Karpowicza jest swoistym kompendium wiedzy w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii w naszym kraju, porządkującym chronologicznie i tematycznie ten obszar aktywności. Wypełnia ona powstałą w ostatnich latach lukę w polskojęzycznej literaturze przedmiotu, przedstawiając genezę, rozwój oraz obecny kształt tego wyjątkowego zjawiska, jakim jest polska oferta pomocy osobom uzależnionym od narkotyków. Tło dla prezentowanego tematu stanowi przedstawienie ewoluujących metod oddziaływań terapeutycznych w krajach Europy Zachodniej i Ameryki, tak w zakresie profilaktyki jak i metod pracy z pacjentami na wszystkich poziomach wyprowadzania z uzależnienia. Tym, co czyni książkę Pawła Karpowicza ważnym wydarzeniem w literaturze fachowej, jest precyzyjne uporządkowanie wiedzy w wymienionych obszarach. Spośród wielu walorów tej pozycji na szczególną uwagę zasługuje całościowe spojrzenie na opisywane zjawiska przy zachowaniu wobec niego szerszej perspektywy analitycznej.

Recenzja Gandalf.com.pl

 

 

 

 

Narkotyki : organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania / pod red. Konrada Raczkowskiego. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009

Autorzy podręcznika przedstawiają zarys organizacji przestępczości związanej z produkcją i dystrybucją narkotyków oraz instytucjonalne i prawne mechanizmy zapobiegania jej. Omawiają międzynarodową przestępczość narkotykową w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego. Ukazują sposób i metody działania międzynarodowej mafii narkotykowej oraz wskazują środki, jakie może i powinna podejmować społeczność międzynarodowa w walce przeciwko kartelom narkotykowym. W kolejnych rozdziałach poruszają też problem dostępności i użycia zabronionych środków chemicznych i farmakologicznych, powszechnie dostępnych na rynku.
Podręcznik adresowany jest do studentów prawa, bezpieczeństwa wewnętrznego i publicznego, słuchaczy wyższych szkół policyjnych, studentów resocjalizacji i pracy socjalnej. Może być także przydatny dla pracowników urzędów publicznych i instytucji wchodzących w skład systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz instytucji i organizacji zajmujących się pracą z narkomanami i lekomanami.

Fragment recenzji

 

 

 

Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii /  Elżbieta Łuczak ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Pułtusk : WSH im. Aleksandra Gieysztora, 2004

Książka przedstawia najnowocześniejsze trendy w rozwoju zjawiska narkomanii. Inspiracją do jej napisania stało się rozszerzające się w naszym kraju zjawisko narkomanii ulegające wielu bardzo niebezpiecznym - często nie dostrzegalnym - przemianom. Ukazane w niej przemiany w obrębie rozwoju zjawiska narkomanii zaprezentowane zostały na podstawie dotychczasowego stanu wiedzy w tym zakresie, jak również wyników badań własnych. Praca adresowana jest do szerokiego grona odbiorców. Przede wszystkim do rodziców, nauczycieli i wychowawców, ale również do młodzieży zarówno uczącej się jak i pracującej. Ze względu na charakter przyszłej pracy zawodowej książkę tę w szczególny sposób należy polecić studentom pedagogiki, zwłaszcza resocjalizacyjnej, opiekuńczo - wychowawczej i socjalnej.

Fragment recenzji

 

 

 

 

 

Jak wychować dziecko, które mówi: Nie!!! alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / David J. Wilmes ; przekł. Liliana Okupniak. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

Autor w swej książce przekonuje, że rodzice mogą - i muszą - chronić swoje dzieci przed uzależnieniami. Podaje wskazówki, jak postępować, aby wychować szczęśliwe, pewne siebie dziecko, które będzie potrafiło powiedzieć alkoholowi i narkotykom: NIE! Jest to podręcznik, który uczy zapobiegania, nie walki z uzależnieniem. Autor mówi o konieczności wykształcenia w dzieciach takich podstawowych umiejętności, jak niezależność, zdolność do komunikacji z innymi i wyrażania siebie bez obawy przed krytyką czy ośmieszeniem. Umiejętności te wzmocnią dziecko, pozwolą na budowanie szczerych, wartościowych związków, dadzą siłę, by oprzeć się presji rówieśników. Każdy rodzic, który przeczyta tę książkę z uwagą i zastosuje się do zaleceń w niej zawartych, zyska wiedzę, dzięki której ochroni dziecko przed dramatem uzależnienia.

Fragment opisu

 

 

 

 

Przezwyciężyć uzależnienie : poradnik dla rodziców / Tom McGill; tł. Michał Kubiak. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo,  cop. 2007

Narkotyki są częścią współczesnego społeczeństwa. Wielu młodych ludzi pali marihuanę, zażywa amfetaminę, ecstasy, LSD czy nawet heroinę. Uzależnienie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, bardzo utrudnia wyrwanie się z niszczącego nałogu. Rodziny, które uważają, że są bezpieczne od tego zagrożenia, czynią tak na własną odpowiedzialność. Dla wielu spośród rodziców i bliskich, którzy widzą, jak ich krewni popadają w nałóg, jest to czas zmartwień i niepokoju, często jeszcze zwiększony przez brak wiedzy i własnego doświadczenia. Narkotyki nie były częścią życia rodziców, kiedy ci dorastali, i w konsekwencji mają oni nikłe pojęcie o ich zastosowaniu i skutkach. Jednym z pierwszych kroków na drodze do stawienia czoła nałogowi jest zdobycie wiarygodnych informacji. Przezwyciężyć uzależnienie to napisane przystępnym językiem kompendium podstawowej wiedzy na temat narkotyków, dzięki czemu rodzice będą mogli zareagować we właściwym momencie i w najskuteczniejszy sposób. Omawia między innymi: przyczyny zażywania narkotyków, mechanizm uzależnienia fizjologicznego i emocjonalnego, jakie narkotyki są najczęściej spotykane w Polsce, wady i zalety różnych dostępnych terapii, lista polskich instytucji zajmujących się narkomanią.

Fragment opisu

 

 

Patologie społeczne : alkoholizm, narkomania, nikotynizm : opracowanie dla studentów uniwersytetu i lekarzy / Anna Słowik-Gabryelska. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007

Autorka omawia każdą z wymienionych patologii, uwzględniając czynniki usposabiające, objawy, następstwa, zagrożenia zdrowotne i najszerzej pojęte skutki społeczne i ekonomiczne, profilaktykę i leczenie.

Fragment opisu

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętnik narkomanki / Barbara Rosiek. Wydanie 16. Warszawa : Mawit Druk, 2009

To prawdziwe notatki dziewczyny, później kobiety, w których zamkniętych zostało piętnaście lat życia na krawędzi, we wciąż na nowo podejmowanej walce z nałogiem. Jej przejmujące, niejednokrotnie bardzo drastyczne świadectwo rodzi prawdę o piekle, jakim jest uzależnienie. Daty dzienne wyznaczają tu czas szkoły, pracy  i wakacji, ale przede wszystkim czas życia i śmierci.

 

Fragment opisu

 

 

 

 

 

My, dzieci z dworca ZOO / Christiane F. ; z zapisu magnetofonowego podali do dr. Kai Hermann i Horst Rieck ; przeł. [z niem.] Ryszard Turczyn. Warszawa : "Iskry", cop. 1987

Światowy i krajowy bestseller. Przejmujący prawdziwością opisów pamiętnik narkomanki. Christiane F. opowiada swoją historię oraz dzieje rówieśników, przyjaciół, często bardzo młodych narkomanów, z których wielu tragicznie kończy życie, nie mogąc zerwać z nałogiem.

Dziewczyna chciała, aby z zapisu magnetofonowego jej rozmów z dziennikarzami powstała ta książka, gdyż jak niemal wszyscy narkomani odczuwała przemożną chęć przełamania wstydliwej zmowy milczenia wokół plagi tego nałogu wśród dorastającej młodzieży. Załączone wypowiedzi matki Christiane oraz innych osób, z którymi się kontaktowała, mają służyć rozszerzeniu perspektywy i pomóc głębiej zrozumieć istotę problemu narkomanii.

 

Fragment opisu

 

 

Hera moja miłość / Anna Onichimowska. Warszawa : Agencja Edytorska Ezop, 2016

Bohaterowie książki – Grażyna i Kamil Niwiccy oraz ich dwaj synowie siedemnastoletni Jacek i siedmioletni Michał – tworzą zamożną, z pozoru szczęśliwą rodzinę. Jednak nic tu nie jest takie, jak się wydaje. Dla Grażyny liczy się przede wszystkim kariera, Kamil często nieobecny w domu ma problemy z alkoholem, a Jacek, który nigdy nie sprawiał kłopotów, też ma swój skrzętnie skrywany sekret. Lubi z dziewczyną zapalić trawkę. Nie dostrzega, kiedy nałóg wymyka mu się spod kontroli. Skupieni na własnych sprawach rodzice nie zauważają, że z ich synem dzieje się coś złego. Tajemnicę Jacka odkrywa za to mały Michał, który bacznie obserwuje starszego brata i chce być taki jak on. Wstrząsająca, oparta na faktach historia, o której autorka napisała: „Nie uwolnię się od niej, póki jej sobie nie wyobrażę w najdrobniejszych szczegółach. Póki jej Wam nie opowiem”.

Fragment opisu

 

 

 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

Opisy prezentowanych publikacji opracowano na podstawie zasobów Internetu.

Opracowała Bogumiła Tańska

 

 

Copyright