PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE

 

Mobilność edukacyjno-zawodowa uczniów szkół zawodowych / Wioleta Duda. Warszawa :  Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018

Prezentowana publikacja ma na celu zwrócenie uwagi zarówno osób odpowiedzialnych za przygotowanie młodych osób do planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej (doradców zawodowych, pedagogów), jak również pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli, pracowników bibliotek, na zagadnienie mobilności edukacyjno-zawodowej jako istotnego determinantu powodzenia na rynku pracy.

Z wprowadzenia

 

 

 

 

 

Jak pomóc uczniom w wyborze zawodu? / Bolesław Bielak. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009

Autor poradnika proponuje cykl zajęć, które należy przeprowadzić z uczniami w momentach podejmowania decyzji o wyborze zawodu. Liczne testy, arkusze diagnozujące i praktyczne ćwiczenia pogłębiają i rozwijają wiedzę uczniów o ich predyspozycjach, mocnych stronach i zainteresowaniach. Pomagają świadomie zaplanować efektywną drogę kształcenia, a później – ścieżkę rozwoju zawodowego.

Z okładki książki

 

 

 

 

 

 

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego : przewodnik dla nauczyciela i doradcy / Małgorzata Rosalska ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012

Celem tej książki nie jest zaproponowanie konkretnych ćwiczeń, zadań i narzędzi. Podstawowym celem, jaki chcę osiągnąć, jest uruchomienie refleksji, a może także dyskusji, na temat jak doradcy zawodowi mogą profesjonalnie i odpowiedzialnie budować, rozwijać i wzmacniać własne kompetencje zawodowe w obszarze diagnostyki.

Fragment wprowadzenia

 

 

 

 

 

Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej / red. nauk. Barbara Baraniak. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007

Celem niniejszej pracy jest ukazanie nowych problemów, istotnych teorii pedagogiki pracy. Mogą one pomóc pedagogom i psychologom szkolnym, nauczycielom szkół zawodowych oraz personelowi poradni wychowawczo-zawodowych w upowszechnianiu idei poradnictwa zawodowego oraz organizowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej, optymalizującej przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który stwarza lepsze szanse na rynku pracy.

Fragment wstępu autorstwa Barbary Baraniak

 

 

 

 

 

Coaching kariery :  doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy / Małgorzata Sidor-Rządkowska. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją łączącą tematykę coachingu z nowoczesnym doradztwem zawodowym. Przedstawione w niej zostały zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty coachingu kariery. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom takim jak:

 • specyfika działań składających się na coaching kariery,
 • podobieństwa i różnice między coachingiem kariery a poradnictwem (doradztwem) zawodowym,
 • współczesne podejście do zagadnień kariery zawodowej i obecne modele kariery,
 • pojęcie "zatrudnialności" oraz budowanie marki osobistej (personal branding),
 • coachingowe podejście do zagadnień zarządzania talentami,
 • charakterystyka narzędzi coachingu kariery,
 • elementy coachingu kariery w pracy HR-owców i menedżerów liniowych,
 • praca z różnymi pokoleniami oraz z wybranymi grupami klientów, w tym m.in. z osobami niepełnosprawnymi.

Publikację uzupełniają liczne i zróżnicowane studia przypadków oraz wybrane narzędzia przydatne w coachingu kariery.

Z okładki książki

Doradztwo personalne i zawodowe / Izabela Stańczyk. Warszawa : Difin, 2013

(…) Publikacja skierowana do specjalistów HR, ponieważ przedstawia narzędzia do doskonalenia własnej pracy w zakresie zadań związanych z zarządzaniem personelem, a z drugiej strony ukazuje sytuację studentów/absolwentów (czyli przyszłych kandydatów do pracy) wraz z wymogami stawianymi przez nich wobec przyszłego miejsca pracy. Ukazuje oczekiwania osób wkraczających na rynek pracy, co stanowi chyba najcenniejszą informację dla specjalistów ds. rozwoju kompetencji, jak prowadzić procesy personalne dla osób z pokolenia Y. Z tych powodów książka ta może być w sferze zainteresowania wszystkich studentów, pokazując im możliwości, metody badania kompetencji oraz wskazuje konkretne miejsca, gdzie można uzyskać taką informację. (…)

Fragment wstępu

 

 

 

 

 

Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym /  Daniel Kukla, Wioleta Duda (red.). Warszawa : Difin, 2016

W niniejszej publikacji przedstawiono tematykę poradnictwa zawodowego i rozwoju zawodowego, zarówno od strony teorii, jak i praktyki. Zakres przedstawionych refleksji dotyczy aspektów wzajemnych relacji pomiędzy poradnictwem zawodowym a edukacją, rynkiem pracy i projektowaniem ścieżki kariery.

Szerokie ujęcie tematyki pozwala na ukazanie znaczenia wsparcia i pomocy doradczej dla różnych grup odbiorców, zarówno borykających się z utratą pracy oraz próbujących znaleźć pierwsze zatrudnienie. Każda grupa społeczna, wiekowa, wymaga innej formy pomocy ze strony instytucji oświatowych i służb zatrudnienia, niemniej jednak wsparcie doradcy, brokera edukacyjnego, coacha kariery jest dziś niezbędnym elementem zaplanowania ścieżki edukacyjno-zawodowej jednostki.

Z okładki książki

 

 

 

 

 

Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych / Ewa Sarzyńska. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009

Książka skierowana jest do praktyków i teoretyków zajmujących się profesjonalnie doradztwem zawodowym. Skorzystać z niej mogą osoby, które w przyszłości pragną podjąć trud wykonywania profesji doradcy zawodowego, studenci pedagogiki, pracy socjalnej, socjologii, psychologii itd.

Doradztwo zawodowe, będące formą pomocy w rozwoju zawodowym człowieka, zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. W sytuacji ustawicznych zmian dokonujących się na rynku pracy, zagrożenia bezrobociem, trudnościami w planowaniu kariery zawodowej doradca może niewątpliwie pomóc w podejmowaniu bardziej trafnych decyzji zawodowych.

Na tle spektrum uwarunkowań funkcjonowania doradców zawodowych przedstawiono ich kompetencje, środowisko pracy oraz podstawowe formy działalności. Ukazano również właściwości samooceny doradców, a także postawy, jakie przejawiają wobec klientów. Wskazano czynniki, które sprzyjają efektywnej pracy, jak również te, które przyczyniają się do występowania trudności w relacjach z osobami bezrobotnymi.

Należy mieć nadzieję, że opracowanie to pozwoli uzyskać lepszy wgląd w problematykę działań pomocowych skierowanych do osób bezrobotnych i w konsekwencji przyczyni się do upowszechnienia działalności doradców zawodowych w społeczeństwie.

Z okładki książki

 

Instytucjonalne doradztwo zawodowe : diagnoza i model optymalizacyjny / Aneta Strużyna. Poznań : Oficyna Wydawnicza Garmond, 2005

Książka „Instytucjonalne doradztwo zawodowe” jest skierowana do wszystkich praktyków i teoretyków zainteresowanych funkcjonowaniem instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym i personalnym, do decydentów w sferze edukacji, przedsiębiorczości i rynku pracy oraz do osób zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym.

Z okładki książki

 

 

 

 

 

 

Poradoznawstwo - kontynuacja dyskursu : podręcznik akademicki / red. nauk. Alicja Kargulowa. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

Książka:

 • uzupełnia zagadnienia dotyczące przygotowania profesjonalnych doradców,
 • wyjaśnia procesy wspomagania oraz sposoby radzenia sobie z problemami,
 • przedstawia wkład myśli filozoficznej i psychologicznej do poradoznawstwa,
 • omawia zastosowania teorii w praktyce poradniczej, m.in. w poradnictwie seksualnym, w świecie mediów, w zakładzie pracy,
 • prezentuje krytyczne spojrzenie na poradnictwo.

Z okładki książki

 

 

 

Zawodoznawstwo : wiedza o współczesnej pracy / Zdzisław Wołk. Warszawa : Difin, 2013.

Książka jest adresowana przede wszystkim do osób zajmujących się zawodowo problemami pracy z ludźmi. Jej głównymi adresatami są doradcy personalni i zawodowi, pośrednicy pracy, pracownicy służb zatrudnienia i pracownicy zajmujący się polityką kadrową w zakładach pracy, pedagodzy pracy, psychologowie pracy, socjolodzy pracy oraz studenci pedagogiki pracy i pokrewnych specjalności. Publikacja może inspirować osoby zajmujące funkcje kierownicze, do refleksji na temat stosowanego przez siebie sposobu kierowania firmą.

Z okładki książki

 

 

 

 

 

Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa / Zdzisław Wołk. Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2009

Książka zapoznaje czytelnika z podstawową wiedzą i praktyką z zakresu różnych dyscyplin związanych z pracą zawodową i jej środowiskiem. Adresatami książki są przede wszystkim osoby, które stoją u progu kariery zawodowej lub przed jej wyborem, a także nauczyciele, rodzice, głównie zaś doradcy zawodowi, pracownicy służb zatrudnienia, studenci kierunków społecznych, zwłaszcza pedagogiki pracy i poradnictwa zawodowego.

Z okładki książki

 

 

 

 

Szkoła a rynek pracy : podręcznik akademicki / red. nauk. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

Aktualny przegląd współczesnych rynków pracy!

Analiza porównawcza z innymi krajami Unii Europejskiej!

Podręcznik prezentuje aktualnie ważne problemy jak:

 • uznawalność dyplomów i świadectw w krajach Unii Europejskiej,
 • standardy kwalifikacji zawodowych: rynkowe i szkolne,
 • problemy etyczne związane ze środowiskiem pracy.

Podejmuje również szerokie spektrum zagadnień dotyczących:

 • zawodoznawstwa, klasyfikacji i kompetencji zawodowych,
 • nowych zawodów i form zatrudnienia,
 • szkolnych i pozaszkolnych systemów kształcenia zawodowego.

Podręcznik przeznaczony jest dla:

 • studentów pedagogiki, szczególnie specjalizujących się w andragogice i pedagogice pracy,
 • pedagogów szkolnych i doradców zawodowych,
 • pracowników biur pracy.

Książka może być wykorzystywana w ramach takich przedmiotów jak: pedagogika pracy, pedagogika społeczna, andragogika, doradztwo zawodowe i poradnictwo.

Z okładki książki

Oprac. A. Wesołowska

Copyright