Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej

 

Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2009.

 

            Książka zwiera artykuły dotyczące zagadnień edukacji dziecka i stwarzania mu szansy realizacji na miarę swoich możliwości. Poszczególne teksty odnoszą się do różnych sfer rozwoju ucznia, których właściwy dobór i refleksja umożliwią stworzenie szkoły na miarę możliwości dziecka. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza to studia i badania. Druga natomiast to doświadczenia i propozycje. Książka przeznaczona dla studentów pedagogiki, czynnych zawodowo nauczycieli, nauczycieli doradców i konsultantów metodycznych, pracowników ośrodków metodycznych, a także rodziców.

 

 

Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej / Agnieszka Nowicka. - Kraków : "Impuls" : ["Poligrafia Salezjańska"], 2001.

 

           Autorka opisała zagadnienie psychospołecznej integracji dzieci przewlekle chorych w szkołach podstawowych. Kompleksowa diagnoza tego zagadnienia umożliwia ustalenie zakresu zmian koniecznych do poprawy edukacyjnej sytuacji tych dzieci oraz ich funkcjonowania w roli ucznia. Książka składa się z sześciu rozdziałów poprzedzonych wstępem. Są to: Istota, uwarunkowania i formy integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych, Przemiany w ujmowaniu psychologicznej koncepcji przewlekłej choroby dzieci, Swoiste problemy biopsychowychowawcze dzieci dotkniętych wybranymi rodzajami chorób, Założenia metodologiczne badań, Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci przewlekle chorych w szkole w świetle wyników badań oraz Stan czynności wychowawczo-dydaktycznych nauczycieli a psychospołeczna integracja badanych dzieci. Publikacja zawiera podsumowanie i wnioski wychowawczo-dydaktyczne kierowane zwłaszcza do nauczycieli, wskazujące sposoby wspomagania procesu psychospołecznej integracji dzieci przewlekle chorych w środowisku szkolnym.

 

Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej masowej lub szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : dla klas I-III / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.

 

            Publikacja przeznaczona dla: nauczycieli klas integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół masowych prowadzących zajęcia rewalidacyjne, specjalistów tj. psychologów, pedagogów, terapeutów i logopedów pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim w klasach I-III, a także dla osób z ich najbliższego otoczenia czyli rodziców i rodzeństwa. Z książki mogą także korzystać nauczyciele uczący dzieci z obniżoną normą intelektualną oraz trudnościami w nauce. Książka może stanowić pomoc i inspirację przy konstruowaniu własnych indywidualnych programów edukacji.

 

Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze dla nauczycieli klas IV-VI i gimnazjum / Urszula Grygier. - Kraków : "Impuls", 2004.

 

Publikacja to zbiór praktycznych wskazówek, które nauczyciele klas IV-VI oraz gimnazjum mogą wykorzystywać w całości bądź dokonując zmian zależnych od wymagań konkretnej klasy czy też specyfiki danej placówki oświatowej. Składa się z trzech rozdziałów: współpraca nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych, wybrane metody i formy pracy w klasach integracyjnych na drugim etapie szkoły podstawowej i gimnazjum, współpraca z rodzicami dzieci z klas integracyjnych na drugim etapie edukacyjnym i w gimnazjum. Autorka, która ma wieloletnią praktykę w pracy jako pedagog specjalny, poświęciła szczególną uwagę kwestii współpracy nauczycieli pracujących razem w klasie integracyjnej. Propozycje U. Grygier to sprawdzone rozwiązania w zakresie budowania na zajęciach właściwego systemu podziału ról i aktywności pomiędzy nauczycielem przedmiotu a nauczycielem wspomagającym. Do książki dołączona jest płyta CD z wybranymi dokumentami regulującymi i wspierającymi organizację klas integracyjnych, podstawą programową kształcenia ogólnego i podstawą programową dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. Janiny Wyczesany, Adama Mikruta. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002.

 

Książka zawiera materiały stanowiące olbrzymią pomoc w realizacji przedmiotu metodyka na studiach nauczycielskich. Składa się z pięciu rozdziałów poprzedzonych wstępem. Są to: Geneza kształcenia zintegrowanego i jej znaczenie dla kształtowania kompetencji uczniów klas początkowych, Biopsychospołeczna koncepcja niepełnosprawności i jej znaczenie dla funkcjonowania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Model pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w nowoczesnej koncepcji kształcenia, Pedagogiczna interpretacja wybranych koncepcji programowych, Ocena opisowa w edukacji uczniów klas początkowych. Zamieszczone w publikacji teksty stanowią efekt pracy zespołu. Są to prace najnowsze, pisane z myślą o nauczycielach i studentach. Dobrano je w sposób pozwalający przedstawić najważniejsze koncepcje i założenia teoretyczne współczesnej dydaktyki specjalnej.

 

Uczniowie niewidomi i słabowidzący w szkołach ogólnodostępnych / Zofia Palak. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.

 

Publikacja adresowana zwłaszcza do pedagogów specjalnych, w tym przede wszystkim tyflopedagogów i studentów tego kierunku. Może się ona okazać przydatna także dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, zwłaszcza niewidomych i słabowidzących. Książka składa się z dziewięciu rozdziałów, z których trzy pierwsze mają charakter teoretyczny, natomiast pozostałe są opracowaniem przeprowadzonych badań empirycznych. Są to: integracyjne kształcenie osób niepełnosprawnych, kształcenie specjalne dzieci niewidomych i słabowidzących, funkcjonowanie dzieci niewidomych i słabowidzących w szkole ogólnodostępnej – przegląd badań, metodologia badań własnych, przystosowanie społeczne uczniów niewidomych i słabowidzących kształcących się w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych, percepcja siebie i własnej sytuacji uczniów z inwalidztwem wzroku ze szkół ogólnodostępnych i specjalnych, pozycja socjometryczna w klasie szkolnej uczniów z dysfunkcją wzroku kształcących się w integracji, osiągnięcia szkolne badanych, pedagogiczne aspekty funkcjonowania uczniów niewidomych i słabowidzących w szkole ogólnodostępnej i specjalnej – w świetle wypowiedzi ankietowanych nauczycieli. Publikacja to efekt wieloletnich studiów i badań empirycznych nad zagadnieniem uwarunkowań edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku.

Opisy prezentowanych publikacji opracowano na podstawie zasobów Internetu.

(a.w.)

Copyright