Gotowość dzieci do podjęcia nauki w szkole

 

Między przedszkolem a szkołą : rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole / Danuta Waloszek. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014.

            Publikacja opisuje zagadnienia związane z przejściem dziecka z etapu edukacji przedszkolnej na grunt edukacji wczesnoszkolnej. Książka składa się z siedmiu rozdziałów. Są to: spojrzenie wstecz, czyli sugestie z przeszłości, konteksty zadań edukacyjnych, czyli krótko o pedagogach, istota edukacji w dzieciństwie, wybrane rozwiązania edukacji przedszkolno-szkolnej, umiejętności tzw. szkolne, podstawowe a gotowość dzieci do ich uczenia się, przygotowanie dzieci do wejścia w przestrzeń i czas szkoły oraz obraz dziecka „gotowego” do wejścia w przestrzeń i czas szkoły. Autorka podkreśla, że chęć dziecka pójścia do szkoły stanowi podstawowy motywator chęci uczenia się. W swojej książce proponuje takie rozwiązania, które będą sprzyjały rozwijaniu tej motywacji, a nie jej niszczeniu. Autorka udowadnia, że prowadzone z dziećmi rozmowy stanowią dowód na to, jak oczekiwanym przez dzieci jest moment pójścia do szkoły i związanej z tym społecznej nobilitacji. Przygodę z edukacją ma zaś uatrakcyjnić bogactwo zastosowanych metod i środków dydaktycznych.

 

Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2014.

            Treści zawarte w tej książce dają odpowiedzi na liczne pytania jak np. dlaczego w ramach diagnozy gotowości dzieci do podjęcia nauki szkolnej należy fachowo prowadzić obserwację i dokonywać analizy kompetencji dzieci? Książka zawiera najistotniejsze i aktualne ustalenia odnośnie gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. Omówiono w niej etapy prowadzenia diagnozy oraz sposoby ustalania, którym dzieciom i w jakim zakresie potrzebne są zajęcia o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym w celu osiągnięcia wystarczającej gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Publikacja zawiera m.in.: nauczycielską diagnozę dziecięcych czynności samoobsługowych, sprawności ruchowych, funkcjonowania dzieci w trakcie zabawy, podejmowania i realizowania przez nie zadań, sposoby notowania wyników obserwacji w zbiorczych arkuszach diagnostycznych, a także interpretacje i formułowanie działań w zakresie skuteczniejszego realizowania zadań przez dzieci. Zawarto w niej także arkusze diagnostyczne i rysunki.

 

Przed progiem : jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie i jak je rozwijać? / Małgorzata Skura, Michał Lisicki, Dorota Sumińska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.

            Publikacja omawia liczne zagadnienia m. in.: sposoby pracy z dzieckiem jeszcze przed rozpoczęciem nauki, obowiązek szkolny, gotowość szkolną i diagnozę przedszkolną, kwestie podstawy programowej, programów nauczania i podręczników, sposoby nauki w klasie pierwszej. Autorzy próbują w niej też odpowiedzieć na pytanie: po co dziecko idzie do szkoły? Opisują też umiejętności, jakie powinno posiadać dziecko, by móc z powodzeniem rozpocząć naukę w klasie pierwszej. Pozycja ta zawiera też słowniczek najważniejszych pojęć oraz liczne propozycje zabaw i ćwiczeń, na to jak wykorzystywać codzienne okazje do tego, by rozwijać umiejętności potrzebne w szkole.

 

 

Dziecko sześcioletnie w szkole : dobry start / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Lidia Czarnecka. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2014.

            Publikacja omawia kwestie dotyczące edukacji dziecka sześcioletniego. Autorki opisały m.in. sposoby wspierania dobrego startu dziecka sześcioletniego w szkole, charakterystykę rozwoju sześciolatków, zadania szkoły, wychowawcy i nauczycieli związanych z edukacją sześciolatków. Zaprezentowały też sposoby wspierania nauczyciela przy planowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz propozycje zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej adekwatnych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci sześcioletnich.

 

Na progu : ile w dziecku ucznia, a w nauczycielu mistrza? : o co chodzi w pierwszej klasie? / Małgorzata Skura, Michał Lisicki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.

            Publikacja stanowi opis zadań szkoły będącej instytucją, która powinna podlegać permanentnym zmianom po to, by stać się gotową na przyjęcie młodszych dzieci. Autorzy starają się odpowiedzieć na liczne pytania m.in.: kto przychodzi do szkoły – dziecko czy uczeń?, po co dzieci przychodzą do szkoły?, do kogo dzieci przychodzą? Omawiają też kwestię poczucia własnej wartości, sposoby nabywania wiedzy przez ucznia według różnych autorów. Prezentują cechy dziecka istotne dla procesu uczenia oraz sposoby programowania tego procesu na pierwszym etapie edukacji. Odpowiadają na pytania: procedura czy intuicja? oraz czego nie ma w podstawie programowej a jest w życiu? Publikacja zwiera także liczne propozycje zajęć i zabaw z dziećmi. Porusza też kwestię edukacji matematycznej w pierwszym etapie edukacji.

 

Sześciolatki w szkole : poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci sześcioletnich / Dorota Smoleń, Karolina Piękoś. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013.

            Publikacja przeznaczona dla rodziców i nauczycieli. Omawia kwestię problemów przeciętnego pierwszaka-sześciolatka, a także ich przyczyn, m.in.: braku chęci pierwszaka do odrabiania lekcji, problemów z koncentracją, skrajnego wyczerpania po powrocie ze szkoły, czy też faktu, że mimo iż sześciolatek podjął już naukę w klasie pierwszej, to ciągle chce się bawić. Książka zawiera krótkie i rzeczowe komentarze psychologa, które pomogą nie tylko zrozumieć dziecko, ale też pokażą jak pomóc mu w pierwszym etapie nauki szkolnej.

 

Opisy prezentowanych publikacji opracowano na podstawie zasobów internetu.

(a.w.)

Copyright