SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

„Książka Agnieszki Olechowskiej to interdyscyplinarne kompendium wiedzy o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przydatne nauczycielom i innym profesjonalistom, rodzicom oraz studentom przygotowującym się do pracy w przedszkolu i w szkole. Autorka omówiła w niej teorię oraz praktykę kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odwołując się do polskich realiów, procedur oraz obowiązujących regulacji prawnych. Nakreśliła nowe kierunki rozwoju systemu edukacji – uniwersalne projektowanie w edukacji oraz zarządzanie różnorodnością w szkole. Szczegółowo przedstawiła przyczyny, objawy oraz możliwości dostosowania wymagań edukacyjnych i pomocy dydaktycznych dla dzieci doświadczających: niepełnosprawności intelektualnej oraz ruchowej, uszkodzeń słuchu i wzroku, niedostosowania społecznego, specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji językowej, chorób przewlekłych (epilepsji, cukrzycy, astmy, mukowiscydozy i innych), sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych, trudności adaptacyjnych, autyzmu”.

Z okładki książki

 

 

Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli / Jenny Thompson ; przekł. Jolanta Bartosik. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

„Czy masz kłopoty z identyfikacją i wsparciem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Twojej klasie? Jeśli potrzebujesz wsparcia w rozpoznawaniu, rozumieniu i wspieraniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – ta książka jest dla Ciebie. Znajdziesz w niej opisy przypadków uczniów z: zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi (ADHD), zaburzeniami w rozwoju społeczno-emocjonalnym i zaburzeniami zachowania, dysleksją, dyspraksją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością słuchową, niepełnosprawnością wzrokową. Znajdziesz tu również  omówienie 7 typów SPE wraz z: praktycznymi wskazówkami, jak pracować z uczniem, radami doświadczonych praktyków, pytaniami sprawdzającymi, zagadnieniami do przemyślenia”.

Z okładki książki

 

 

 

 

 

Uczę się czytać, pisać i liczyć : przewodnik dla nauczyciela / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018.

„Prezentowany przewodnik dla nauczyciela odnosi się do treści nauczania zawartych w publikacjach Alicji Tanajewskiej i Renaty Naprawy "Uczę się czytać, pisać i liczyć. Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, cz. 1-4”. Jest skierowany do nauczycieli uczących: uczniów ze specjalnymi potrzebami uczniów edukacji wczesnoszkolnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym; uczniów z trudnościami w uczeniu się wynikającymi z deficytów rozwojowych; sześciolatków w normie intelektualnej, których rozwój przebiega typowo; nauczycieli szkół masowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych rodziców uczniów. Przewodnik umożliwi nauczycielom zapis tematów zajęć w dziennikach lekcyjnych oraz monitorowanie realizacji podstawy programowej”.

Z okładki książki

 

 

 

 

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta, Iwona Jagoszewska, Joanna Gładyszewska-Cylulko, Bernadeta Szczupał, Agnieszka Drzazga, Beata Cytowska. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

„(…) Zawarte w monografii artykuły w sposób przekonujący ukazują poznawcze oraz praktyczne wartości koncepcji edukacji włączającej. […] Należy wyrazić przekonanie, że treści prezentowane w niniejszej publikacji będą inspirowały pedagogów do podejmowania twórczych, racjonalnych, przemyślanych działań na rzecz doskonalenia procesu kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opracowanie zasługuje na szczególne wyróżnienie ze względu na:

– spójną i inspirującą poznawczo prezentację teoretyczno-praktyczną modelu kształcenia (wraz z jego uwarunkowaniami) osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji integracyjnej i włączającej;

– udaną, przekonywującą formę wyjaśniania wartości kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych z zachowaniem ich podmiotowości i autonomii;

– przejrzystość i klarowność prezentowanych rozwiązań organizacyjno-metodycznych uwzględnianych w toku kształcenia osób z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych”.

 

Fragment recenzji dr. hab. Andrzeja Giryńskiego, prof. APS zamieszczonej na okładce książki

 

Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej : strategie nauczania poparte badaniami / David Mitchell ; przekład Juliusz Okuniewski. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016.

„Nauczyciele na całym świecie poszukują skutecznych metod nauczania, również w klasach integracyjnych. Ta unikalna pozycja jest nieocenionym źródłem informacji dla pedagogów, którzy mogą nie mieć czasu lub chęci na zajmowanie się badaniami teoretycznymi, ale którzy chcieliby mieć pewność, że stosowane przez nich strategie nauczania są najskuteczniejszymi i najnowocześniejszymi dostępnymi metodami. Każda z dwudziestu siedmiu strategii opisanych w tej książce oparta jest na solidnych podstawach badawczych i sprawdzonych teoriach, posiada jasne wskazówki dotyczące implementacji i uzupełniona jest w stosownych przypadkach o ostrzeżenia. Ujęte zostały jedynie te studia, które mają w sobie autentyczny potencjał poprawy strategii stosowanych przez nauczycieli i które faktycznie mogą ułatwić naukę oraz uzyskiwanie dobrych efektów społecznych dla wszystkich uczniów w szkole. Niniejsza publikacja jest podstawową lekturą dla każdego, kto interesuje się - zawodowo lub teoretycznie - udokumentowanymi strategiami nauczania dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - niezależnie, czy jest to student pedagogiki, czy wykwalifikowany nauczyciel, szkoleniowiec, psycholog edukacyjny, koordynator do spraw edukacji specjalnej, konsultant czy badacz”.

Z okładki książki

 

 

ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : nowe doświadczenia : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska. - Wyd. 3 zm. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016.

„Książka „ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej. Nowe doświadczenia”, którą oddaję w Państwa ręce, jest kontynuacją i aktualizacją książki wydanej w 2008 roku –„ABC pedagoga specjalnego”, której współautorką jest Alicja Krztoń. Zmieniły się rozporządzenia, podstawa programowa, nieco inne jest obecnie nazewnictwo. Również moje doświadczenia stały się bogatsze, a warsztat pracy pełniejszy. Tak więc wydanie to uzupełniłam o nowe doświadczenia, biorąc pod uwagę cenne uwagi, codzienne rozmowy i spojrzenie na ideę kształcenia integracyjnego osób bardzo zaangażowanych w swoją pracę. Niezmienne pozostały: bardzo dobra współpraca z rodzicami, chęć poszukiwania nowych rozwiązań, satysfakcja z wykonywanej pracy oraz sukcesy – małe i duże – moich podopiecznych.

Fragment Wstępu

 

 

 

 

 

Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. Warszawa: Difin, 2014.

„Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczyciela zawiera cenne wskazówki merytoryczno-metodyczne dla nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Prezentuje zwięzły opis objawów wynikających z zaburzeń układu: krążenia, oddechowego, pokarmowego, nerwowego. W Publikacji zawarte są opisy deficytów rozwojowych z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki małej i dużej. Znajdują się w niej propozycje metod pracy nauczycieli z uczniami z dysleksją rozwojową, trudnościami w czytaniu i pisaniu, dyskalkulią, zaburzeniami mowy, a także z dziećmi słabowidzącymi i słabosłyszącymi. W szerokim zakresie zostały omówione zagadnienia dotyczące podziału zdolności oraz cech charakteryzujących uczniów uzdolnionych. Opracowano przykładowe programy edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej oraz programy wychowania fizycznego dla zdolnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej. W treści książki znajduje się także charakterystyka dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym z uwzględnieniem Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych”.

Z okładki książki

 

 

 

Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się / Marzena Kowaluk. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.

„Książka składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy charakterystyki zjawiska trudności w uczeniu się w aspekcie psychopedagogicznym, zawiera wyjaśnienia terminologii, opis etiologii i fenomenologii oraz problematykę diagnozy tego zjawiska. W rozdziale drugim omówiono pojęcia przystosowania i funkcjonowania psychospołecznego, a także zaburzenia rozwojowe będące przyczyną niepowodzeń szkolnych oraz wybrane sfery funkcjonowania psychospołecznego dzieci z trudnościami w uczeniu się. Rozdział trzeci poświęcony jest organizacji, zasadom, technikom i metodom terapii pedagogicznej. W rozdziale czwartym przedstawiono zagadnienia metodologiczne, jak i opis zastosowanego w eksperymencie programu terapii pedagogicznej. Kolejne dwa rozdziały zawierają analizę i interpretację uzyskanych wyników w zakresie umiejętności szkolnych (czytania, pisania i umiejętności matematycznych) oraz poziomu funkcjonowania intelektualnego , nasilenia zaburzeń w zachowaniu i przystosowania szkolnego dzieci z trudnościami w uczeniu się. W końcowej części zawarto rozważania na temat znaczenia terapii pedagogicznej w funkcjonowaniu psychospołecznym dzieci z trudnościami w uczeniu się w świetle przeprowadzonych badań”.

Fragment Wprowadzenia

 

 

Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / pod red. nauk. Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej. – Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008.

„KsiążkaTerapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej” jest adresowana do osób profesjonalnie zajmujących się pomocą psychologiczną i pedagogiczną udzielaną dzieciom i młodzieży, a także do tych, którzy stawiają pierwsze kroki w tej dziedzinie. (…) Niniejsza książka może się okazać przydatna także współterapeutom, czyli rodzicom, opiekunom, nauczycielom, pracownikom socjalnym. (…) Zawsze należy widzieć człowieka jako jedność, pełnię, na którą składają się zarówno mocne, jak i słabe strony. Takie nastawienie pozwala na pracę z „człowiekiem integralnym”, a proces terapii może dzięki temu uwzględniać wielorakie aspekty ludzkiej jednostki (jej fizyczność, umysłowość, emocjonalność, umiejętności społeczne), i dzięki temu  być bardziej efektywny”.

Fragment Wstępu autorstwa Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej

 

 

 

 

Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć / pod red. Violetty Florkiewicz. – Wyd. 5. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007.

„Mamy nadzieję, że [skrypt] ułatwi Państwu nakreślenie właściwego kierunku pracy z uczniami o różnych dysfunkcjach rozwojowych oraz będzie stanowił wsparcie podczas realizacji procesu terapeutycznego. Stoicie bowiem Państwo przed trudnym zadaniem, o czym świadczyć może fakt obszerności problemów, kryjących się pod terminem trudności w uczeniu się. Dotyczyć mogą one kłopotów z przetwarzaniem, przypominaniem, przekazywaniem informacji. Najczęściej spowodowane są nieprawidłowościami w budowie lub funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego, narządów zmysłowych, niewystarczającą stymulacją środowiska rodzinnego lub szkolnego, niskim poziomem motywacji itp. w rozważaniach zawartych w publikacji zajmiemy się tylko przyczynami organicznymi. Rodzaje tych trudności stanowią niejednorodną grupę zaburzeń, a każda z nich stwarza unikalne ograniczenia funkcjonalne. Wśród najczęściej spotykanych występują: opóźnienia i zaburzenia percepcji wzrokowej, opóźnienia i zaburzenia percepcji słuchowej, zaburzenia procesu lateralizacji, deficyt pamięciowy, deficyt uwagi powiązany z nadmierną ruchliwością, opóźnienia i zaburzenia mowy”.

Fragment Wstępu autorstwa Violetty Florkiewicz

 

 

 

Zabawy ruchowe : dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych / Vlasta Karaskova ; przekł. Andrzej Urban. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.

„Niniejsza książka jest zbiorem zabaw i ćwiczeń, dzięki którym naturalna aktywność ruchowa dziecka może być ukierunkowana tak, by najefektywniej służyła rozwojowi zarówno zdrowych dzieci, jak i niepełnosprawnych. Autorka proponuje gotowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku, które można łatwo zdobyć lub samemu wykonać. Wspólne przygotowywanie się do zabaw, a następnie ich radosne przeżywanie wzmacniają więzi pomiędzy uczestnikami, a nauczycielom dają okazję do włączania treści wychowawczych i dydaktycznych, takich jak:

-poznawanie własnego ciała,

-rozwijanie orientacji przestrzennej,

-rozróżnianie i porównywanie,

-rozpoznawanie barw,

-przyswajanie i utrwalanie wiadomości z poszczególnych przedmiotów szkolnych”.

Z okładki książki

 

Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. Janiny Wyczesany, Adama Mikruta. Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002.

„Zamieszczone w tym tomie materiały będą stanowiły olbrzymią pomoc w realizacji przedmiotu metodyka na studiach nauczycielskich. W związku z wdrażaniem reformy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi niniejsza monografia może stanowić dla wielu nauczycieli praktyków źródło inspiracji w doskonaleniu warsztatu pracy”.

Z recenzji Heleny Łaś zamieszczonej na okładce książki

 

 

 

 

 

oprac. A. Wesołowska

 

Copyright