Czasopisma

BADANIA OŚWIATOWE
Kwartalnik wydawany przez Instytut Badań Pedagogicznych. Przeznaczony dla nauczycieli i studentów pedagogiki. Składa się z trzech głównych kolumn: studia i problemy, z badań oraz książki i czasopisma. Prenumerata w latach 1979-1982


BIBLIOTEKA W SZKOLE
Miesięcznik metodyczno – informacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Ukazuje się od 1991r. Na łamach tego czasopisma publikowane są scenariusze zajęć (głównie z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego), materiały repertuarowe , zestawienia bibliograficzne, propozycje konkursów, a także aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania bibliotek i pracy bibliotekarzy. Niektóre numery czasopisma zawierają zaktualizowane teksty aktów prawnych dotyczących oświaty. Prenumerata od 1992 -2012 i od 2019 r-


BIBLIOTEKARZ
Miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Publicznej m.st.Warszawy. Czasopismo poświęcone sprawom bibliotek i czytelnictwa. Prenumerata od 1972-1995


BIOLOGIA W SZKOLE
Dwumiesięcznik. Czasopismo przedmiotowo – metodyczne dla nauczycieli różnych typów szkół i studentów kierunków nauczycielskich. Upowszechnia najnowsze osiągnięcia nauk biologicznych oraz dorobek dydaktyki przedmiotu. Prenumerata od 1963-1966, 1968-2012 ( w 2012 nr 1 i 2)


BIULETYN POLONISTYCZNY
Kwartalnik Instytutu Badań Literackich PAN wydawany przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Przeznaczony dla nauczycieli i studentów polonistyki. Prenumerata obejmuje lata: 1976,1979-1980,1982-1991.


CHEMIA W SZKOLE Dwumiesięcznik. Czasopismo przedmiotowo – metodyczne dla nauczycieli różnych typów szkół i studentów kierunków nauczycielskich. Publikuje prace z metodyki nauczania. Upowszechnia najnowsze osiągnięcia z różnych dziedzin chemii. Prenumerata od 1961,1963-1965,1967-2012 ( w 2012 nr 1 i 2)


CHOWANNA Czasopismo pedagogiczne. Od 1961 roku ukazuje się jako kwartalnik. Prenumerata za lata 1957- 1959, 1961- 1990


CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ Dwumiesięcznik poświęcony zagadnieniom ochrony środowiska. Prenumerata obejmuje lata 1972 – 1992, 1995-1998


DELTA Popularny miesięcznik matematyczno- fizyczno- astronomiczny. Prenumerata obejmuje tylko 1994 ( brak nr 3, 7 ) i 1995 rok.

DYREKTOR SZKOŁY- Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej. Prenumerata od 2020-


DZIEJE NAJNOWSZE Kwartalnik poświęcony historii XX wieku. Wydawany przez Polską Akademię Nauk, Instytut Historii i Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku. Prenumerata od 1993 -2011EDUKACJA ( STUDIA, BADANIA, INNOWACJE )Kwartalnik o charakterze naukowym, redagowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. Stałe działy: studia, badania, dyskusje i polemiki, doświadczenia i propozycje, książki i czasopisma (recenzje), informacje (sprawozdania i konferencje). Prenumerata od 1988-2012


EUHEMER Dwumiesięcznik religioznawczo – filozoficzny. Od 1968 r. ukazuje się jako kwartalnik. Prenumerata za lata: 1961-1970, 1988-1991.


FIZYKA W SZKOLE Dwumiesięcznik. Czasopismo dla nauczycieli fizyki oraz studentów fizyki zainteresowanych pracą w szkole. Publikuje materiały z zakresu teorii i praktyki nauczania fizyki oraz astronomii. Prenumerata od 1961-2012 ( w 2012 nr 1 i 2)


GEOGRAFIA W SZKOLEDwumiesięcznik. Czasopismo dla nauczycieli geografii wszystkich typów szkół. Upowszechnia najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nauk geograficznych dydaktyki. Prenumerata od 1961-2012 ( w 2012 nr 1 i 2)GŁOS NAUCZYCIELSKI
Czasopismo społeczno – oświatowe skierowane do nauczycieli, wychowawców, pracowników placówek oświatowo – wychowawczych. Autorami artykułów zamieszczanych w Głosie Nauczycielskim są najczęściej nauczyciele, którzy piszą o tym, co ich boli, dzielą się swoimi doświadczeniami z pracy zawodowej. Warta uwagi jest wkładka z poradami prawnymi, z której nauczyciele mogą dowiedzieć się wielu informacji na temat ich nurtujący. Tygodnik ten warty jest polecenia nauczycielom, ze względu na poruszane w nim sprawy bliskie środowisku nauczycielskiemu. Czasopismo to stało się znaczącym „głosem” tych, dla których sprawy oświaty i wychowania są bardzo ważne. W magazynach dostępne są roczniki  od 2004-2011 i od 2019 r-


HARCERSTWO
Miesięczni Związku Harcerstwa Polskiego poświęcony historii i współczesności harcerstwa. Prenumerata za lata: 1979-1997


JĘZYK POLSKI
Dwumiesięcznik. Propaguje w przystępnej formie wiedzę o języku polskim i językozna- wstwie wśród czytelników nie zajmujących się zawodową tą dziedziną. Wspomaga nauczycieli w realizacji programów nauczania języka polskiego. Upowszechnia wiedzę o historii naszego języka, o polskich gwarach oraz umożliwia śledzenie innowacji pojawiających się we współczesnej polszczyźnie. Prenumerata: 1970-1995


JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV – VI
Zeszyty kieleckie .Kwartalnik wydawany przez Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP. Zawiera materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej: testy sprawdzające, krzyżówki omówienia lektur i in. Prenumerata od roku 2007-2013


JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM
Zeszyty kieleckie. Kwartalnik wydawany przez Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP. Zawiera materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego w gimnazjum. Prenumerata od 2007-2013


JĘZYK POLSKI W LICEUM
Zeszyty kieleckie. Kwartalnik Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP. Zawiera omówienia lektur, kryteria oceny prac maturalnych, scenariusze lekcji i in. Prenumerata od 2007-2013


JĘZYKI OBCE W SZKOLE
Czasopismo dla nauczycieli języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i łaciny. Prenumerata dwumiesięcznika obejmuje lata 1977 – 2000 i  od 2020KULTURA – OŚWIATA – NAUKA
Miesięcznik poruszający zagadnienia : kultury, oświaty i nauki. Prenumerata obejmuje lata 1985 – 1989


KULTURA i OŚWIATA
Czasopismo wojskowych działaczy kultury. Prenumerata obejmuje lata 1979 – 1989


KWARTALNIK HISTORYCZNY
Czasopismo omawiające zagadnienia historii Polski i świata. Prenumerata obejmuje lata 1977 – 1995


KWARTALNIK PEDAGOGICZNY
Czasopismo omawiające kwestie związane z oświatą. Prenumerata za lata 1961 – 1962, 1964-2009


MATEMATYKA
Miesięcznik przeznaczony dla studentów oraz nauczycieli matematyki. Prenumerata od 1961-1970,1972-2012 ( w 2012 nr 1-3)


MÓWIĄ WIEKI
Magazyn historyczny omawiający zagadnienia historii Polski i świata . Prenumerata za lata 1960 – 1998


NAUCZANIE POCZĄTKOWE
Zeszyty kieleckie. Kwartalnik Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP. Kierowany do nauczycieli i studentów edukacji wczesnoszkolnej. Czasopismo podzielono na pięć działów: teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej, doświadczenia i projekty, scena szkolna, refleksje filozoficzne oraz bibliografia i recenzje. Prenumerata od 2007-


NAUCZYCIEL I WYCHOWANIEDwumiesięcznik omawiający : aktualną politykę oświatową, problemy zawodu nauczycielskiego, postępu pedagogicznego i doskonalenia pracy szkoły, a także recenzje i informacje .Prenumerata za lata: 1965-1966,1969-1985


NIEBIESKA LINIA
Dwumiesięcznik wydawany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Od 1998 roku zajmuje się zjawiskami przemocy w rodzinie. Publikowane są wyniki badań, opisy działań służb i organizacji. Prenumerata od 1999-2007


NOWA SZKOŁA
Miesięcznik społeczno-pedagogiczny poświęcony głównie nowatorstwu pedagogicznemu oraz aktualnym problemom związanym z funkcjonowaniem oświaty w Polsce i za granicą. Publikowane materiały dotyczą: metod i technik nauczania, różnych aspektów pracy nauczyciela, pracy wychowawczej. Zamieszczane są również recenzje piśmiennictwa pedagogicznego. Prenumerata od 1960-


NOWE KSIĄŻKI
Miesięcznik poświęcony nowościom wydawniczym. Zajmuje się głównie książką literacką oraz humanistyczną i popularnonaukową. Stałym elementem czasopisma jest prezentacja sylwetki wybitnego pisarza lub uczonego. Prenumerata od 1960-1964,1966-2010


OŚWIATA DOROSŁYCH Miesięcznik poświęcony sprawom kształcenia dorosłych w Polsce i na świecie. Prenumerata od 1961-1975, 1977-1990.


OŚWIATA i WYCHOWANIE
Tygodnik o szerokim zasięgu treści z zakresu pedagogiki i oświaty takich jak: polityka oświatowa, ustrój szkolny, kształcenie nauczycieli i in. Prenumerata obejmuje lata: 1974-1989


PAMIĘTNIK LITERACKI
Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej. Pismo zostało założone w 1902r. przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Jest kwartalnikiem naukowym poświęconym historii i krytyce literatury polskiej. Publikacje zgrupowane są w działach: rozprawy i artykuły, materiały i notatki, recenzje i przeglądy. Prenumerata w latach 1962,1994,1995.


PLASTYKA I WYCHOWANIE
Dwumiesięcznik dla nauczycieli plastyki oraz studentów. Do 1990 r. ukazywało się pod nazwą „Plastyka w Szkole”. Prenumerata od roku 1993-1999


PLASTYKA W SZKOLE
Miesięcznik dla nauczycieli plastyki oraz studentów. Do 1984 r. czasopismo wychodzi jako wkładka do „Wychowania Technicznego”. Od 1984 r. dwumiesięcznik. W 1991 r .zmieniono nazwę na „Plastyka i Wychowanie”. Prenumerata obejmuje lata : 1968 – 1974,1976 – 1990


POEZJA
Na łamach czasopisma prezentowana jest poezja polska i światowa Prenumerata za lata 1976 – 1990


POLITYKA SPOŁECZNA
Miesięcznik poświęcony pracy i sprawom socjalnym. Prenumerata od 2020-


POLONISTYKA
Miesięcznik. Upowszechnia wiedzę z zakresu współczesnej metodologii badań literackich, językowych, literaturoznawstwa, kultury oraz metodyki nauczania języka polskiego. Kierowany do nauczycieli polonistów. Prenumerata od 1967-1968, 1970-1979,1981-2012 ( w 2012 nr 1-3)


PORADNIK BIBLIOTEKARZA
Miesięcznik ukazuje się od 1949r., adresowany jest przede wszystkim do bibliotekarzy bibliotek szkolnych i publicznych. Na jego łamach prezentowane są zagadnienia z zakresu organizacji bibliotek, opracowania zbiorów, form pracy z czytelnikiem, a także informacje i omówienia bieżących problemów bibliotekarstwa polskiego i zagranicznego. Zamieszczane są relacje z całokształtu działalności bibliotek w związku z obchodzonymi jubileuszami. Publikowane są scenariusze imprez, konspekty lekcji bibliotecznych, projekty wystaw i konkursów, tematyczne zestawienia bibliograficzne. Prenumerata od 1972-2011 ( w 2011 nr 1-3)


PORADNIK JĘZYKOWY
Miesięcznik ukazujący się od 1901 roku. Jego celem jest propagowanie wiedzy o języku polskim. Adresowany do nauczycieli języka polskiego oraz studentów. Prenumerata od 1987-1991,1994-1996


PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEMiesięcznik poświęcony szeroko pomyślanej problematyce opiekuńczo-wychowawczej w Polsce i na świecie. Działy: aktualne problemy opieki i wychowania, doświadczenia i propozycje metodyczne, czytelnicy piszą, z zagranicy, z tradycji, kształcenie i doskonalenie zawodowe, seminaria i narady. Zawiera wkładkę pt. „Przygotowanie do życia w rodzinie”. Prenumerata od 1966-1967,1969-1970,1971-


PROBLEMY OŚWIATY NA WSI
Czasopismo dla nauczycieli pracujących w szkołach wiejskich. Prenumerata za lata 1983 – 1990


PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
Kwartalnik przeznaczony dla bibliotekarzy oraz studentów bibliotekoznawstwa. Prenumerata za lata 1976 – 1995


PRZEGLĄD HISTORYCZNO – OŚWIATOWY
Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom wychowania i oświaty. Adresowany głównie do naukowców i studentów kierunków pedagogicznych. Prenumerata obejmuje lata: 1963-1973, 1975-1982, 1984-1990


PRZEGLĄD HISTORYCZNY Kwartalnik wydawany przez Towarzystwo Miłośników Historii i Instytut Historyczny. Jest to najstarsze czasopismo historyczne w Polsce (założone w Warszawie w 1905 r.) Kierowane jest głównie do pracowników nauki, nauczycieli historii oraz studentów. Prenumerata obejmuje lata 1976-1991


PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY
Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Psychologicznego założony w Poznaniu w 1952 r. Czasopismo naukowe poświęcone upowszechnianiu osiągnięć psychologii. Adresowany głównie do pracowników naukowych, psychologów i studentów psychologii. Prenumerata obejmuje lata 1977-1990


PRZYJACIEL DZIECKA
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ukazuje się 4 razy w roku. Jest to czasopismo społeczno-pedagogiczne skierowane do nauczycieli, rodziców, działaczy społecznych, organizacji pozarządowych. Poświęcone jest szeroko rozumianej opiece nad dzieckiem w Polsce, działaniom o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym. Zawiera wkładkę dla dzieci i młodzieży pt. „Wesołe podwórka” z propozycjami gier planszowych, krzyżówek oraz różnych łamigłówek. Prenumerata od 1961-1964,1966-1973,1975-1981,1983-1986, 


PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE w SZKOLE
Dwumiesięcznik wydawany przez WSiP S.A. Pismo adresowane jest do nauczycieli różnych typów szkół ponadpodstawowych. Zawiera materiały dotyczące pracy dydaktycznej i wychowawczej, programów nauczania itd. Informuje o formach podwyższania kwalifikacji nauczycieli PO-OC. Zamieszcza publikacje popularyzujące wiedzę o wojsku. Prenumerata obejmuje lata: 1977-1979,1981-2000


PSYCHOLOGIA W SZKOLE
Kwartalnik Wydawnictwa Charaktery. Kierowany jest do psychologów, pedagogów, nauczycieli oraz studentów psychologii. Prenumerata od 2007-2012


PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA
Dwumiesięcznik wydawany przez WSiP S.A. Poświęcony problemom psychologii wychowawczej i pokrewnych dyscyplin pedagogicznych. Zawarte tam materiały dotyczą m.in.: zagadnień rozwoju człowieka, uczenia się, nauczania i wychowania. Pismo adresowane do psychologów i pedagogów. Prenumerata obejmuje lata: 1960-1968, 1970-2000


REMEDIUM
Miesięcznik wydawany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dostarcza wiadomości na temat: pomocy psychologicznej, metodologii pracy wychowawczej, badania potrzeb i problemów dzieci i młodzieży, rekomendowanych programów profilaktycznych. Prenumerata: 1999-


RODZINA i SZKOŁA
Miesięcznik dla rodziców i wychowawców. Prenumerata obejmuje lata: 1972-1973, 1975-1986


RUCH LITERACKI
Dwumiesięcznik poświęcony zagadnieniom historyczno-literackim. Jedno z ważniejszych czasopism literackich w Polsce. Zawiera recenzje nowości wydawniczych, artykuły literackie. Prenumerata obejmuje lata 1974-1983


RUCH PEDAGOGICZNY
Dwumiesięcznik wydawany przez WSP ZNP w Warszawie. Podejmuje problemy związane z pedagogiką oraz naukami pokrewnymi. Porusza sprawy związane ze szkołą i jej miejscem we współczesnym świecie. Stałą rubrykę stanowią recenzje nowości wydawniczych. Prenumerata: 1962-1989


SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE
Czasopismo ukazujące się od 1990 roku zamiast „Wychowania Obywatelskiego”. Prenumerata 1990 i 1992 rok


SZKOŁA SPECJALNA
Czasopismo poświęcone pedagogice specjalnej. Dwumiesięcznik Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Porusza problemy z zakresu pedagogiki specjalnej w kraju i na świecie. Przedstawia osoby zasłużone w tej dziedzinie. Prenumerata od 1970-2012 ( w 2012 n1-4)


SZKOŁA ZAWODOWA
Miesięcznik wydawany przez WSiP S.A. Poświęcony problematyce kształcenia zawodowego. Adresowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych, pracowników nadzoru pedagogicznego i administracji oświatowej. Podejmuje tematykę przydatną w pracy nauczyciela, polityki oświatowej i in. Do stałych pozycji należy tematyka związana z organizacją i kierowaniem szkołami, doskonaleniem zawodowym itd. Prenumerata: 1961-1963, 1965-2000


ŚPIEW w SZKOLE
Dwumiesięcznik dla nauczycieli poświęcony wychowaniu muzycznemu. Od 1967 r. wychodzi jako „Wychowanie Muzyczne w Szkole”. Prenumerata : 1965-1966


ŚWIAT NAUKI
Miesięcznik popularnonaukowy dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o świecie i prawach nim rządzących. Informuje, co naprawdę dzieje się we współczesnej nauce. Prenumerata obejmuje lata: 1993-1995,1998


ŚWIAT PROBLEMÓW
Miesięcznik poświęcony problematyce uzależnień alkoholowych. Prenumerata obejmuje lata: 1998-2000.


TWÓRCZOŚĆ
Najstarszy polski miesięcznik literacki; ukazuje się od 1945r. Pismo to odegrało niemałą rolę w rozwoju polskiej literatury. Przedstawia współczesną prozę i poezję, krytykę literacką. Na jego łamach spotykają się przedstawiciele starszego pokolenia i debiutanci, bogato prezentuje się twórczość przekładowa. Pismo zamieszcza również recenzje, omówienia oraz przeglądy zagranicznej pracy literackiej. Co roku w lutowym numerze miesięcznika drukowane są eseje, omówienia krytyczne i materiały archiwalne związane z dziełem Jarosława Iwaszkiewicza, wieloletniego redaktora „Twórczości”. Prenumerata obejmuje lata 1961-1963,1965-2010WIADOMOŚCI EKOLOGICZNE
Kwartalnik stanowiący kontynuację kwartalnika „Ekologia Polska”. Omawia zagadnienia ochrony środowiska i ekologii. Prenumerata od roku 1994-2012 ( w 2012 nr 1)


WIADOMOŚCI HISTORYCZNE
Dwumiesięcznik. Czasopismo upowszechnia treści z zakresu historiografii współczesnej dydaktyki historii. Przeznaczone jest dla nauczycieli historii w różnych typach szkół, służy pomocą w unowocześnianiu nauczania. Prenumerata obejmuje lata 1969-1971,1975,1977-2012 ( w 2012 nr 1 i 2)


WIEDZA I ŻYCIE
Pismo dla osób pasjonujących się nauką, techniką i przyrodą. Zamieszcza artykuły o najnowszych zdobyczach astronomii, fizyki, informatyki i techniki. Prenumerata obejmuje lata: 1994-1995 ,1997-1998


WYCHOWANIE FIZYCZNE I HIGIENA SZKOLNA
Miesięcznik dla nauczycieli, wychowawców i lekarzy szkolnych. Prenumerata za lata 1972-1988


WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT
Kwartalnik przeznaczony dla nauczycieli i studentów wychowania fizycznego. Prenumerata obejmuje lata: 1991-1995


WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE
Dwumiesięcznik. Przeznaczony dla nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów oraz szkolnego personelu medycznego(higienistek). Porusza problemy sportu szkolnego. Prenumerata za lata 1989,1993-2012


WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE
Dwumiesięcznik. Przeznaczone dla nauczycieli muzyki oraz instruktorów prowadzących zespoły lokalne i instrumentalne w szkołach i placówkach oświatowych. Zawiera materiały metodyczne z dziedziny muzyki i nauk pokrewnych. Czasopismo stanowi kontynuację „Śpiewu w Szkole”. Prenumerata od 1967-1997,1999-2012 ( w 2012 nr 1)


WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE
Dwumiesięcznik przedmiotowo-metodyczny dla nauczycieli techniki w szkole podstawowej i średniej. Omawia metodykę prowadzenia zajęć z techniki w różnych typach szkół. Od końca 2000r. pojawia się również tematyka w zakresie wychowania plastycznego. Do 1984 r. do Wychowania Technicznicznego dołączana jest wkładka „Plastyka w Szkole”. Prenumerata za lata : 1967,1969-1974,1976-1990,1993-2006


WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU
Miesięcznik dla pracowników przedszkoli. Zamieszcza artykuły z psychologii i pedagogiki. Służy pomocą w samokształceniu. Prenumerata od 1961-


ŻYCIE SZKOŁY
Miesięcznik. Czasopismo skierowane przede wszystkim do nauczycieli pedagogiki wczesnoszkolnej, jak również do rodziców. Układ tytułów w miesięczniku jest niezmienny i przedstawia się następująco:

  • Artykuły i rozprawy;
  • Zagadnienia metodyczne;
  • Poradnik językowy;
  • Praktyka szkolna;
  • Informacje i przeglądy.

Nauczycieli może w szczególności zainteresować tytuł: „Praktyka szkolna”, w której mogą znaleźć fachowo opracowane scenariusze zajęć zintegrowanych wybranych tematów bądź bloków tematycznych, jak „Święta Wielkanocne” czy „Poznajemy swój region, swoje miasto”. Do scenariuszy zostały dołączone przykłady kart pracy, które mogą stanowić dużą pomoc dydaktyczną dla nauczycieli. W rozdziale tym zamieszczane są również informacje o wydarzeniach kulturalnych z „życia” wybranych szkół. Ważne jest też to, że autorami artykułów i scenariuszy są sami nauczyciele – praktycy. Miesięcznik ten jest wart polecenia, ze względu na bogatą, pod względem merytorycznym i metodycznym, treść artykułów. Prenumerata za lata 1960-1962, 1964-1966,1968-

                                                                                                             oprac. Agata Mierzwa

Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Zaznacz cookies, które akceptujesz:
Return